Podnikové kombinácie

Procesy podnikových kombinácií sú v súčasnosti veľmi aktuálne. ATLAS Group® poskytuje klientom komplexné právne, účtovné a daňové služby pri všetkých druhoch podnikových kombinácií, od predaja podniku alebo jeho časti, prevodov jednotlivých aktív spoločností, prevodov majetkových účastí, až po všetky formy fúzií a zmeny existujúcich právnych foriem spoločností.

ATLAS Group® v oblasti podnikových kombinácií pravidelne poskytuje poradenstvo najmä pri:

 detailnej príprave a štruktúrovaní transakcie;
 príprave a realizácii due diligence;
 príprave a prerokovaní dokumentácie a realizácie transakcie;
 kontrole dodržiavania relevantných právnych predpisov;
 vypracovaní analýz a stanovísk k rizikám pri zamýšľaných transakciách.

BAJAN WordPress