Skupina ATLAS GROUP® pôsobí na Slovensku od roku 2010 s cieľom koncentrovať odborné kapacity v oblastiach účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Sme tím profesionálov, ktorí majú jediný cieľ – raz a navždy zjednodušiť podnikanie svojim klientom a odbremeniť ich tak od únavných a opakujúcich sa činností. 

2 Pobočky

BRATISLAVA

Bottova 7939/2A, 811 09

RUŽOMBEROK

OC Adria, Podhora 55, 034 01

Našim účelom je poskytovať klientom profesionálne poradenstvo na úrovni medzinárodných štandardov, s dôrazom na vysokú odbornosť a kvalitu našich služieb. Pre našich klientov nehľadáme len riešenie ich aktuálneho problému, ale predovšetkým dlhodobo funkčné systémy správy a efektívnu

utilizáciu ich zdrojov. Naši partneri, tím lídri a certifikovaný experti majú dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných poradenských spoločnostiach a výnimku netvorí ani pôsobenie v oblasti finančného riadenia firiem a vo vrcholových štátnych funkciách, čo zavádza predpoklad poznania procesu fungovania štátnych inštitúcií, postupov a procesov orgánov štátnej správy, čo je pri veľkých investičných projektoch nie len benefitom, ale priam nevyhnutnosťou. Naši experti sa podieľajú na rôznych projektoch v súkromnej aj verejnej sfére, pre subjekty všetkých veľkostných kategórií, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárskych činností. Značka ATLAS prešla významnou 

transformáciou, ktorá priniesla zmenu loga, sloganu a smerovania. Našou snahou do budúcnosti je vybudovanie vedúcej pozície v poskytovaní konzultačných služieb. Bez kľúčového piliera – zamestnancov a excelentnej kvality však táto misia nemôže byť úspešná. Spolu tvoríme, rastieme a žneme úspechy. Vďaka širokému portfóliu našich poradenských činností nám klienti môžu prenechať riešenie svojich rôznorodých problémov a efektívne sa sústrediť na to, čo je pre nich naozaj podstatné, riadenie ich obchodných aktivít. V prípade záujmu Vám radi svoje referencie odprezentujeme.

“Žiaden podnikateľ by nemal dopustiť, aby mu povinnosti v oblasti daní, účtovníctva alebo legislatívy ukrajovali z času, ktorý mal v pláne investovať do rozvoja svojej podnikateľskej myšlienky!“

CSR

Spoločenská Zodpovednosť

Naše ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a sú navrhnuté tak, aby zahŕňali sociálne a environmentálne aspekty našej činnosti.. Usilujeme sa o také stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt spoločnosti, v ktorej žijeme. V praxi aplikujeme tzv. „triple-bottom-line“ koncept, ktorý hovorí, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi. Aj preto vytvárame napr. Green-office pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci cítia dobre a okrem toho hľadáme aj ekologické alternatívy bežných vecí, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Snažíme sa trvale zlepšovať systém manažérstva kvality, a to najmä na úrovni kvality poskytovanej služby našim klientom. Kvalitnú službu môže poskytovať len spokojný zamestnanec, ktorý má záujem zvyšovať svoju kvalifikáciu a prispievať svojím dielom k rastu skupiny ATLAS.
Vášeň, ktorá nás motivuje zvyšovať si kvalifikáciu a byť neustále v téme, aby sme mohli našim klientom poskytovať kvalitný consulting. Zároveň je to vášeň pre pomoc klientovi, a vyriešenie akéhokoľvek jeho podnikateľského problému. Nezľakneme sa ničoho nového.
Inovácie prinášajú ekologickejšie riešenia. V našom svete consultingu je to najmä digitalizácia, ktorá nám dovoľuje byť šetrnejší k prírode. Motivujeme zamestnancov k využívaniu modernej techniky, aby minimalizovali tlač dokumentov.
Spolupráca je potrebná na všetkých úrovniach našej organizačnej štruktúry - vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Práca jednotlivca nadväzuje na reťaz procesov smerujúcich k spokojnosti klienta. Úcta k času a práci druhého nás posúva ďalej. Len spoločne sme silnejší.

