Legal

OBCHODNÉ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri ich podnikateľskej činnosti, a to nielen v oblasti práva obchodných spoločností, ale aj v obchodno-právnych sporoch, v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Taktiež ponúkame právne poradenstvo, konzultácie a vypracovanie akýchkoľvek obchodnoprávnych zmlúv. V ATLAS Group® dbáme na to, aby jednotlivé poskytované služby boli navzájom prepojené a v súlade s aktuálnou legislatívou.

ATLAS Group® vám poradí nielen v týchto oblastiach:

  založenie rôznych typov obchodných spoločností, ich zmeny, týkajúce sa zmeny sídla, zmeny názvu, zúženie a rozšírenie podnikateľskej činnosti, personálne zmeny štatutárnych zástupcov, zmeny spoločníkov, majiteľov obchodných podielov, zrušenie (s likvidáciou alebo bez likvidácie) obchodných spoločností,
  právne poradenstvo, vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv, vrátane kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o predaji podniku, licenčnej zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve, lízingovej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, obstarávateľských zmlúv, prepravných zmlúv a iných,
  zastupovanie klientov v súdnom a mimosúdnom konaní v rámci obchodno-právnych sporov, zastupovanie klientov v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.


VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Poskytujeme komplexné právne služby pri vymáhaní pohľadávok. Na základe právnej analýzy oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby vám bola pohľadávka čo najskôr a v plnej výške uhradená.

Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti preferujeme mimosúdne riešenia a vymáhanie dlhu v podobe predžalobnej výzvy a negociovania. V prípade neúspešnosti mimosúdneho vymáhania, t. j. ak by nedošlo k úhrade dlhu, dohode o splátkach alebo zabezpečeniu pohľadávky ručením alebo napríklad záložným právom a pod., pristupujeme k súdnemu vymáhaniu. Našich klientov sa snažíme zaťažovať čo najmenej, rokovania a súdne pojednávania vybavíme i bez prítomnosti klienta.

Zvážime, samozrejme, aj iné možnosti, ako napríklad iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, podanie trestného oznámenia a iné.

Pri nesplnení povinností dlžníka pristupujeme k exekúcii formou vypracovania návrhu a plným zastúpením klienta v exekučnom konaní.

V prípade potreby taktiež napádame platnosť právnych úkonov, ktorými sa dlžník zbavoval svojho majetku alebo odporujeme právnym úkonom, ktorými dlžník svoj majetok zmenšil (darovanie, predaj, zabezpečenie a pod.).


DAŇOVÉ PRÁVO

Daňové právo je jednou z priorít v rámci poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou. Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Okrem správy daňovej agendy je súčasťou služieb ATLAS Group® daňové plánovanie a daňové poradenstvo. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v rámci platnej legislatívy. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie. V rámci daňového práva poskytujeme najmä tieto služby:

  podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
  podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.).


PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri nadobúdaní vlastníctva k nehnuteľnostiam od zisťovania právneho stavu nehnuteľností, až po prípravu kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľností. Pri príprave zmluvnej dokumentácie vychádzame zo zásady prevencie rizík a vždy sa snažíme navrhnúť vhodný spôsob ochrany záujmov našich klientov pre prípady, kedy druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky.

  zmluvy pri kúpe či predaji – rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zámenná zmluva a iné druhy posudzovacích zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva,
  zmluvy o zriadení záložného práva, vecného bremena a iné,
  dohody o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva/BSM,
  nájomné a podnájomné zmluvy na pozemky, byty, nebytové priestory, administratívne priestory alebo obchodné priestory,
  zmluvy o dielo na výstavbu nehnuteľností,
  právne poradenstvo a služby vo veciach nadstavby, prístavby alebo vstavby bytov uskutočňovaných v rodinných alebo bytových domoch,
  zastupovanie v katastrálnom konaní a prípadne podľa požiadaviek klienta aj v stavebnom konaní,
  autorizácia zmlúv.


PRACOVNÉ PRÁVO

V rámci pracovného práva vám ponúkame komplexný pohľad na túto agendu a sme pripravení navrhnúť ideálne riešenia na individuálne výzvy či problémy, ktorým zamestnávatelia dnes musia čeliť. Týka sa to predovšetkým čo najefektívnejšieho využívania dostupnej pracovnej sily a jej optimalizáciu tak z pohľadu potrieb spoločnosti, ako aj povinností, ktoré v tomto smere ukladá legislatíva.

  audit pracovných zmlúv, sledovanie povinností zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu,
  príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv,
  ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, okamžité zrušenie, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie,
  poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.


FÚZIE A AKVIZÍCIE

V oblasti fúzií a akvizícií poskytujeme právne poradenstvo pri vstupe domácich a zahraničných investorov do obchodných spoločností, ktorého súčasťou je aj právny audit a podpora pri kúpe a predaji podnikov. Tím ATLAS Group® má bohaté skúsenosti s vykonávaním právneho auditu v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou, akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru zo strany banky.

   poradenstvo zamerané na ekonomické a obchodné zámery klientov,
   zlučovanie, splynutie a rozdeľovanie podnikov a vzájomných operácií,
   príprava transakčného procesu a dokumentácie.


ZAHRANIČNÉ SPOLOČNOSTI A ZAHRANIČNÉ ÚČTY

Trendom dnešného podnikania je presun podnikateľskej činnosti, prípadne jej časti do zahraničia, a to predovšetkým z dôvodu zachovania anonymity vlastníctva, ochrany majetku fyzických a právnických osôb, ako aj z hľadiska daňovej optimalizácie podnikania.

Podnikateľom so záujmom o presun podnikateľskej činnosti, alebo jej časti „offshore“ ponúka ATLAS Group® nadobudnutie vlastníctva obchodnej spoločnosti, ktorá sídli v krajinách s nízkym daňovým zaťažením, ľudovo nazývaných daňové raje.

Vlastníctvo offshore spoločnosti prináša pre podnikateľov rôzne výhody, akými sú napríklad využitie výhod odlišného právneho prostredia podnikania, výhodné zdanenie príjmov obchodnej spoločnosti, údaje o majiteľoch OFFSHORE spoločnosti nie sú verejne prístupné či minimálna administratívna náročnosť pri tomto druhu podnikania.

Založenie zahraničného bankového účtu je výhodné tak pre podnikajúce obchodné spoločnosti, fyzické osoby podnikateľov, ako aj pre nepodnikateľov na súkromné účely. Partnerskými bankami ATLAS Group® sú výlučne spoľahlivé zahraničné bankové inštitúcie s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti privátneho aj operatívneho bankovníctva. Naši partneri zároveň dbajú predovšetkým na zachovanie bankového tajomstva, absolútnu diskrétnosť a vynikajúcu starostlivosť o svojich klientov.

BAJAN WordPress