Médium: Hospodárske noviny

Podnikateľ, ktorý prenajíma firemnú nehnute¾nosť, si do daòových nákladov môže zahrnúť aj obstarávaciu cenu bytu èi obchodných priestorov. Čo všetko si ešte môže uplatniť, aby si čo najviac znížil svoje dane?

Kto je povinný podať daňové priznanie z príjmov z prenájmu bytu a dokedy? Podmienky na podanie daňového priznania sa odlišujú v závislosti od toho, či ide o fyzické alebo právnické osoby.

Fyzické osoby

Daňové priznanie za rok 2023 sú povinné podať fyzické osoby v prípade, ak ich celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura alebo ak vykazuje daňovú stratu. „Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnuje akýkoľvek dosiahnutý príjem vrátane príjmov z prenájmu bytu, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený,“ upozorňuje Ina Kováčová Bečková, daňová poradkyňa a partnerka spoločnosti Atlas Group.

Právnické osoby

Daňové priznanie za rok 2023 sú povinné podať všetky právnické osoby v prípade dosiahnutia uvedených príjmov bez ohľadu na výšku vykázaných zdaniteľných príjmov. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 sú fyzické osoby a právnické osoby povinné podať v troch lehotách. Štandardne tak musia urobiť do 2. apríla 2024, keďže 31. marca 2024 je nedeľa a 1. apríla 2024 je deň pracovného pokoja. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Do 1. júla 2024 musia podať daňové priznanie v prípade, že podali takzvané Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 v lehote do 2. apríla 2024. V predĺženej lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Do 30. septembra 2024 musia podať daňové priznanie vtedy, ak sú súčasťou príjmov aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a podali takzvané Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok v lehote do 2. apríla 2024. V predĺženej lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právna úprava a zdanenie príjmov

Aká je aktuálna právna úprava pri prenájme bytu či vozidla? Pri posúdení zdaniteľnosti príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, napríklad bytu, je rozhodujúce, či poskytuje fyzická osoba prenájom bytu ako súkromná osoba bez živnostenského oprávnenia, keď dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, keď ide o takzvané pasívne príjmy, alebo je fyzická osoba podnikateľom na základe živnostenského oprávnenia, keď dosahuje príjmy z podnikania, teda prenájmu nehnuteľnosti. V tomto prípade ide o takzvané aktívne príjmy. Ak nehnuteľnosť prenajíma súkromná osoba bez živnostenského oprávnenia, príjem z tohto prenájmu je oslobodený od dane vtedy, ak jeho výška nepresiahne sumu 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník preto zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur. Ako výdavky pri prenájme bytu si môže daňovník uplatniť len preukázateľné výdavky, ktoré slúžia práve na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na základe vedeného jednoduchého či podvojného účtovníctva alebo na základe daňovej evidencie.

Fotografia:Pixabay.com