Náš Tím

Ina Kováčová Bečková

Partner / Tax advisor

Ina pôsobí v oblasti  daňového poradenstva od roku 2005. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde pôsobí v metodicko-legislatívnej komisií pre daň z príjmov PO ako aj komisií pre DPH. Je členkou akreditačnej komisie a členkou programovej rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Klientom poskytuje poradenstvo v oblasti daňovej obhajoby, správy daní a nastavovaní daňových procesov. Klientov obhajuje aj v daňových konaniach.  Je expertkou v oblasti priamych zahraničných investícií.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Jitka Božeková

Partner / Head of accounting

Jitka sa od roku 2008 vyprofilovala z oblasti účtovníctva a daní na senior consultanta, pričom od roku 2012 pôsobila v skupine ATLAS GROUP®, od roku 2017 ako konateľka dvoch spoločností skupiny. Jej rukami prešli účtovníctva spoločností rôzneho zamerania. Dnes sa venuje najmä účtovným a daňovým konzultáciám ucelenejšieho koncepčného charakteru a forenznému účtovníctvu, konzultáciám a účtovníctvu obchodníkov s cennými papiermi, účtovnej a daňovej konzultačnej činnosti z oblasti zákazkovej výstavby nehnuteľností, a rieši koncepčné a opoznávacie procesy pri každom väčšom novom klientovi, aby mu zjednodušila procesný príchod do našej účtovnej a daňovej kancelárie. Jitka ďalej završuje program znalectva na Znaleckom ústave v Bratislave, odbor Ekonómia a manažment, odvetvia Účtovníctvo a dane, a Kontroling. Jitka má skúsenosti tiež v oblasti implementácie transferového oceňovania do praxe v podobe základnej internej smernice o transferovom oceňovaní, ako aj v podobe samotnej transferovej dokumentácie.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Anna Medvec

COO

Anna je absolventkou  Fakulty manažmentu. V rámci svojho štúdia získala skúsenosti najmä v oblasti manažérskej metodiky, komunikácie v súvislosti s firemnými štruktúrami, ako aj v ich vytváraní. Nadobudnuté znalosti a vedomosti zároveň aplikovala aj v praxi počas štúdia, a to v rámci jej pôsobenia na pozícii Poradcu na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Anna sa ako súčasť spoločnosti ATLAS Group venuje predovšetkým zabezpečovaniu komplexnej administratívnej podpornej činnosti pre vedenie spoločnosti, ale aj činnostiam v oblasti ľudských zdrojov, napomáhaniu pri vytváraní a zavádzaní procesov ako aj vytváraniu plynulého a komfortného prostredia na pracovisku.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Peter Madlenga

HR Development manager

Peter je absolventom Fakulty podnikového manažmentu, kde sa zameriaval najmä na finančno-ekonomickú analýzu a znalecké ohodnocovanie firiem. Počas svojho kariérneho života sa venoval obchodnej činnosti, vzdelávaniu a výchove obchodníkov, procesnému riadeniu a biznis consultingu. Peter sa v spoločnosti ATLAS Group venuje predovšetkým vzdelávaniu zamestnancov, ako aj  couchingu kľúčových ľudí vo firme. Peter taktiež napomáha vylepšiť internú komunikáciu a upevniť pracovné vzťahy a procesy, ktoré vedú k zefektívňovaniu pracovného výkonu.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Silvia Medvecká

Tax Advisor

Silvia je členkou Slovenskej komory daňových poradcov od januára 2024, kde je v zozname zapísaná pod registračným číslom 1345/2024. Silvia je absolventkou študijného programu Účtovníctvo a Finančný manažment na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež absolventkou Doplňujúceho pedagogického štúdia na Národohospodárskej fakulte, ktoré ukončila v roku 2019. Už počas štúdia na vysokej škole začala pôsobiť v skupine ATLAS GROUP® na pozícii junior účtovník a časom sa vyprofilovala na pozíciu Chief Accountant. Silvia spracováva účtovníctvo spoločnostiam rôzneho zamerania, vedie účtovníctvo v rôznych softvéroch, podieľa sa tiež na podporných činnostiach pri účtovných a daňových konzultáciách a poradenstve a usmerňuje junior účtovníkov pri ich práci. 

