Článok pripravila advokátka a partnerka Atlas Group Zuzana Zvončeková.

Ako sme už písali v tomto článku, zmluvné strany licenčnej zmluvy sú na rozdiel od iných zmluvných vzťahov v Autorskom zákone definované oveľa širšie. Poskytovateľom licencie nie je len autor, ale ním môže aj spoluautor (§ 15 AZ), pri spoločnom diele to je fyzická a právnická osoba, ktorá vytvorenie diela iniciovala a zabezpečovala proces jej vytvorenia (§ 92 AZ), zamestnávateľ pri zamestnaneckom diele (§ 90 AZ), pri právach povinne kolektívne spravovaných príslušné organizácie kolektívnej správy, dedičia a pod. 

Nižšie nájdete bližšie informácie týkajúce sa zamestnaneckých diel, zmlúv o dielo a sublicencií. 

Zamestnanecké diela

Výsledkom autorskej tvorby v pracovnom pomere je tzv. Zamestnanecké dielo. Zamestnávateľ poskytuje svojmu zamestnancovi materiálne a technické prostriedky nevyhnutné pre kreovanie diela, udeľuje pokyny, usmernenia a zadáva požiadavky na dielo. Tieto podmienky však nikdy nemôžu v prípade zamestnávateľa – právnickej osoby spôsobiť, že zamestnávateľ sa považuje za spoluautora diela. Iná situácia by nastala v prípade zamestnávateľa – fyzickej osoby, ktorý by sa mohol stať spoluautorom diela, ak by sa tvorivo podieľal na jeho vzniku. V prípade zamestnaneckého diela je výkon všetkých absolútnych a aj relatívnych majetkových práv ex lege zverený do rúk zamestnávateľa, hoci zákon pripúšťa možnosť inej dohody medzi zamestnávateľom a autorom. Tieto práva vykonáva zamestnávateľ vo svojom mene a na svoj účet. Nová úprava zamestnaneckého diela (§ 90 AZ) precizovala subjekty, ktoré sa považujú za zamestnancov, pričom sa nebude jednať len o osoby, ktoré majú so zamestnávateľom pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovnoprávny vzťah, ale aj osoby pôsobiace v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch zamestnávateľa. Môže sa jednať aj o zamestnanca dočasne prideleného k zamestnávateľovi. 

Zmluva o dielo

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa zmenila koncepcia regulácie zmluvných vzťahov pri diele, ktoré má vzniknúť až v budúcnosti – na objednávku. Podstatou úpravy však ostalo vytvorenie diela autorom na základe Zmluvy o dielo, ktorej náležitosti sú všeobecne zakotvené v § 631 až 643 Občianskeho zákonníka. Osobitnú úpravy zmluvy o dielo obsahuje aj Obchodný zákonník v § 536 až 565, ktorý v rámci vytvárania diela predpokladá hmotne zachytený výsledok činnosti. Zmluvou o dielo uzavretou v súlade s § 631 Občianskeho zákonníka sa autor zaväzuje, že objednávateľovi vytvorí dielo za dojednanú odmenu a na svoje nebezpečenstvo. Autor, ktorý má dielo vytvoriť, je určený vždy konkrétne vzhľadom na jeho osobný tvorivý vklad pri vzniku diela. Hoci pri vytváraní diela ide o kreatívny proces, objednávateľ by mal čo najpresnejšie špecifikovať svoje požiadavky na vlastnosti budúceho diela, aby bolo možné neskôr napríklad posúdiť, či autor vykonal dielo riadne. Za pozitívum novej právnej regulácie považujeme zavedenie domnienky súhlasu na použitie vytvoreného diela, keďže v minulosti absencia licenčných dojednaní v zmluve o vytvorení diela spôsobovala právnu neistotu objednávateľa diela.  

Na tomto mieste je však vhodné spomenúť aj osobitnú úpravu týkajúcu sa vytvárania niektorých diel na objednávku. Uvedené sa vzťahuje na počítačový program, tvorivú databázu a kartografické dielo. Tieto diela Autorský zákon na základe právnej fikcie považuje za zamestnanecké diela aj vtedy, ak boli celkom alebo sčasti vytvorené na základe Zmluvy o dielo na objednávku v zmysle § 91 Autorského zákona, ktorá podlieha regulácii § 631 až 643 Občianskeho zákonníka. Výkon majetkových práv v rozsahu, v akom by patrili zamestnávateľovi, Autorský zákon priznáva objednávateľovi diela a ten sa považuje za zamestnávateľa so všetkými právami a povinnosťami až na jednu výnimku. Objednávateľ na rozdiel od zamestnávateľa nie je povinný udeliť autorovi (zhotoviteľovi) licenciu z dôvodu nevyužívania alebo nedostatočného využívania počítačového programu, tvorivej databázy alebo kartografického diela, vytvorených na objednávku. 

Sublicencie

Nakladanie s licenciou v podobe udeľovania sublicencií alebo postúpenia licencie nadobúdateľom sú jednak dispozitívnej a jednak kogentnej povahy. Kogentné ustanovenia sa týkajú práva nadobúdateľa udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu tretím osobám výlučne s predchádzajúcim súhlasom autora. Jedným z práv nadobúdateľa licencie získaných od autora môže byť právo udeľovať tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (t.j. právo udeľovať sublicencie). Zákonom určený rozsah udelenia sublicencie je maximálny, pričom nadobúdateľ môže nadobudnúť sublicenciu aj v menšom rozsahu, napríklad len na jeden zo spôsobov použitia diela alebo na čas kratší, ako vyplýva nadobúdateľovi z licenčnej zmluvy. Nikdy však nemôže prekročiť rozsah dovolený autorom z dôvodu rešpektovania zásady nemo plus iuris

Okrem práva poskytovať sublicencie môže nadobúdateľ od autora získať aj právo postúpiť licenciu tretej osobe. O postúpení licencii (cesii) a o osobe postupníka je nadobúdateľ povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Výnimku z povinného získania súhlasu autora na postúpenie licencie predstavuje predaj podniku alebo jeho časti, ktorého súčasťou je licencia. Táto výnimka môže byť vylúčená inou dohodou autora a nadobúdateľa licencie.

Prechod licencie. Práva a povinnosti z licenčnej zmluvy prechádzajú ex lege na právnych nástupcov, ak takýto prechod licenčná zmluva nevylučuje. Pri zániku právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho nástupcu tejto právnickej osoby a pri úmrtí fyzickej osoby dochádza k prechodu týchto práv a povinností na dediča fyzickej osoby. 

K zániku licencie dôjde vtedy, ak osoba nemá právneho nástupcu alebo dedičov. Licencia tiež zaniká uplynutím času, na ktorý autor licenciu udelil. Licenčnú zmluvu možno tiež vypovedať s účinkami do budúcnosti (ex nunc), pričom tento spôsob zániku záväzku, ako aj výpovednú dobu a ďalšie podmienky výpovede je vhodné osobitne dohodnúť v licenčnej zmluve. K ďalším spôsobom zániku je odstúpenie od licenčnej zmluvy, ktoré je všeobecne upravené v § 48 Občianskeho zákonníka. 

Neviete ako na zmluvy o dielo alebo na iné právne náležitosti, neváhajte kontaktovať naše právne oddelenie, ktoré vám s radosťou poradí.