Médium: index.sme.sk

Advokátky odpovedajú na otázky o výživnom.

Ak sa rozvádzate s manželom a otcom vašich detí, prirodzene vzniknú obavy, ako z jedného platu utiahnete domácnosť aj výdavky na deti. Kto určí, či a koľko bude platiť muž na deti, a treba o výživné žiadať?

Máte nárok na peniaze na deti aj v prípade, že ste neboli zosobášení a nerozvádza vás súd? Ako často môžete žiadať o zvýšenie výživného a čo môžete robiť, ak otec na dieťa neplatí?

Na otázky o postupe pri rozvode či rozchode partnerov z hľadiska delenia si starostlivosti o deti a výživného odpovedajú advokátky Natália Strharská z právnickej firmy Vojčík & Partners a Zuzana Zvončeková z poradenskej spoločnosti Atlas Group.

S manželom sa budeme rozvádzať. Kedy sa bude riešiť starostlivosť a výživné na naše spoločné dieťa?

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd aj výkon ich rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode.

„Najmä určí, či maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, ktorý ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok,“ vysvetlila Natália Strharská, advokátka a partnerka v právnickej firme Vojčík & Partners.

Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo súd schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Ak sme s mužom a otcom môjho dieťaťa neboli zosobášení, nerozvádza nás teda súd, musím o výživné žiadať?

„Požiadať o výživné majú nárok aj nezosobášení partneri, ak je otec/matka dieťaťa zapísaný/á v rodnom liste dieťaťa,“ odpovedá Strharská.

V danom prípade treba podať samostatný návrh na určenie výživného, prípadne schválenie dohody, s ďalšími potrebnými dokumentmi na súd.

„V prípade rozchodu nezosobášených rodičov zákon nevyžaduje automaticky uzatvárať dohodu rodičov alebo podávať návrh na súd na úpravu vyživovacej povinnosti. Uvedené však odporúčame najmä z dôvodu, že napriek tomu, že v čase, keď neformálna dohoda neschválená súdom medzi rodičmi funguje, môže sa to veľmi rýchlo zmeniť, a preto treba myslieť do budúcnosti,“ radí Strharská.

Pri posudzovaní dohody rodičov súd primerane uplatňuje rovnaké zásady, z ktorých sa vychádza v prípade úpravy výkonu práv a povinností k dieťaťu v rámci konania o rozvode manželstva.

„Teda súd prihliada primárne na záujmy dieťaťa a majetkové pomery rodičov,“ dodáva advokátka.

Ak sme sa s expartnerom na výške výživného dohodli, môže s tým sudca nesúhlasiť a dohodu neschváliť?

Súd nemusí dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa, teda jej výška by nebola primeraná k jeho potrebám.

„Odporúčame rokovať o uzatvorení dohody rodičov o výške výživného, pričom požadovaná suma by mala objektívne prihliadať na reálne potreby dieťaťa a konkrétne majetkové pomery rodičov. V rámci návrhu vždy treba zohľadniť všetky náklady na dieťa,“ uviedla Strharská.

Ako často možno žiadať o zmenu sumy výživného?

„O zmenu je možné požiadať vždy, keď nastane objektívna zmena okolností majúca vplyv na pôvodne nastavené výživné,“ hovorí Zuzana Zvončeková, advokátka a partnerka v poradenskej spoločnosti Atlas Group.

Návrh na súd pritom môže podať tak rodič, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, ako aj ten rodič, ktorý platí výživné.

Kedy a za akých okolností možno o zmenu žiadať?

Najčastejšími dôvodmi na zmenu výšky výživného sú podľa Zvončekovej zmenené odôvodnené potreby dieťaťa a zmena možností, schopností resp. majetkových pomerov na strane rodiča.

„Zmena majetkových pomerov rodiča znamená situáciu, ak sa napríklad jeden z rodičov zamestná v lepšie platenom zamestnaní. O zvýšenie výživného tak môže požiadať druhý rodič, ktorý má dieťa zverené v osobnej starostlivosti a ktorý o takomto zvýšení získal informáciu,“ vysvetlila advokátka.

