Médium: Hospodárske noviny

Podstata princípu nezávislého vzťahu spočíva v požiadavke, aby sa podmienky a ceny kontrolovaných transakcií medzi závislými i nezávislými osobami neodlišovali a aby boli rovnako dohodnuté.

Závislou osobou v zmysle zákona o dani z príjmov je blízka osoba, ktorá je ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, a osoba alebo subjekt, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku.

Európska smernica

Od 1. januára 2023 sa legislatíva na Slovensku priblížila odporúčaniam prevzatým z Európskej smernice, kde povinnosť viesť dokumentáciu majú zdaniteľné osoby pre významné kontrolované transakcie. Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa považuje právny alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem alebo daňový výdavok v hodnote prevyšujúcej 10-tisíc eur. Pri úveroch alebo pôžičkách sa hranica významnosti pre istinu úveru alebo pôžičky stanovuje na 50-tisíc eur. Pre ostatné kontrolované transakcie postačí evidencia v daňovom priznaní právnických osôb.

Na účely overenia súladu s princípom nezávislého vzťahu sa používa niektorá z metód transferového oceňovania. „Daňovník môže za poplatok v sume od päťtisíc eur do 30-tisíc eur požiadať správcu dane o jej jednostranné alebo viacstranné odsúhlasenie,“ vysvetľuje Ina Kováčová Bečková, daňová poradkyňa a partnerka zo Slovenskej poradenskej spoločnosti Atlas Group.

Pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie môže daňový úrad pri tuzemských kontrolovaných transakciách vyrubiť dať spätne do šesť rokov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri cezhraničných transakciách, pri ktorých sa uplatňujú medzinárodné zmluvy , môže byť daň vyrubená spätne až za 11 rokov.

Daňovníci, ktorí sú závislými osobami, medzi ktorými prebiehajú významné kontrolované transakcie, sú na účely kontroly dodržania princípu nezávislého vzťahu povinní viesť dokumentáciu v príslušnom rozsahu za každé zdaňovacie obdobie. Na výzvu daňových orgánov sú povinní ju predložiť do 15 dní od doručenia výzvy. Výzva môže byť daňovníkovi doručená už v prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za dané obdobie.

Pokuta za nepredloženie transferovej dokumentácie do stanovenej lehoty sa pohybuje v rozmedzí od 30 eur do tritisíc eur. „Pokutu je možné ukladať opakovane,“ upozorňuje Jitka Božeková, partnerka a šéfka účtovníctva a procesov zo Slovenskej poradenskej spoločnosti Atlas Group. Daňovníci vypracúvajú internú smernicu k transferovým cenám so stanovením typov kontrolovaných transakcií a použitej metódy výpočtu porovnateľnej nezávislej trhovej ceny a zároveň za každé zdaňovacie obdobie skrátenú, základnú alebo úplnú dokumentáciu, a to podľa typu kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií.

Kam investovať, ak máte tisíc alebo 10-tisíc eur? Na toto si dajte pozor

Pri nevýznamných transakciách postačí ich evidencia vo formulári daňového priznania. Týmto je povinnosť evidencie kontrolovaných transakcií splnená. Spolu s transferovou dokumentáciou je daňovník povinný mať vypracovanú aj porovnávaciu štúdiu. Práve ňou preukáže súlad svojich kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu. Počas daňovej kontroly sa odporúča daňovníkovi predložiť porovnávaciu štúdiu aj v prípade, ak to usmernenie nevyžaduje. Ak ju daňovník nemá, správca dane si vypracuje vlastnú porovnávaciu štúdiu.

Tri body

To, čo všetko musíte uviesť v rámci vedenia transferovej dokumentácie, závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ako aj od použitej metódy ocenenia. Dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní dokumentácie sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Úplná dokumentácia alebo základná dokumentácia podľa článku sa vypracuje za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Skupina kontrolovaných transakcií je viacero kontrolovaných transakcií, ktoré sú:

  1. a) rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok
  2. b) vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené
  3. c) porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík, ak vypracovanie dokumentácie za tieto kontrolované transakcie spoločne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia. V dokumentácii sa uvedú dôvody zlúčenia transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií

Pri stálej prevádzkarni sa hodnota celkových výnosov z hospodárskej činnosti a f inančnej činnosti uvedenej v tomto usmernení vzťahuje na celkové ročné príjmy priraditeľné tejto stálej prevádzkarni v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Slováci investujú do Tesly, Európania do nemeckých zbrojoviek

Finančné Pri finančných transakciách sa pri hodnotách transakcií uvedených v tomto usmernení vychádza z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva v rámci zdaňovacieho obdobia.

Finančné transakcie

Pri finančných transakciách sa pri hodnotách transakcií uvedených v tomto usmernení vychádza z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva v rámci zdaňovacieho obdobia. Cezhraničnou významnou kontrolovanou transakciou sa na účely tohto usmernenia rozumie významná kontrolovaná transakcia, na ktorej sa zúčastňuje jedna alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí.

Tuzemskou významnou kontrolovanou transakciou sa na účely tohto usmernenia rozumie významná kontrolovaná transakcia, na ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenska.