Od januára 2024 by malo ministerstvo financií vytvoriť novú webovú stránku, kde bude informovať o vývoji cien a porovnávať ceny základných potravín s okolitými štátmi. Aké praktické informácie môže nové webové sídlo rezortu financií priniesť, vám opíše v článku partnerka ATLAS Group, advokátka JUDr. Zuzana Zvončeková.

Podľa schválenej novely č. 296/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zriadi rezort financií s účinnosťou od 1. 1.2024 webové sídlo, na ktorom budú umiestnené okrem iného aj informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi.  

Cieľom zriadenia webového sídla rezortu financií, ako nástroja verejnej politiky štátu v oblasti cien, je snaha štátu o zavedenie väčšej flexibility pri výkone pôsobnosti niektorých cenových orgánov a koordinovanejší postup cenových orgánov. V prípade riadneho uplatňovania zákona, sa predpokladajú pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy v dôsledku optimálnejšej reakcie na nežiadúci cenový vývoj, vrátane pozitívneho dopadu na rodinu, a to najmä na rodinné hospodárenie.

Cena je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim premenu príjmov zamestnancov a dôchodkov dôchodcov na reálne peňažné zdroje. Vývoj cien má významný vplyv na vývoj životnej úrovne občanov a sociálny i ekonomický rozvoj spoločnosti. V podmienkach trhového hospodárstva, má štát obmedzené možnosti ovplyvňovania vývoja spotrebiteľských cien. Obmedzené však neznamená žiadne možnosti. 

Na jednej strane je tu teda platný a účinný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a na druhej strane realita s nedostatočnou, respektíve slabou reakciou verejnej politiky v oblasti cien a cenových orgánov na nežiadúci cenový vývoj životne dôležitých výrobkov / potravín. 

Aké informácie prinesie nová webová stránka?

Ministerstvo financií SR bude prostredníctvom webového sídla prezentovať najmä verejnú politiku štátu v oblasti cien, informovať o cenovom vývoji, zverejňovať výsledky z osobitného informačného systému ministerstva pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a rovnako bude porovnávať ceny základných potravín s okolitými štátmi.

Vymedzenie základných potravín sa odvoláva na Prílohu č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá vymenováva zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane. Jedná sa napríklad o potraviny, ako: mäso, ryby, mlieko, mliečne výroky, maslo, vybrané druhy zeleniny a ovocia, chlieb, pečivo a pod. 

VIAC BLOGOV ATLAS GROUP NÁJDETE TU

Najdôležitejší praktický význam pre bežného občana pri spustení webového sídla Ministerstva financií SR je možné vnímať predovšetkým v možnosti porovnania cien základných potravín s okolitými krajinami v danom čase, čo môže ovplyvniť ekonomické rozhodovanie jednotlivcov či rodín pri kúpe základných potravín. Jedná sa o faktor, ktorý môže, no nemusí podporiť rozvoj tzv. „nákupnej turistiky potravín“. Táto v našich podmienkach pretrváva už dlhé roky a silne expandovala v roku 2022, kedy napríklad Poľsko zastropovalo DPH na vybrané potraviny. 

Analýza ministerstva o vývoji cien

V zmysle prechodných ustanovení spomínanej novely zákona o cenách, bolo Ministerstvo financií SR povinné v lehote do 30 dní od účinnosti novely zákona vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín vychádzajúc z miery inflácie, ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov odôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán. Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde Slovenskej republiky na schválenie.

Predmetná analýza bola Ministerstvom financií SR vypracovaná a predložená vláde SR na prerokovanie. Vláda Slovenskej republiky vzala predložený materiál dňa 6. 9.2023 na vedomie.

Ministerstvo financií SR vo svojej Analýze tvrdí, že súčasný vývoj cien neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín a ďalej uvádza, že tempo rastu cien potravín na Slovensku roku 2023 stabilizovalo a v júli spotrebiteľské ceny potravín po dlhom čase klesli. Inflácia zvoľnila v celom regióne V4 a k stabilizácii prispel aj pokles cien energií na svetových trhoch. Zisky v potravinovej vertikále boli podľa Ministerstva financií SR v roku 2022 zvýšené, ale ku koncu roka sa marže znížili. 

Na základe týchto argumentov rezort financií neodporúča zavádzať na Slovensku neefektívne regulačné opatrenia (regulácia cien a marží). Rezort financií pripomenul, že trhy dokážu regulovať marže a ceny oveľa efektívnejšie ako vládne regulácie. Štáty totiž nepoznajú výrobné náklady firiem ani dopyt spotrebiteľov. Cenová regulácia by preto podľa Ministerstva financií SR viedla k nedostatku potravín, zníženiu poľnohospodárskej produkcie, neodôvodnenému poklesu ziskov firiem, resp. k tvorbe strát a nakoniec aj ku kolapsu niektorých potravinových vertikál. To by malo dlhodobo negatívne efekty na kupujúcich, predávajúcich a aj potravinovú bezpečnosť.

Článok pripravila advokátka a partnerka ATLAS GROUP JUDr. Zuzana Zvončeková