0,0 rating based on 1 234 ratings

Maroš Železník

Senior Accountant

Maroš pracuje v outsourcingu viac ako 20 rokov. Počas svojej praxe pracoval s viacerými účtovnými systémami a nadobudol skúseností z rôznych podnikateľských oblastí vrátane tých, kde sa venoval účtovníctvu a daniam. Členom tímu ATLAS GROUP je od septembra 2023. Špecializuje sa na vedenie účtovníctva, konzultácie v oblasti daní a reporting pre obchodné spoločnosti. V minulosti sa venoval aj spracovávaniu mzdovej agendy a vedeniu personalistky.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Mária Hrušovská

Payroll Consultant

Mária počas svojej kariéry pôsobila vo viacerých outsourcingových spoločnostiach, kde získala  skúsenosti v oblasti mzdového účtovníctva. Prvýkrát sa s oblasťou miezd stretla v roku 2016 a od tohto obdobia sa zdokonalila v ich spracovávaní v rôznych účtovných systémoch. Aktuálne je súčasťou spoločnosti ATLAS GROUP®, v ktorej od júna 2023 pôsobí na pozícii Payroll Consultant. Venuje sa najmä kompletnému spracovaniu a vedeniu personálnej a mzdovej agendy pre klientov, spracovaniu ELDP, evidencii a aktualizácii mzdových listov, komunikácii so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou, ako aj Daňovým úradom, sledovaniu legislatívnych zmien, ich aplikácii v praxi a pripravovaniu mesačných mzdových uzávierok a reportov.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Erika Kochanová

Accountant

Erika pôsobí v spoločnosti ATLAS GROUP® od roku 2022. Počas svojho kariérneho rastu sa postupne vypracovala z junior na samostatného účtovníka. Na tejto pozícii sa zaoberá predovšetkým spracovaním účtovníctva spoločností z rôznych oblastí podnikania, napríklad súkromné bezpečnostné služby, prepravné služby, sťahovacie služby, kreatívne a reklamné služby, produkcia filmu a taktiež účtovníctvu obchodníkov s cennými papiermi.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Dušan Poľacký

Junior Accountant

Dušan je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach v študijnom programe finančné riadenie podniku, ktorú ukončil v roku 2020. Po skončení štúdia získal prvé pracovné skúsenosti na pozícii finančný referent v súkromnej sfére. Dušan pôsobí v skupine ATLAS GROUP® od apríla 2023 na pozícii junior účtovník. Venuje sa spracovaniu účtovníctva pre viaceré spoločnosti a participuje na riešení účtovných úloh spoločne so senior účtovníkmi.   

0,0 rating based on 1 234 ratings

Alica Paštiaková

Junior Accountant

Alica vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2023. Absolvovala fakultu podnikového manažmentu, konkrétne odbor Ekonomika podniku. Popri štúdiu praxovala na pozícii Junior účtovníka, kde pracovala na uplatnení svojich teoretických poznatkov v praxi. Do spoločnosti ATLAS GROUP nastúpila v roku 2023 po ukončení štúdia, kde sa rozhodla svoje znalosti v oblasti účtovníctva aj naďalej rozvíjať. Alica aktuálne pôsobí na pozícií Junior účtovníka, kde sa venuje agende spracovania prijatých a vystavených faktúr, bankových výpisov a pokladničných dokladov.

0,0 rating based on 1 234 ratings

Oľga Wänke

Office Manager

Oľga ukončila štúdium na strednej škole zameranej na jazykovú oblasť, v ktorej pokračovala aj na vysokej škole. Neskôr svoje znalosti využila v administratíve, v ktorej za roky praxe nadobudla bohaté skúsenosti. V skupine ATLAS GROUP® pôsobí na pozícií Office manager, kde pracuje na oddelení digitalizácie a inovácii. Tu sa zameriava predovšetkým na elektronizáciu účtovných dokumentov, pracuje s účtovným programom a programom potrebným k vyťažovaniu dokumentov.

0,0 rating based on 1 234 ratings