Bratislava – Firmy či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nemajú dostatok financií na zaplatenie daní. V takom prípade im môže hroziť daňová exekúcia. Ako sa dá takejto situácii vyhnúť? 

Partnerka poradenskej spoločnosti ATLAS GROUP  Ina Kováčová Bečková podnikateľom vždy odporúča, že v takýchto situáciách je extrémne dôležité komunikovať s daňovým úradom. Ideálne je to už vtedy, keď sa firme finančná situácia zhorší a vie, že nebude schopná daň zaplatiť v stanovenej lehote alebo v určenej výške. 

V takom prípade totiž môže podnikateľ alebo spoločnosť požiadať o odklad platenia dane. Alebo môže požiadať o jej zaplatenie vo viacerých splátkach. Ak daňový úrad takejto žiadosti vyhovie, nezaplatenú daň nezačne vymáhať v exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane, nebude musieť daňovník platiť ani úrok z omeškania. 

Na to, aby finančná správa povolila odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach, musí daňovník splniť aspoň jednu z podmienok. Napríklad, ak by zaplatením dane bola ohrozená výživa tohto daňového subjektu alebo osôb, ktoré sú na jeho výživu odkázané. Prípadne, ak firme či podnikateľovi poklesli príjmy pre mimoriadnu situáciu, a preto nemôže zaplatiť dane v lehote splatnosti. Takouto situáciou môže byť napríklad živelná pohroma alebo obdobie pandémie.

Ďalšou podmienkou môže byť, ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR. Prípadne môže podnikateľ uviesť iné preukázateľné závažné dôvody, pre ktoré nemôže zaplatiť daň. Každú Žiadosť správca dane hodnotí individuálne a hodnotí argumenty, ktoré daňový subjekt uvedie. Zároveň daná žiadosť podlieha správnemu poplatku, ktorý je potrebné uhradiť, aby sa správca dane danou žiadosť vôbec zaoberal. 

Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie týchto podmienok v prípade, ak o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.

Viac blogov o daniach a účtovníctve si PREČÍTATE TU.

Fotografia: Designed by Freepik.com

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

tax advisor / partner