Médium: Hospodárske noviny

Odpovede, aké povinnosti platia pre penzistov při podávaní daňových priznaní, pripravila pre Hospodárske noviny Jitka Božeková, partnerka v spoločnosti Atlas Group.

Zamestnanie popri poberaní starobného dôchodku nemá žiadny vplyv na jeho vyplácanie. To sa však netýka tých, ktorí poberajú predèasné penzie. Dôchodcovia majú v daòovej oblasti viaceré výnimky.

  1. Povinnosť

Kedy musí dôchodca podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

  1. Typy

Aké príjmy seniorov treba zohľadňovať?

Dôchodcovia môžu dosahovať rôzne druhy príjmu, a to zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo z dohody o vykonaní práce, vtedy podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A. Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem zo živnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

  1. Nezdaňovaný príjem

Aký sem spadá?

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok, rodičovský dôchodok.

  1. Zníženie základu dane

Za akých podmienok je možné?

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. januáru 2023, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2023 v úhrne nepresahuje sumu 4 922,82 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 922,82 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

  1. Bonus

Majú aj dôchodcovia nárok na bonus na dieťa?

Dôchodcovia, tak ako aj iní daňovníci, majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa v zmysle právnych predpisov. Nárok si môže uplatniť len vtedy, ak dosiahol príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo v ich úhrne. Ak dôchodca počas príslušného roka bude iba poberateľom dôchodku, nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa mu nevzniká.

  1. Sadzba dane

Ako sa určuje?

V závislosti od druhu príjmu, ktorý dôchodca v zdaňovacom období dosiahol, napríklad či išlo o príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickej osoby, alebo príjmy z predaja či prenájmu nehnuteľnosti.

  1. Najčastejšie chyby

Akých chýb sa ľudia najčastejšie dopúšťajú?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, na ktorú dôchodca nemá nárok, a nepriloženie povinnej prílohy k daňovému priznaniu, a to Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré dostal od svojho zamestnávateľa.

Fotografia:Pixabay.com