Skupina ATLAS GROUP® pôsobí na Slovensku od roku 2010 s cieľom koncentrovať odborné kapacity v oblastiach účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Sme tím profesionálov, ktorí majú jediný cieľ – raz a navždy zjednodušiť podnikanie svojim klientom a odbremeniť ich tak od únavných a opakujúcich sa činností. 

2 Pobočky

BRATISLAVA

Bottova 7939/2A, 811 09

RUŽOMBEROK

OC Adria, Podhora 55, 034 01

Našim účelom je poskytovať klientom profesionálne poradenstvo na úrovni medzinárodných štandardov, s dôrazom na vysokú odbornosť a kvalitu našich služieb. Pre našich klientov nehľadáme len riešenie ich aktuálneho problému, ale predovšetkým dlhodobo funkčné systémy správy a efektívnu

utilizáciu ich zdrojov. Naši partneri, tím lídri a certifikovaný experti majú dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných poradenských spoločnostiach a výnimku netvorí ani pôsobenie v oblasti finančného riadenia firiem a vo vrcholových štátnych funkciách, čo zavádza predpoklad poznania procesu fungovania štátnych inštitúcií, postupov a procesov orgánov štátnej správy, čo je pri veľkých investičných projektoch nie len benefitom, ale priam nevyhnutnosťou. Naši experti sa podieľajú na rôznych projektoch v súkromnej aj verejnej sfére, pre subjekty všetkých veľkostných kategórií, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárskych činností. Značka ATLAS prešla významnou 

transformáciou, ktorá priniesla zmenu loga, sloganu a smerovania. Našou snahou do budúcnosti je vybudovanie vedúcej pozície v poskytovaní konzultačných služieb. Bez kľúčového piliera – zamestnancov a excelentnej kvality však táto misia nemôže byť úspešná. Spolu tvoríme, rastieme a žneme úspechy. Vďaka širokému portfóliu našich poradenských činností nám klienti môžu prenechať riešenie svojich rôznorodých problémov a efektívne sa sústrediť na to, čo je pre nich naozaj podstatné, riadenie ich obchodných aktivít. V prípade záujmu Vám radi svoje referencie odprezentujeme.

“Žiaden podnikateľ by nemal dopustiť, aby mu povinnosti v oblasti daní, účtovníctva alebo legislatívy ukrajovali z času, ktorý mal v pláne investovať do rozvoja svojej podnikateľskej myšlienky!“

CSR

Spoločenská Zodpovednosť

Naše ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a sú navrhnuté tak, aby zahŕňali sociálne a environmentálne aspekty našej činnosti.. Usilujeme sa o také stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt spoločnosti, v ktorej žijeme. V praxi aplikujeme tzv. „triple-bottom-line“ koncept, ktorý hovorí, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi. Aj preto vytvárame napr. Green-office pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci cítia dobre a okrem toho hľadáme aj ekologické alternatívy bežných vecí, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Snažíme sa trvale zlepšovať systém manažérstva kvality, a to najmä na úrovni kvality poskytovanej služby našim klientom. Kvalitnú službu môže poskytovať len spokojný zamestnanec, ktorý má záujem zvyšovať svoju kvalifikáciu a prispievať svojím dielom k rastu skupiny ATLAS.
Vášeň, ktorá nás motivuje zvyšovať si kvalifikáciu a byť neustále v téme, aby sme mohli našim klientom poskytovať kvalitný consulting. Zároveň je to vášeň pre pomoc klientovi, a vyriešenie akéhokoľvek jeho podnikateľského problému. Nezľakneme sa ničoho nového.
Inovácie prinášajú ekologickejšie riešenia. V našom svete consultingu je to najmä digitalizácia, ktorá nám dovoľuje byť šetrnejší k prírode. Motivujeme zamestnancov k využívaniu modernej techniky, aby minimalizovali tlač dokumentov.
Spolupráca je potrebná na všetkých úrovniach našej organizačnej štruktúry - vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Práca jednotlivca nadväzuje na reťaz procesov smerujúcich k spokojnosti klienta. Úcta k času a práci druhého nás posúva ďalej. Len spoločne sme silnejší.

Náš Tím

Ina Kováčová Bečková

Partner / Tax advisor

Ina pôsobí v oblasti  daňového poradenstva od roku 2005. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde pôsobí v metodicko-legislatívnej komisií pre daň z príjmov PO ako aj komisií pre DPH. Je členkou akreditačnej komisie a členkou programovej rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Klientom poskytuje poradenstvo v oblasti daňovej obhajoby, správy daní a nastavovaní daňových procesov. Klientov obhajuje aj v daňových konaniach.  Je expertkou v oblasti priamych zahraničných investícií.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Jitka Božeková

Partner / Head of accounting

Jitka sa od roku 2008 vyprofilovala z oblasti účtovníctva a daní na senior consultanta, pričom od roku 2012 pôsobila v skupine ATLAS GROUP®, od roku 2017 ako konateľka dvoch spoločností skupiny. Jej rukami prešli účtovníctva spoločností rôzneho zamerania. Dnes sa venuje najmä účtovným a daňovým konzultáciám ucelenejšieho koncepčného charakteru a forenznému účtovníctvu, konzultáciám a účtovníctvu obchodníkov s cennými papiermi, účtovnej a daňovej konzultačnej činnosti z oblasti zákazkovej výstavby nehnuteľností, a rieši koncepčné a opoznávacie procesy pri každom väčšom novom klientovi, aby mu zjednodušila procesný príchod do našej účtovnej a daňovej kancelárie. Jitka ďalej završuje program znalectva na Znaleckom ústave v Bratislave, odbor Ekonómia a manažment, odvetvia Účtovníctvo a dane, a Kontroling. Jitka má skúsenosti tiež v oblasti implementácie transferového oceňovania do praxe v podobe základnej internej smernice o transferovom oceňovaní, ako aj v podobe samotnej transferovej dokumentácie.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Zuzana Zvončeková

Partner / Attorney at law

Zuzana absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2006. Od roku 2010 je Zuzana zapísaná ako advokát v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným č. 5133. Advokátsku prax Zuzana vykonávala pre významnú slovenskú advokátsku kanceláriu v pozícii Managing associated partner. Od roku 2018 sa Zuzana stala zakladateľkou vlastnej advokátskej kancelárie. Počas svojej dlhoročnej právnej praxe Zuzana nadobudla bohaté skúsenosti v mnohých odvetviach práva. Toto zahŕňa komplexné zastrešenie právnej agendy domácich a zahraničných klientov na Slovensku, zmluvnú agendu, vypracovanie due dilligence, korporátne právo, stavebné právo, právo k nehnuteľnostiam a rovnako zastupovanie klientov pred súdmi a inými autoritami v sporovej agende.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Anna Medvec

COO

Anna je absolventkou  Fakulty manažmentu. V rámci svojho štúdia získala skúsenosti najmä v oblasti manažérskej metodiky, komunikácie v súvislosti s firemnými štruktúrami, ako aj v ich vytváraní. Nadobudnuté znalosti a vedomosti zároveň aplikovala aj v praxi počas štúdia, a to v rámci jej pôsobenia na pozícii Poradcu na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Anna sa ako súčasť spoločnosti ATLAS Group venuje predovšetkým zabezpečovaniu komplexnej administratívnej podpornej činnosti pre vedenie spoločnosti, ale aj činnostiam v oblasti ľudských zdrojov, napomáhaniu pri vytváraní a zavádzaní procesov ako aj vytváraniu plynulého a komfortného prostredia na pracovisku.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Peter Madlenga

HR Development manager

Peter je absolventom Fakulty podnikového manažmentu, kde sa zameriaval najmä na finančno-ekonomickú analýzu a znalecké ohodnocovanie firiem. Počas svojho kariérneho života sa venoval obchodnej činnosti, vzdelávaniu a výchove obchodníkov, procesnému riadeniu a biznis consultingu. Peter sa v spoločnosti ATLAS Group venuje predovšetkým vzdelávaniu zamestnancov, ako aj  couchingu kľúčových ľudí vo firme. Peter taktiež napomáha vylepšiť internú komunikáciu a upevniť pracovné vzťahy a procesy, ktoré vedú k zefektívňovaniu pracovného výkonu.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Silvia Vojtková

Chief Accountant

Silvia je absolventkou študijného programu Účtovníctvo a Finančný manažment na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež absolventkou Doplňujúceho pedagogického štúdia na Národohospodárskej fakulte, ktoré ukončila v roku 2019. Už počas štúdia na vysokej škole v roku 2017 začala Silvia pôsobiť v skupine ATLAS GROUP® na pozícií junior učtovníka a za tento čas sa vyprofilovala na pozíciu Chief accountant. Silvia spracováva účtovníctvo spoločnosti rôzného zamerania a vedie účtovníctvo v rôzných softvéroch, podieľa sa tiež na podporných činnostiach pri konzultáciach, poradenstve a usmerňuje junior účtovníkov pri ich práci.  

