Médium: Hospodárske noviny

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023 je do 31. marca 2024. Keďže tento deň pripadá na nedeľu a 1. apríla je sviatok, posledným dňom na podanie priznania je 2. apríl 2024. Prečítajte si aj ďalšie informácie k zdaňovaniu.

1. Rezidencia

Kto je povinný platiť dane na Slovensku?

Fyzická osoba (FO) sa považuje za slovenského daňového rezidenta, ak tu má trvalý pobyt, bydlisko, alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom roku, či už súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Slovenskí daňoví rezidenti zdaňujú na území Slovenska svoje celosvetové príjmy (možnosť využitia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia). Podliehajú dani z ich príjmov zo zdrojov na území SR. Príjem môže byť predmetom dane bez ohľadu na to, kde je vyplácaný.

2. Základ dane

Čo znamená a čo ho tvorí?

Príjmy FO dosahujú z rôznych zdrojov, a to zo závislej činnosti (zo zamestnania), z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu a ostatné príjmy. Základ dane z príjmov zamestnanca tvoria všetky príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) znížené o povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Základ dane možno následne znížiť aj o iné položky odpočítateľné od základu dane. Od zvyšných zdaniteľných príjmov sú vo všeobecnosti odpočítateľné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto zdaniteľných príjmov (až na výnimky).

3. Oslobodenie

Ktoré príjmy sú oslobodené od dane?

Určité druhy príjmov, ako napríklad z predaja či prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov alebo príjmy z príležitostných činností, sú za určitých podmienok úplne/ čiastočne oslobodené od dane z príjmov FO.

4. Odpočítanie

Ktoré sú odpočítateľné položky?

Základné položky odpočítateľné od základu dane možno vo všeobecnosti uplatniť iba pri príjmoch zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ide napríklad o nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a jeho manželku/manžela, daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky pri hypotéke pre mladých. Zákon stanovuje podmienky na priznanie nároku a spôsob výpočtu týchto položiek.

5. Sadzby

Aké sú pre výpočet z čiastkového základu dane?

Pri príjmoch zo závislej činnosti (zamestnanie), z príjmov fyzickej osoby, z prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela/ umeleckého výkonu a ostatných príjmov je to 19 percent z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura a 25 percent z tej časti základu, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eura. Na rok 2024 je 176,8-násobok sumy platného životného minima vo výške 47 537,98 eura.

6. Podnikanie

Aká je sadzba pre výpočet dane z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickej osoby?

Ak zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahnu 49 790, je to 15 percent. Ak presiahnu, je to 19 alebo 25 percent. Pre rok 2024 sa zároveň zvyšuje príjmová hranica na 60 000.

7. Daňový bonus

V akej je výške?

Za vyživované dieťa vo veku do 18 rokov je vo výške 1 680 eur ročne (140 eur/mesiac), ak má nad 18 rokov, 600 eur ročne (50 eur/mesiac). Zároveň je daňový bonus najviac 20 percent čiastkového základu dane pri jednom dieťati, 27 percent pri dvoch, 34 percent pri troch deťoch, 41 percent pri štyroch, 48 pri piatich a 55 percent pri šiestich a viacerých deťoch.

8. Priznanie

Kto podáva daňové priznanie?

Až na určité výnimky vo všeobecnosti platí, že ho musí podať každý, kto podlieha slovenskej dani z príjmov FO a jeho zdaniteľné príjmy v danom roku presiahnu limit (2 461,41 eura na rok 2023, na rok 2024 je limit v sume 2 823,24 eura). Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa končí 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem dosiahnutý.

9. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Pre koho je určené?

Daňovník môže poukázať dve, respektíve tri percentá zaplatenej dane ním určenému oprávnenému prijímateľovi, ak daňovník a oprávnený prijímateľ spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

10. Právnické osoby

Aké pravidlá sa ich týkajú a kto má výnimky?

Za daňového rezidenta sa považuje právnická osoba (PO), ktorá má na území Slovenska sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Podliehajú dani z ich celosvetových príjmov. Slovenskí daňoví nerezidenti sú zdaňovaní len z príjmov zo zdrojov na území Slovenska. Osobitnou kategóriou je mikrodaňovník, s výnimkou závislých osôb, ktorých výnosy nepresahujú 49 790 eur, pričom pre túto kategóriu sú dostupné určité výhody. Od 1. januára 2024 sa zvyšuje hranica dosiahnutia zdaniteľných príjmov pre mikrodaňovníka.

11. Výška dane

Aké sadzby platia?

Základná sadzba dane za rok 2023 je 21 percent. Právnické osoby, ktoré dosiahnu zdaniteľné príjmy (výnosy) najviac 49 790 eur, môžu použiť zníženú sadzbu 15 percent. Od 1. januára 2024 sa zvyšuje hranica na uplatnenie 15-percentnej sadzby dane na 60 000 eur. Od januára sú povinné platiť minimálnu daň aj tie právnické osoby, ktoré zaznamenali daňovú stratu, vyšla im v priznaní nulová daňová povinnosť alebo daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní znížená o daňové úľavy podľa zákona a daň zaplatená v zahraničí je nižšia ako výška minimálnej dane. Táto suma, ak zdaniteľné výnosy neprevýšia 50 000 eur, je vo výške 340 eur. Pri vyšších ako 50 000 eur a nižších 250 000 eur je vo výške 960 eur. Nad 250 000 eur a do 500 000 eur je to 1 920 a nad 500 000 je minimálna daň 3 840 eur.

