Článok pripravila advokátka a partnerka Atlas Group Zuzana Zvončeková.

Regulácia zmluvných vzťahov v autorskom práve má zásadný význam, a to predovšetkým s ohľadom na vymedzenie právneho rámca, v medziach ktorého dochádza k výkonu majetkových práv autora  a tým zároveň k ekonomickému využitiu autorských diel. Odborná literatúra v tejto súvislosti tiež hovorí o záväzkovom výkone autorských práv a vznikajúce právne záväzky označuje ako autorskoprávne záväzky

Zmluvné záväzky v Autorskom zákone prešli oproti pôvodným úpravám výraznými zmenami, pričom ako pozitívum je možné vnímať zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy a priblíženie sa k praktickej aplikácii zmlúv tak, ako ich používala dovtedajšia prax. Ak by sme mali všeobecne charakterizovať súčasné autorskoprávne zmluvné záväzky, osobitným zmluvným typom autorského práva je len licenčná zmluva.

Licenčná zmluva je v Autorskom zákone upravená ako osobitný zmluvný typ v § 65 a nasl., pričom sa jedná o najrozšírenejší typ zmluvy používaný v autorskej oblasti. V minulosti bola v autorskom zákone upravená aj tzv. Zmluva o použití diela, no v podstate išlo o zmluvu licenčnú. 

Oprávnenie na použitie diela – licenciu (z lat. licere – je dovolené) udeľuje autor, resp. iní nositelia autorského práva v postavení poskytovateľa licencie (licenciant) nadobúdateľovi licencie (licenciát) licenčnou zmluvou. Licenciu je potrebné chápať ako prejav vôle jednej zmluvnej strany udelený v rámci dvojstrannej licenčnej zmluvy. 

 

Ak potrebujete právne rady, kontaktujte Atlas Group

 

Licenčná zmluva je ako zmluvný typ upravená aj v ustanovení § 508 a a nasl. Obchodného zákonníka pod názvom Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva. Túto zmluvu však nemožno nie aplikovať na oblasť autorského práva, nakoľko sa vzťahuje len na predmety priemyselného vlastníctva. Ak si komparujeme formuláciu licenčnej zmluvy v Autorskom zákone, kde ňou autor „udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela“ (licenciu), v Obchodnom zákonníku licenčnou zmluvou „oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľ na výkon práv“ (§ 508 Obchz), čo je z nášho pohľadu možné považovať za exaktnejšiu definíciu predmetu licenčnej zmluvy.

Ak ide o formu licenčnej zmluvy, Autorský zákon upustil od výhradne písomnej formy tohto právneho úkonu pod sankciou jej absolútnej neplatnosti. Toto ustanovenie spôsobovalo problémy najmä v online prostredí a bolo prakticky nemožné túto formu dodržať. 

Zmluvné strany licenčnej zmluvy sú na rozdiel od iných zmluvných vzťahov v Autorskom zákone definované oveľa širšie. Poskytovateľom licencie nie je len autor, ale ním môže aj spoluautor (§ 15 AZ), pri spoločnom diele to je fyzická a právnická osoba, ktorá vytvorenie diela iniciovala

a zabezpečovala proces jej vytvorenia (§ 92 AZ), zamestnávateľ pri zamestnaneckom diele  (§ 90 AZ), pri právach povinne kolektívne spravovaných príslušné organizácie kolektívnej správy, dedičia a pod. 

Postavenie nadobúdateľa licencie nie je v Autorskom zákone nijako definované a v podstate ním môže byť ktokoľvek. Pre doplnenie je však nevyhnutné zdôrazniť, že licenciát nenadobúda absolútne majetkové práva autora, nakoľko uzavretím licenčnej zmluvy nedochádza k prevodu týchto práv.  

Pre zjednodušenie výkladu tohto článku budeme v ďalšom texte používať len pojem „autor“, ako poskytovateľ licencie. Medzi podstatné náležitosti Licenčnej zmluvy patrí:

  • určenie diela,
  • spôsob použitia diela,
  • rozsah licencie,
  • trvanie licencie,
  • odmena za poskytnutie licencie.

Podstatné náležitosti licenčnej zmluvy

V obsahu licenčnej zmluvy by malo byť vymedzenie diela čo najdetailnejšie. Problematickým môže byť špecifikácia diela vtedy, ak dielo má byť ešte len vytvorené alebo dokončené. 

Licenčná zmluva môže byť udelená na jednotlivé spôsoby použitia diela alebo na všetky spôsoby, pričom nadobúdateľ licencie nezískava absolútne majetkové autorské práva, ale len práva relatívne. Ak nadobúdateľ získa výhradnú licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela bez možnosti poskytovateľa licencie dielo používať, môže rozsah ním nadobudnutých oprávnení vrátane práva nadobúdateľa výhradnej licencie domáhať sa ochrany autorského práva zodpovedať rozsahu oprávnení patriacich autorovi. Stále však pôjde len o nadobudnutie relatívnych autorských práv

Licencia môže byť udelená v neobmedzenom aj v obmedzenom rozsahu. V zmysle § 67 ods. 1 Autorského zákona sa má na mysli územný alebo vecný rozsah obmedzenia, pričom vecný rozsah môže byť určený napríklad počtom rozmnoženín. Územný rozsah použitia diela naráža na princíp teritoriality autorskoprávnej ochrany, čo môže spôsobovať problémy jednak v prípade použitia diela na internete, ako aj pri ochrane. 

Licencia môže byť výhradná alebo nevýhradná, pričom výhradná licencia môže byť poskytnutá s právom alebo bez práva poskytovateľa používať dielo spôsobom, na ktorý licenciu udelil. S udeľovaním licencií sa spája vyvrátiteľná domnienka, a to, že ak v licenčnej zmluve nie je vyslovene dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil licenciu nevýhradnú. Po udelení výhradnej licencie nesmie autor udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou. Ak by takúto licenciu autor udelil, bola by neplatná. V prípade nevýhradnej licencie nie sú formulované žiadne ďalšie obmedzenia, takže autor sám môže použiť dielo spôsobom, na ktorý udelil licenciu, ako aj udeliť ďalšiu licenciu tretej osobe. 

Časové obmedzenie trvania licencie resp. spôsob jeho určenia je v prvom rade vecou dohody zmluvných strán. Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor udelil licenciu, ani spôsob jej určenia, v takom prípade sa uplatní domnienka, že licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak to však z účelu zmluvy nevyplýva, platí, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie. 

Odmena predstavuje relatívne právo poskytovateľa licencie vyplývajúce z uzavretia konkrétnej licenčnej zmluvy. Toto relatívne majetkové právo je prevoditeľné, možno sa ho vzdať a možno ho postihnúť exekúciou. Odmena môže byť určená pevnou sumou alebo v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, resp. kombináciou týchto spôsobov. 

Okrem podstatných náležitostí môže licenčná zmluva obsahovať aj ďalšie dojednania, napríklad rozhodcovskú doložku alebo výber rozhodného práva. V rámci kreovania zmluvného vzťahu je však potrebné rešpektovať kogentné ustanovenia Autorského zákona, od ktorých sa nemožno odkloniť dohodou zmluvných strán.  

 

1 Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

2 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov