S účinnosťou od 15. novembra 2021 bola zákonom č. 408/2021 Z.z. v ustanovení § 6zákona o DPH zavedená oznamovacia povinnosť platiteľa DPH registrovaného podľa § 4oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každý vlastný účet, ktorý používana podnikanie, vedený u slovenského alebo zahraničného poskytovateľa platobnýchslužieb.Výnimku tvoria účty iné ako platobné účty ustanovené v § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platiteľ je tak povinný odo dňa, kedy sa stal platiteľom oznámiť každý bankový účet. Tútopovinnosť má platiteľ aj v prípade zriadenia nového bankového účtu, ale aj v prípadezmien, doplnení či zrušenia bankového účtu. Oznámenie bankového účtu sa vykonáv súlade s § 6 ods. 5 zákona o DPH prostredníctvom elektronickej podateľne nasamostatnom tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovej stráne Finančnéhoriaditeľstva Slovenskej republiky. Na webovej stránke je zverejnený aj aktualizovanýzoznam všetkých oznámených bankových účtov.

Ustanovenie § 79 zákona o DPH o nadmernom odpočte sa zákonom č. 408/2021 Z. z. od1.1.2022 dopĺňa o odseky 9 až 11. Doplnením ustanovenia § 79 o nadmernom odpočtebude nadmerný odpočet, ktorý je splatný po 1.1.2022 vrátený v súlade s novou právnouúpravou. Vrátenie nadmerného odpočtu DPH, vzniknutého ako kladný rozdiel medzivýškou odpočítateľnej dane nad výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie, buderealizované len na bankový účet, ktorý bol oznámený podľa § 6 ods. 5 zákona o DPH. Aksi platiteľ nesplnil povinnosť oznámiť bankový účet, nadmerný odpočet mu bude vrátenýdo desiatich dní odo dňa, kedy si túto povinnosť dodatočne splní.

V súlade s daňovým poriadkom (§79 ods. 1) daňový úrad preskúma, či nie je možnévzniknutý nadmerný odpočet použiť na vyrovnanie daňových povinností. V opačnomprípade bude vrátený na bankový účet platiteľa, ktorý bol riadne oznámený. Tento postupsa uplatní aj v prípade, ak si platiteľ splní povinnosť oznámenia bankového účtudodatočne. To znamená, že daňový úrad buď preskúma možnosť vyrovnania povinnostívoči daňovému úradu, ak tento postup neuplatní, vráti sumu nadmerného odpočtu v lehotedo 10 dní na bankový účet.

Mgr. JITKA BOŽEKOVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

[sf_modal header="" link_type="button" link_text="Prihláste sa do newslettera" btn_colour="pink" btn_type="standard" btn_size="standard" btn_icon="ss-star" btn_text="Prihláste sa do newslettera"]
[mc4wp_form id="196"]
[/sf_modal]