Dodáva, že môže dôjsť aj k opačnej situácii, keď napríklad v prípade straty zamestnania rodiča bez jeho zavinenia, v prípade dlhodobej práceneschopnosti rodiča alebo ak má rodič ochorenie, ktoré si vyžaduje nákladnú liečbu, môže tento „povinný“ rodič žiadať o zníženie už určeného výživného.

Nástup dieťaťa na základnú, strednú, vysokú školu či hudobnú školu, prípadne zmena zdravotného stavu dieťaťa predstavujú tiež nárast opodstatnených výdavkov na dieťa.

Aký je postup, ak chcem na dieťa dostávať viac peňazí?

Ak existujú okolnosti odôvodňujúce potrebu zvýšenia výživného, je zákonným oprávnením ktoréhokoľvek rodiča podať návrh na zvýšenie výživného na príslušný súd.

„Na posúdenie predpokladov na zmenu právoplatného rozsudku o výživnom však musí byť preukázaný záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho treba zmeniť aj výšku výživného. Nepostačí len úvaha o tom, či doterajšie výživné je primerané,“ pripomenula Zvončeková.

Pri výživnom na maloleté dieťa je možné zmeniť výšku výživného spätne tri roky od podania návrhu, ale iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa, dodáva.

Ak by došlo k zníženiu výšky výživného, spotrebované výživné sa povinnému rodičovi nevracia.

Aká je prax v prípade striedavej starostlivosti o dieťa, určuje sa výživné aj v tomto prípade?

V prípade striedavej starostlivosti sa vychádza z toho, že obaja rodičia si voči dieťaťu plnia svoju vyživovaciu povinnosť v rámci striedavej starostlivosti. Sú teda prípady, keď sa z uvedeného dôvodu výživné neurčuje.

„Existujú však prípady, ak jeden z rodičov má výrazne vyšší príjem ako druhý a dieťa má u tohto rodiča vyšší životný štandard. Výživné sa vtedy určuje z dôvodu, aby dieťa malo u oboch rodičov zabezpečenú rovnakú životnú úroveň. Dieťa má totiž právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Ak má jeden z rodičov vyšší príjem a dieťaťu dokáže zabezpečiť vyššiu životnú úroveň, je namieste, aby bolo určené primerané výživné,“ ozrejmila Strharská.

Ak je napríklad dieťa v starostlivosti matky a cez letné prázdniny je počas jedného mesiaca dva týždne s otcom, môže poslať len polovičnú sumu výživného?

Letné prázdniny a s tým spojený dlhší pobyt dieťaťa u rodiča, ktorý nemá dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nemá na platenie výživného tohto rodiča žiadny vplyv.

„Výživné je takýto rodič povinný platiť aj počas prázdnin, a to v rovnakej výške, bez ohľadu na to, koľko dní či týždňov je dieťa u tohto rodiča resp. bez ohľadu na to, čo dieťaťu rodič kúpil alebo zaplatil,“ vysvetlila Zvončeková.

Tento názor zastávajú podľa nej aj slovenské súdy, ktoré jednoznačne konštatujú, že krátkodobý pobyt maloletého dieťaťa u rodiča, ktorému nebolo zverené do výchovy, nie je dôvodom na dočasné pozbavenie tohto rodiča povinnosti platiť výživné.

Ideálnym riešením podľa advokátky je, aby sa rodičia v takýchto prípadoch správali k sebe korektne a na platení výživného sa počas prázdnin dohodli, a to s ohľadom na čas, ktorý dieťa trávi u druhého rodiča a náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa.

„Rodičia sa môžu dohodnúť napríklad tak, že za čas, za ktorý je dieťa u druhého rodiča, tento výživné nebude platiť vôbec alebo v zmenenej výške. Odporúčame si zároveň takúto dohodu medzi rodičmi potvrdiť písomne, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo e-mailom,“ dodáva Zvončeková.

Aký je postup, ak povinný rodič na dieťa neplatí?