0,0 rating based on 1 234 ratings

Romana Faklová

Chief Accountant

Romana absolvovala Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzitu v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2014. Od roku 2016 pôsobí v skupine ATLAS GROUP®. Počas pôsobenia v skupine sa venuje účtovníctvu a spracovávaniu daní z príjmov spoločností z rôznych oblastí podnikania, napríklad súkromné bezpečnostné služby, prepravné služby, sťahovacie služby, kreatívne a reklamné služby, produkcia filmu, softvérové služby. Súčasťou práce sú samozrejme aj konzultácie s klientmi ohľadne smerovania ich podnikania

0,0 rating based on 1 234 ratings

Ľuboš Vlašič

Senior Accountant

Prax v účtovníctve získal z viacerých outsourcingových spoločností už od roku 2013. V tomto období sa naučil pracovať s rôznými účtovnými softvérmi a  nadobudol skúsenosti z rôznych podnikateľských oblastí, ako aj v rámci daní. Členom tímu ATLAS GROUP je od mája 2021 a špecializuje sa vedenie účtovníctva, konzultácie v oblasti daní, reporting pre obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie a nákup tovaru z tretích krajín. V rámci portfólia našich klientov má poznatky a prax s likvidáciou obchodných spoločností a zákazkovou výrobou. V minulosti sa venoval aj spracovávaniu mzdovej agendy a vedeniu personalistky.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Gabriela Macková

Senior Payroll Specialist

Gabriela ukončila štúdium na strednej škole v oblasti obchod a podnikanie. Hneď po stredoškolskom štúdiu využila svoje získané vedomosti a zamestnala sa v oblasti finančného účtovníctva. Neskôr sústredila svoje pracovné zameranie na personalistiku a mzdy, ktorým sa venuje už viac ako 20 rokov. Ako súčasť spoločnosti ATLAS GROUP, kde pôsobí od januára 2022, sa  vyprofilovala na hlavného personalistu a mzdára, kde zabezpečuje kompletné spracovanie a riadenie mzdovej agendy.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Patrik Kochan

Accountant

Patrik sa počas trojročnej praxe vyprofiloval v oblasti účtovníctva a daní na samostatného účtovníka. Od roku 2019 pôsobí v skupine ATLAS GROUP®. Počas pôsobenia v skupine sa venuje účtovníctvu a spracovávaniu daní z príjmov spoločností z rôznych oblastí podnikania, napríklad poradenské služby, streamovacie služby (youtuberi), zásielkový predaj, či prenájom kancelárskych priestorov. Popri účtovaní viac ako pätnástich spoločností, medzi jeho činnosti patrí aj organizácia teambuildingov a vytváranie priateľských vzťahov na pracovisku i mimo neho.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Erika Kochanová

Junior Accountant

Erika vyštudovala Obchodnú akadémiu v Brezne, ktorú ukončila v roku 2019. Získané vedomosti a zručnosti uplatnila po skončení štúdia na pozícii administratívny pracovník na účtovnom oddelení. V spoločnosti ATLAS GROUP® pôsobí od roku 2022. Erika tu obsadila pozíciu junior účtovník, kde sa venuje najmä účtovnej agende, ktorá zahŕňa predovšetkým fakturáciu, účtovanie dodávateľských faktúr, bankových výpisov a pokladničných dokladov.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Matej Soliar

Junior Accountant

Matej je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium ukončil v roku 2019. V roku 2017 získal medzinárodný certifikát IES na základe absolvovania kurzu „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z“ s miestom konania v Prahe pod vedením doc. Ing. Lenky Krupovej, Ph.D., MBA. Do skupiny ATLAS GROUP® nastúpil Matej v roku 2021 na pozíciu junior účtovníka. Na tejto pozícii vykonáva pomocné práce pre senior účtovníka týkajúce sa spoločností, ktorých hlavným predmetom činnosti je nákup a predaj tovaru. Matej zároveň účtuje 3 spoločnosti našej skupiny ATLAS GROUP®.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Monika Karafová

Digitalization & Innovation

Monika absolvovala štúdium ekonomiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2019. Od roku 2019 získala prax na oddelení dôchodkových dávok v Sociálnej poisťovni na ústredí, kde sa pracovalo so zákonom o sociálnom poistení. Následne si spravila kurz účtovníctva a v roku 2022 sa zamestnala v Atlasgroup na pozícii digitalization & innovation process assistant, kde pracuje na elektronizácii účtovných dokumentov a podieľa sa na procesoch zlepšenia v oblasti digitalizácie. Pracuje s faktúrami, účtovným programom a programami potrebných k úkonu elektronizácie.

0,0 rating based on 1 234 ratings