12. Výnimky

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane a ktoré sú oslobodené?

Ide napríklad o podiely na zisku (dividenda) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti, o vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku (až na určité výnimky), o príjem získaný darovaním alebo dedením a o príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, ako aj z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie. Za určitých podmienok sú niektoré druhy príjmov/ich časť od dane oslobodené. Ide napríklad o úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov/ pôžičiek/dlhopisov, licenčné poplatky zo zdroja na území SR daňovníkov členského štátu EÚ, príjmy z odplát za poskytnutie práva na použitie chráneného patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru (tzv. základný patent box) a podobne.

13. Zvýšenie

Aká zmena prichádza v súvislosti s vyplácaním dividend?

Od 1. januára 2024 dochádza k zmene sadzby zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend) fyzickým osobám, ktorá sa zvyšuje zo 7 na 10 percent.

14. Zdanenie zahraničných osôb

Aké sú jeho všeobecné princípy?

Daňoví nerezidenti štátu, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, budú zdaňovať príjmy na našom území výlučne v zmysle ustanovení zákona o dani z príjmov. Daňoví nerezidenti štátu, s ktorými má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa budú pri zdaňovaní príjmov, ktoré sú konkrétne vymedzené v zákone o dani z príjmov, riadiť ustanoveniami tejto zmluvy a zároveň zákonom o dani z príjmov. Príslušná zmluva však môže na Slovensku úplne alebo čiastočne obmedziť zdanenie príjmu slovenského daňového nerezidenta zo zdrojov na území SR.

15. Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kto má povinnosť sa registrovať na jej účely?

Každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo bydlisko, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, pričom existuje aj možnosť dobrovoľnej registrácie.

16. Sadzba DPH

V akej výške je stanovená?

Základná sadzba pre DPH je vo výške 20 percent. Znížená sadzba vo výške 10 percent sa uplatňuje napríklad na niektoré základné potraviny (mäso, mlieko, maslo), niektoré farmaceutické produkty, niektoré zdravotnícke pomôcky, niektoré knihy či podobné produkty, špecificky vymedzené ubytovacie služby, určité zdravé potraviny (napríklad mliečne výrobky, ovčia bryndza, med, veľká časť ovocia a zeleniny, ovocné a zeleninové šťavy a tak ďalej) a printové médiá. Od 1. januára 2023 sa znížená sadzba uplatňuje aj na vybrané športové služby (vleky a podobne) a reštauračné a stravovacie služby. Od 1. januára 2024 bude podávanie alkoholických nápojov v pohostinstve spadať do základnej sadzby dane.

17. Elektronická registračná pokladnica

Aké povinnosti sa spájajú s jej využívaním?

Povinnosť evidovať tržby prostredníctvom systému eKasa klient má každá FO alebo PO, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti (alebo inými platobnými prostriedkami). Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj napríklad cenín, poštových cenín, tovaru prostredníctvom predajných automatov, tovaru na dobierku, tovaru predávaného osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a iné. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, vo vysokohorských zariadeniach bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, v rámci praktického vyučovania žiakov, prostredníctvom predajných automatov.

18. Daň z motorových vozidiel

Koho sa týka?

Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá evidované v SR a používané na podnikateľské účely. Vo všeobecnosti ju platí držiteľ vozidla, vo vybraných prípadoch osoba používajúca ho na podnikanie. Ročná sadzba dane je stanovená v závislosti od typu vozidla a doby, ktorá uplynula od jeho prvej evidencie.

19. Správa daní

Ako komunikovať s daňovým úradom?

Všetky daňové subjekty, teda podnikatelia, prípadne ich zástupcovia (daňový poradca, advokát alebo iní) sú povinní komunikovať s daňovým úradom elektronicky, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisom, pomocou eID karty (občiansky preukaz s čipom), alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej so správcom dane. Finančná správa doručuje dokumenty daňovým subjektom elektronicky.

20. Daňová kontrola

Kedy hrozí a čo sa s ňou spája?

Daňový úrad môže vykonať kontrolu, ktorou preveruje, či daň uvedená v daňovom priznaní bola určená správne. Môže dorubiť daň (a pokuty) do 5 rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný podať priznanie. Pri cezhraničných transakciách, pri ktorých sa uplatňujú medzinárodné zmluvy, môže byť kontrola vykonaná/daň vyrubená spätne až do 11 rokov. V prípade vykonania daňovej kontroly za určité zdaňovacie obdobie je toto obdobie otvorené na opätovnú kontrolu, a to ďalších 5 rokov od konca roka, v ktorom bol doručený protokol z daňovej kontroly. Celková lehota však nemôže presiahnuť 10 rokov.