Ak rodič zaviazaný súdnym rozhodnutím platiť na dieťa výživné nerešpektuje túto povinnosť riadne a včas, druhý rodič má právo podať návrh na vykonanie exekúcie.

„Pod riadnym plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného vo výške určenej súdnym rozhodnutím. Pod včasným plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného v lehote splatnosti určenej súdnym rozhodnutím,“ spresňuje Zvončeková.

Ako sa vykoná exekúcia zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov povinného, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom podniku alebo nehnuteľnosti, príkazom na zadržanie vodičského oprávnenia povinného rodiča.

Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia v časti výživného pritom nastáva „predbežne“ už momentom doručenia rozhodnutia do dispozície oboch účastníkov konania. Bez ohľadu na to, že sa povinný rodič proti rozsudku odvolal.

„V časti výživného je teda súdne rozhodnutie hneď ‚predbežne vykonateľné‘ a možno na jeho základe iniciovať exekučné konanie. Exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom sa vybavuje prednostne,“ dodáva advokátka.

Exekútorovi treba spolu s návrhom na začatie exekúcie zaslať rodný list dieťaťa a samotné súdne rozhodnutie s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Konanie na výkon exekúcie výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Od apríla 2017 je pritom povinné komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky.

„Oprávnený môže podať elektronický návrh na vykonanie exekúcie sám, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora už len elektronickými prostriedkami cez elektronický formulár do elektronickej schránky výlučne príslušného Okresného súdu Banská Bystrica,“ vysvetlila Zvončeková.

Má oprávnený rodič okrem nezaplateného výživného nárok aj na úroky z omeškania?

Od 31. mája 2013 zaviedla novela zákona o rodine úroky z omeškania zo zmeškaného výživného. Matka dieťaťa teda môže požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva.

„Úroky z omeškania je možné vymáhať v exekučnom konaní až po ich priznaní súdom – nestačí samotné súdne rozhodnutie určujúce výživné. Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom uplatnenia úrokov z omeškania súdom je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľ je v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania zo zmeškaného výživného zo zákona oslobodený od súdnych poplatkov,“ vysvetlila Zvončeková.

Okrem vyššie uvedenej civilnej roviny riešenia veci, je podľa advokátky možné neplatenie výživného riešiť aj v trestno-právnej rovine. A to podaním trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa Trestného zákona.

„Trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, vyživovaciu povinnosť alebo povinnosť zaopatrovať iného. Za tento trestný čin hrozí povinnému rodičovi trest odňatia slobody až na dva roky,“ upozornila Zvončeková.

Kým pri exekúcii postačuje, ak povinný rodič riadne a včas nezaplatí čo i len jednu mesačnú splátku výživného, tak pri trestnom oznámení je potrebné, aby povinný rodič riadne a včas nezaplatil minimálne tri splátky v období dvoch rokov. Omeškané platby výživného sa nemusia týkať mesiacov plynúcich po sebe, dodáva.

„Na rozdiel od exekúcie sa v rámci trestného konania rozhoduje o vine/nevine/treste povinného. Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,“ uviedla advokátka.

V prípade, ak napriek všetkým snahám oprávneného, je vymoženie výživného neúspešné, má oprávnený rodič, za splnenia prísnych zákonných podmienok, nárok na tzv. náhradné výživné. Vtedy výživné za povinného rodiča vypláca štát a tento si ho následne vymáha aj s úrokmi od povinného rodiča.

Ako požiadať o náhradné výživné a koľko peňazí pošle matke úrad práce?

Ak sa neviete dostať k peniazom, ktoré má váš bývalý manžel a otec dieťaťa platiť ako výživné, môžete o vymáhanie požiadať exekútora. Než výživné vymôže, nemusíte zostať bez financií. O náhradné výživné možno požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Novelou zákona o náhradnom výživnom sa od januára 2022 prestal skúmať príjem domácnosti, čím sa stalo poskytovanie náhradného výživného dostupnejším širšiemu okruhu žiadateľov,“ skonštatovala Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Znamená to, že nie je dôležité, koľko rodič starajúci sa o dieťa zarába.

