Médium: trend.sk

Daniarom musia podnikatelia umožniť pri daňovej kontrole nahliadnuť aj do účtovného softvéru či digitálnej kancelárie, zákon to umožňuje. Rozhoduje aj to, ktoré roky budú spätne kontrolovať

Musia podnikatelia prípadnej daňovej kontrole predkladať desiatky či stovky papierových šanónov, alebo im postačí aj elektronická verzia účtovných dokladov? Toto je otázka, ktorá trápi mnohých podnikateľov.

Zo štatistík Finančnej správy (FS SR) za posledné tri roky je totiž zrejmé, že postupne klesá počet daňových kontrol, avšak tie sú omnoho cielenejšie a dosahujú aj nižší počet nálezov. Na prvom mieste dominujú kontroly dane z pridanej hodnoty, nasledujú kontroly dane z príjmov právnických osôb a za nimi dane z príjmov fyzických osôb.

„Daňovú kontrolu je možné vykonať aj elektronicky, o čom je daňovník oboznámený už v oznámení o daňovej kontrole (tzv. EDP). Primárne vtedy kontrolór žiada o predloženie dokladov, záznamov a účtovných zostáv v elektronickej podobe,“ objasňuje pre TREND Martina Rybanská, hovorkyňa FS SR.

Predložené elektronické dáta spracováva auditný analytický softvér. Na základe výstupov z tohto softvéru môžu kontrolóri žiadať daňovníkov o predloženie konkrétnych podkladov – faktúr, príjmových pokladničných dokladov či pokladničných dokladov.

Finančná správa vykonáva elektronické daňové kontroly už od roku 2004, pričom zastúpenie EDP kontrol na celkovom počte vykonaných kontrol sa za posledné roky zvyšuje. V roku 2020 bola skoro každá desiata kontrola vykonaná elektronicky (9,4-percentný podiel EDP kontrol). V roku 2021 sa podiel EDP kontrol na celkovom počte kontrol zvýšil o 2,7 percentuálneho bodu a v roku 2022 bola už skoro každá piata kontrola vykonaná elektronicky (18,9-percentný podiel EDP kontrol na celkovom počte vykonaných kontrol).

Papierový archív len do roku 2021

Firmy musia mať k dispozícii papierový archív do roku 2021. Od roku 2022 novela zákona o účtovníctve umožnila spracovávať účtovníctvo modernejšími spôsobmi. „Ak sa firma po tomto období rozhodne pre digitálny archív dokladov, ktorý, samozrejme, spĺňa legislatívne náležitosti a má to podložené internou smernicou, daňová kontrola je povinná akceptovať digitálny archív,“ hovorí pre TREND Marek Polic, člen predstavenstva spoločnosti Kros. Avšak len od roku 2022, skôr nie.

Napríklad v spoločnosti Kros to vyriešili bezplatným prístupom daňovej kontroly do ich digitálnej kancelárie. „Ak má majiteľ takúto nečakanú návštevu z daňového úradu, môže vytvoriť prístup pre daňovú kontrolu. Tá si skontroluje, čo potrebuje, bez toho, aby zaťažovala podnikateľa alebo účtovníka manuálnym hľadaním a preukazovaním dokladov,“ dodáva M. Polic. Následne po skončení daňovej kontroly majiteľ jednoducho odoberie daňovým kontrolórom takýto prístup.

Firmy sú povinné predkladať kontrolórom účtovné záznamy v takej forme, v akej ich vedú a uchovávajú. To podľa Iny Kováčovej Bečkovej, daňovej poradkyne spoločnosti Atlas Group, znamená, že ak si napríklad firma vedie účtovné záznamy v elektronickej forme, tak v uvedenej forme bude záznamy predkladať daňovej kontrole.

„Nie je možné, aby daňový úrad žiadal inú formu predkladania účtovných záznamov, než v akých ich účtovná jednotka vedie – to znamená, že by žiadal papierovú formu listín,“ dodáva pre TREND.

Firma účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo spôsobom využívajúcim istý program, má povinnosť daniarom umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva. V súčasnosti kontrolóri žiadajú napríklad dáta v elektronickej podobe vo formáte pdf, txt, alebo xls a na technickom nosiči dát (CD alebo USB).

Elektronická kontrola nie je novinkou

Daňoví poradcovia k aktuálnym trendom elektronických daňových kontrol zatiaľ neevidujú konkrétnejšie dáta. Dôvod je zrejmý. Keďže zmena v zákone o účtovníctve ohľadne transformácie dokladov z jednej podoby do druhej (z listinnej do elektronickej a opačne) aj bez zaručenej konverzie nastala len od roku 2022, praktické skúsenosti z kontrol za obdobia po novele ešte nie sú.

„Správcovia dane však už aj pred novelou zákona vykonávali dosť často elektronické kontroly, keď požadovali od daňovníka podklady v elektronickej podobe, vrátane skenov účtovných dokladov. A to aj v prípade, keď účtovná jednotka viedla a archivovala účtovné záznamy v listinnej forme,“ prezrádza pre TREND Mária Sameková, daňová poradkyňa a predsedníčka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP). Takéto kontroly sa vykonávali z objektívnych dôvodov počas pandémie covidu, čo sa v praxi zjavne osvedčilo, keďže tento trend kontrol pretrváva aj v súčasnosti.

Nedá sa však podľa nej vylúčiť, že pri kontrolách za účtovné obdobia do 31. decembra 2021, ak firma nedigitalizovala archív, bude správca dane pri kontrole vyžadovať preukázanie zhody elektronického záznamu so záznamom v pôvodnej forme, tak ako to vyžadoval zákon do 31. decembra 2021.

Digitalizácia dokáže odhalí pochybenia

V dobe digitalizácie a elektronizácie dát sa vynára tiež otázka, či systém daniarov automatizovane upozorní na možné pochybenia daňovníkov, napríklad na nepodanie daňových priznaní, oneskorenie zaplatenie úhrady dane a podobne.

Podľa SKDP existuje časť subjektov, ktorú vyberá na kontrolu automatizovane systém, inú časť vyberajú aj podľa predmetu činnosti podnikania danej firmy. Pri kontrole DPH zasa čerpá správca dane informácie zo systému z podaných kontrolných výkazov k DPH, kde systém signalizuje nejaké nezrovnalosti, respektíve podozrenia z podvodu.

„Podľa mojich informácií systém správcu dane upozorňuje na oneskorené podania, ako aj na oneskorené úhrady dane či preddavku na daň. Záleží však na konkrétnom správcovi dane, či vyrubil pokutu, respektíve úrok z omeškania ihneď, alebo až tesne pred uplynutím zániku práva vyrubiť ich,“ podotýka M. Sameková.

Niektorým daňovým subjektom príde z daňového úradu rozhodnutie o uložení pokuty druhý deň po jeho oneskorenom podaní, iným zase po viac ako piatich rokoch v poslednom roku, kedy ho je možné uložiť.

Od roku 2024 bude platiť novinka, že úrok z omeškania pri oneskorenom uhradení dane či preddavkov na daň bude musieť správca dorubiť do jedného roka od konca roka, v ktorom došlo k oneskorenej úhrade. Aktuálne úrok z omeškania musí správca stihnúť dorubiť najneskôr do 5 rokov.

Nový nástroj na prenos dát daniarov

Finančná správa pred pár dňami spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát, službu FS Drive. Prostredníctvom neho jej môžu daňovníci posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať daniarom prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií.

Týka sa to najmä prípadov daňovej kontroly. Nová aplikácia však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou, uviedla hovorkyňa Finančnej správy (FS SR) Martina Rybanská. Nová služba umožňuje aj daniarom zasielať súbory externým subjektom, prípadne si od nich vyžiadať súbory, a to vytvorením dočasného účtu s platnosťou prístupu na 30 dní.