Atlas-group-virtualne-meny

Pozrite si prehľad najväčších zmien, ktoré prináša legislatíva v oblasti obchodovania a daní z príjmov z predaja virtuálnych mien. Zmeny pripravila partnerka Atlas Group Ina Bečková Kováčová.

  

Od roku 2024 sa zavádza nová definícia virtuálnej meny v zmysle § 2 písmena ai), kde bude vymedzená ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý:

 • Nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci
 • Nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo
 • Nemá právny status meny alebo peňazí
 • Je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok, ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

 

Stablecoin bude v zmysle § 2 písmena aj) definovaný ako akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo, z dôvodu regulácie jej ponuky, na základe stanoveného algoritmu.

Stakingom v zmysle § 2 písmena al) bude prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti.

 

Definícia predaja virtuálnej meny

Novelou zákona dochádza k rozšíreniu definície predaja virtuálnej meny. Predajom virtuálnej meny bude:

 • Výmena virtuálnej meny za majetok
 • Výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby
 • Odplatný prevod virtuálnej meny alebo
 • Výmena virtuálnej meny za stablecoin

Je dôležité poznamenať, že výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu sa za predaj virtuálnej meny nebude považovať.

 

Spôsob zdaňovania predaja virtuálnej meny

Predaj virtuálnej meny patrí medzi ostatné príjmy v zmysle § 8 ods. 1 písm. t). Vo vzťahu k vyčísleniu dane z príjmu z predaja virtuálnej meny je potrebné uskutočniť nasledovne kroky:

 1. Stanovenie výšky príjmu a výdavkov pri predaji virtuálnej meny
 2. Test oslobodenia od dane z prímov pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu
 3. Časový test (obdobie od nadobudnutia do dňa predaja a z nej vyplývajúca výška sadzby zdanenia)

  

Stanovenie výšky príjmov a výdavkov pri predaji virtuálnej meny 

Pri ocenení príjmu sa použije ocenenie vymieňanej virtuálnej meny, ktorá sa ocení reálnou hodnotou ku dňu výmeny v zmysle § 17 ods. 43. Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

Pri vyčíslení výdavkov vynaložených na dosiahnutie príjmov z predaja virtuálnej meny je daňovým výdavkom vstupná cena virtuálnej meny + výdavky skutočne a preukázateľne vynaložené na nákup alebo predaj.

V zmysle § 25b odseku 1 pod vstupnou cenou rozumieme:

 1. a) Obstarávacia cena, ak bola virtuálne mena nadobudnutá kúpou
 2. b) Reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu
 3. c) reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá predajom tovaru alebo služieb (tento odsek je platný od 01.01.2024)

Ak je spôsob nadobudnutia iný ako vyššie uvedené, daňovým výdavkom budú skutočné výdavky preukázateľne vynaložené.

Pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar alebo služby sa príjem zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja.

Pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou alebo stakingom sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny.

Z toho vyplýva, ak v zdaňovacom období nastane prírastok virtuálnej meny (staking) získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti, takýto prírastok sa nezdaňuje.

 

Test oslobodenia príjmu od dane z príjmov v zmysle novo zavedeného § 9 odseku 1 písm. p) pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu

 

Ak úhrn príjmov z predaja virtuálnej meny znížený o výdavky podľa § 8 ods. 2 nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur, bude uvedený príjem oslobodený od dane z príjmov.

Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 2 400 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje, keď dochádza k odplatnému prevodu virtuálnej meny alebo výmeny virtuálnej meny za stablecoin. Cieľom oslobodenia do výšky 2 400 € bolo oslobodiť daňovníkov od daňovej byrokracie, ak uskutočnia akýkoľvek nákup tovaru alebo služby a tým uspokoja svoje bežné potreby.

 

Časový test pri vyčíslení základu dane, resp. čiastkového základu dane pri predaji virtuálnej meny

Ak od obdobia nadobudnutia virtuálnej meny do dňa predaja virtuálnej meny uplynulo obdobie jedného roka, zahrnie sa príjem do osobitného základu dane v zmysle § 51 e odseku 5 a 6 sa uplatní nižšia sadzba dane z príjmov 7 %.

Ak od obdobia nadobudnutia virtuálnej meny do dňa predaja virtuálnej meny neuplynulo obdobie jedného roka, alebo v prípade výmeny virtuálnej meny sa stablecoin, zahrnie sa príjem do čiastkového základu dane a zdaní sa 19 %, resp. 25 % sadzbou dane z príjmov v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov.

 

Ing. Ina Kováčová Bečková, PhD.

Partner | Tax Advisor

ATLAS Group®

 

KTO JE INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ

Ina pôsobí v oblasti  daňového  poradenstva od roku 2005. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde pôsobí v metodicko-legislatívnej komisii pre daň z príjmov právnických osôb a komisii pre DPH. Je členkou akreditačnej komisie a členkou programovej rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Klientom poskytuje poradenstvo v oblasti daňovej obhajoby, správy daní a nastavovaní daňových procesov. Klientov obhajuje aj v daňových konaniach.  Je expertkou v oblasti priamych zahraničných investícií.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

tax advisor / partner