Okrem podmienky príjmovej hranice sa novelou zrušila aj maximálna výška poskytovaného náhradného výživného. V minulosti bola najviac 368 eur, aktuálne sa poskytuje v plnej výške určenej súdom.

V júli tohto roka poberalo náhradné výživné podľa údajov Ústredia viac ako 5-tisíc matiek. Spolu im bolo vyplatených za siedmy mesiac roka vyše 640-tisíc eur.

Čo musíte urobiť, keď otec na dieťa neplatí a chcete náhradné výživné? Aké povinnosti má matka, ktorej úrad posiela peniaze namiesto exmanžela?

Na základné otázky o náhradnom výživnom odpovedá Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké kroky musí žena urobiť, než požiada o náhradné výživné na dieťa?

Musí mať vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým bola určená povinnosť platiť výživné. Zároveň musí na súd podať návrh na výkon exekúcie a mať o tom potvrdenie. Ak si otec dieťaťa nesplní vyživovaciu povinnosť do konca kalendárneho mesiaca, už v nasledujúcom mesiaci je možné podať žiadosť o náhradné výživné.

Platí pritom, že náhradné výživné je poskytované ako preddavok. Ak dôjde k vymoženiu výživného exekútorom, úrad sumu vymoženého výživného zúčtuje so sumou poskytnutého náhradného výživného.

V akej sume možno dostávať náhradné výživné?

Ak otec neplatí nič, náhradné výživné posiela úrad práce vo výške určenej rozhodnutím súdu. Ak otec dieťaťa platí, avšak nie plnú sumu určenú súdom, náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi súdom určenou čiastkou a zaplateným výživným otcom.

Aký je postup, ak muž jeden mesiac výživné zaplatí, ďalšie dva nie a potom opäť zaplatí. Je nutné vždy žiadať o náhradné výživné?

Ak matke úrad pošle náhradné výživné a otec za tento mesiac splní svoju vyživovaciu povinnosť, úrad rozhodne o povinnosti vrátiť náhradné výživné. Ak úrad vie, že otec v danom mesiaci peniaze poslal, náhradné výživné za toto obdobie neposkytne.

Ak si otec dieťaťa v priebehu dvoch mesiacov splní vyživovaciu povinnosť, nárok na náhradné výživné zaniká. Požiadať oň môže matka opäť, keď si exmanžel nesplní vyživovaciu povinnosť.

Kde sa môže matka informovať o možnostiach náhradného výživného?

Rodič sa môže s otázkami ohľadne náhradného výživného obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Tam mu poskytnú všetky potrebné informácie. Informácie sú zverejnené aj na našom webovom sídle.

Ako požiadať o náhradné výživné?

Nárok vzniká odo dňa podania žiadosti o náhradné výživné, pričom konanie sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronicky, podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (nezaopatreného dieťaťa).

K písomnej žiadosti sa prikladá:

potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu súdu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť – doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti, zároveň v žiadosti žiadateľ uvedie údaje z posledného rozhodnutia súdu, ktorým súd určil dieťaťu výživné, a to ECLI kód uvedený na rozhodnutí súdu alebo spisovú značku rozhodnutia súdu, dátum vydania rozhodnutia súdu a názov súdu.

Má matka, ktorá poberá náhradné výživné, nejaké povinnosti voči úradu práce?

Po priznaní náhradného výživného má poberateľ náhradného výživného voči úradu práce tieto povinnosti:

bez zbytočného odkladu úradu oznámiť meno, priezvisko a adresu súdneho exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny týchto skutočností. Takýmito skutočnosťami sú napr. uhradenie výživného povinnou osobou, rozhodnutie súdu o zmene výšky výživného, zánik vyživovacej povinnosti, na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie, a to v lehote určenej úradom. Ak poberateľ náhradného výživného nesplní povinnosť a na výzvu úradu nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné, nárok na náhradné výživné zanikne.