Audit

VÝKON ŠTATUTÁRNEHO AUDITU 

Subjekty, ktorých vykazované podnikateľské aktivity prekročili zákonné hranice týkajúce sa výšky čistého obratu, majetku či počtu zamestnancov, sú povinné vykonávať audit účtovnej závierky.

V prípade vašej spolupráce s účtovnou partnerskou divíziou ATLAS Group® minimalizujete riziko zdĺhavého výkonu auditu, nakoľko pri znalosti jeho povinnosti sa hospodárske operácie prerokúvajú a odsúhlasujú priebežne priamo s audítorom. Naša spolupráca začína vždy starostlivým analyzovaním potrieb našich klientov, ktorými sú malé a stredné podniky. Analyzujeme informácie a dáta od všeobecného ku konkrétnemu v širšom ponímaní, čím sa minimalizuje prehliadnutie skutočných rizík. Identifikácia podnikateľských rizík je práve preto pre nás najdôležitejšou súčasťou auditu akejkoľvek oblasti vášho podnikania.

V spolupráci so spoľahlivými externými partnermi sme pripravení zastrešiť pre vás:

   výkon štatutárneho auditu účtovnej závierky podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA),
 ostatné uisťovacie práce (kontroly, uisťovacie služby podľa individuálnej ponuky),
  výkon predauditov,
 spracovanie auditu účtovných výkazov pri premenách spoločností,
 forenzný audit,
 finančný due diligence,
 úzku spoluprácu s účtovným oddelením a daňovým poradcom.


PREDAJ PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI

Predaj podniku ako celku alebo jeho časti sa môže uskutočniť na základe spontánneho rozhodnutia vlastníka alebo v režime likvidácie či konkurznom konaní. Predajom podniku alebo jeho časti prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, teda okrem iného aj práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov či práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, týkajúce sa podnikateľskej činnosti predávaného podniku alebo jeho časti. Ak zo zmluvy o predaji podniku nevyplýva niečo iné, automaticky prechádza na kupujúceho aj oprávnenie používať obchodné meno predávajúceho podniku.

Predaj podniku alebo jeho časti je veľmi komplexná a náročná problematika, a to ako z pohľadu účtovníctva daní, tak aj z pohľadu práva a ohodnocovania majetku. S nami prejdete všetkými fázami predaja podniku alebo jeho časti s minimálnym rizikom chybovosti práve preto, že pri tomto špeciálnom type obchodnej transakcie využívame naše dlhoročné praktické skúsenosti v tejto oblasti. Zastúpime vás pri obchodných rokovaniach s partnerom ako v odbornej časti, tak aj v komunikačnej. Môžete tak predísť nepríjemnostiam v podobe skrytých vád prevádzaných vecí, neprimeranej obchodnej cene za kupovaný/predávaný majetok či daňovým dopadom z nesprávnych rozhodnutí v budúcnosti.


FINANČNÉ A EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE

Finančno-ekonomická analýza sa zaoberá zbieraním, triedením a interpretáciou potrebných údajov o finančnej situácii podniku. Má slúžiť ako podklad pre presnejšie vyhodnotenie minulých situácií a pomôcť odhadnúť smerovanie podniku v budúcnosti. Pomocou kvalitnej finančno-ekonomickej analýzy budete schopní odhaliť problémové oblasti vášho podnikania, slabé miesta v hospodárení, ale aj možné príčiny pretrvávajúceho nepriaznivého stavu. Prioritou zistení výsledkov analýzy je nájsť vhodné riešenie tak, aby bolo zaistené maximálne zhodnotenie vloženého kapitálu, a teda dosiahnutie maximálnej miery zisku pri danom stupni rizika.

ATLAS Group® ponúka služby diagnostiky finančného zdravia podniku práve na základe bohatých skúseností z minulosti, a to pre rôzne potreby, ako napr.:

  pre správcu dane, napr. v prípade žiadosti o zníženie preddavkových platieb na daň z príjmov,
 pre pozostalého priameho dediča v prípade úmrtia podnikateľa, ktorý bol spoločníkom v podniku spolu s ďalšími spoločníkmi,
  posúdenie vplyvu vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku na jeho činnosť,
 analýza doterajšieho vývoja podniku a vzťahov medzi ukazovateľmi,
 analýza variantov budúceho vývoja a výber najvhodnejšieho variantu,
 interpretácia výsledkov vrátane návrhov vo finančnom a daňovom plánovaní a riadení podniku.

BAJAN WordPress