Taxes

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Naša práca prináša nové a kreatívne typy transakcií. Moderné a sofistikované riadenie daňovej agendy zahŕňa predovšetkým vysokú odbornosť a neustálu starostlivosť o aktuálne dostupné informácie. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri vytváraní a implementácii daňových stratégií na dosiahnutie výsledkov, ktoré sú v súlade s rizikovým profilom a obchodnými cieľmi každého klienta. Pomáhame pochopiť klientovi daňové dôsledky, aby ich podnikanie postupovalo daňovo najefektívnejším spôsobom. Naším primárnym cieľom ako daňových poradcov je pre klientov minimalizovať zákonom požadované daňové zaťaženie.

Do portfólia ATLAS Group® už dlhodobo patria klasické i mimoriadne prípady a projekty, ktoré sa týkajú tuzemských i zahraničných operácií a vytvárania skupín podnikov. Medzi naše štandardne poskytované služby patrí aj:

   zdaňovanie malých a stredne veľkých podnikov,
   spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, transfer výsledku hospodárenia na základ dane,
   posúdenie oprávnenosti daňových nákladov,
   refundácia dane z iných štátov,
   zdaňovanie organizačných zložiek a stálych prevádzkarní,
   transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia individuálnych spoločností i spoločností v skupine.


DAŇOVÉ ZASTUPOVANIE

Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní, a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie.

V rámci daňového zastupovania poskytujeme najmä tieto služby:

  podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.),
  registračné konania,
  podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.),
  pravidelné zastupovanie klienta, komunikácia so správcom dane a riešenie operatívnych a bežných prípadov a nejasností v mene klienta na základe plnomocenstva.


DAŇOVÉ PLÁNOVANIE

Súčasťou služieb ATLAS Group® je aj daňové plánovanie. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v blízkej budúcnosti v rámci platnej legislatívy, zdaňovanie v rámci domácej a zahraničnej legislatívy, hodnotenie a identifikáciu daňových rizík a celkovú minimalizáciu daňového zaťaženia. Okrem sledovania cieľov, ktoré sú vytýčené klientom, dokáže ATLAS Group® navrhnúť stratégiu v snahe maximalizovať jeho úžitok či aspoň minimalizovať škody, ktoré vznikli v dôsledku chybných rozhodnutí klienta v minulosti.

Daňové plánovanie zahŕňa najmä nasledovné služby:

   spolupráca pri auditoch a predauditoch, komunikácia s audítorom,
   národné i nadnárodné daňové zadania,
   identifikácia daňových rizík pri vstupe na zahraničné trhy,
   zdaňovanie, možné modely realizácie a ich dopady pri náročnejšej investícii,
   predaj (časti) podniku.


REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe tzv. protischránkového zákona majú všetky osoby, ktoré prijímajú peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, povinnosť preukázať konečného užívateľa výhod a zapísať ho do Registra partnerov verejného sektora. (RPVS). Zápis do registra nemôže podať partner verejného sektora, t.j. spoločnosť sama. Zápis do registra je možný len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, nakoľko jedine oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na komunikáciu s registrujúcim orgánom.

Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba sú registrujúcim orgánom odmietnuté. ATLAS Group® vykonáva zápisy do RPVS a má s týmto úkonom praktické skúsenosti, na základe ktorých vieme garantovať kvalitný, bezproblémový a promptný zápis.

 

BAJAN WordPress