Index daňovej spoľahlivosti (alebo aj verejný index) je „hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“ 

Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú upravené vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z.z., konkrétne ide o:

a) plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
b) plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitnéhopredpisu,
c) plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislejčinnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislejčinnosti v lehote podľa osobitného predpisu,
d) plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovompriznaní v správnej výške,
e) plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľaosobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovompriznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
f) plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitnýchpredpisov a iné peňažné plnenie,
g) plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uloženépodľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze vustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
h) plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnostipotrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých saurčuje daň podľa pomôcok,
i) plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnicealebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajúpokuty podľa osobitného predpisu,
j) plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušeniektorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
k) plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitnéhopredpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
l) plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov,za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
m) plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenienadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.

V zverejnenom materiáli 3 na stránke finančnej správy sú zverejnené kritéria pre stanovenie indexu spoľahlivosti, pričom sa bude uplatňovať bodový systém. Nižšie uvádzame niektoré z kritérií:

1) nedoplatky – budú sa sledovať nedoplatky evidované na osobných účtoch daňovníka, výška nedoplatku bude ovplyvňovať počet pridelených bodov,
2) nepodanie daňového priznania k dani z príjmov v stanovenej lehote – bude sasledovať lehota plnenia povinností za 5 rokov,
3) nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – bude sa sledovaťlehota plnenia povinností za 3 roky,
4) nepodanie iných daňových priznaní a výkazov (napr. za daň z motorovýchvozidiel, hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti) – bude sa sledovať lehotaplnenia povinností za 3 roky,
5) nálezy z kontrol,
6) určovanie dane podľa pomôcok (ak subjekt napr. nepodá daňové priznanie,nesplní si zákonné povinnosti..),
7) porušenie vybraných ustanovení zákona o ERP a obmedzení platieb v hotovosti –bude sa sledovať lehota 36 mesiacov,
8) porušenie zákona o účtovníctve – bude sa sledovať lehota 36 mesiacov,
9) vybrané ekonomické ukazovatele – efektívna daňová sadzba (vychádzať sa budez podaného ho priznania za rok 2020 a z ročného hlásenia zo závislej činnosti zarok 2020).

Špecifikácia subjektov u ktorých bude skúmaný index daňovej spoľahlivosti
Ako je vyššie spomenuté, hodnotené daňové subjekty budú len subjekty, ktoré súpodnikateľmi registrovanými na daň z príjmov, t.j. právnické a fyzické osoby, ktoré majúpríjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom na daň z príjmov súregistrovaní minimálne dva roky a k dátumu hodnotenia indexu nie sú v konkurze alebov likvidácii.

Oznámenie o pridelenom indexe a zverejnenie zoznamu subjektov
Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti bude doručené daňovému subjektunajneskôr do 30. 6. 2022 (pôvodný termín bol 28.2.2022). Ak by daňový subjekt nesúhlasils prideleným indexom, môže podať námietku. Finančná správa bude používať obmedziaalebo benefity (v závislosti od prideleného indexu spoľahlivosti) až po uplynutí lehoty napodanie námietky (resp. po rozhodnutí o námietke).

Zoznam subjektov s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti bude zverejnenýna stránke finančnej správy najneskôr do 30.9.2022. Tento zoznam bude obsahovať názovdaňovníka, sídlo podnikania, daňové identifikačné číslo a index daňovej spoľahlivosti.

Kategórie indexu daňovej spoľahlivosti
Finančná správa na základe vyššie spomenutých kritérií bude daňovým subjektom prideľovať body a následne bude daňovníkov hodnotený ako:

  • vysoko spoľahlivý,
  • spoľahlivý,
  • nespoľahlivý,
  • nehodnotený.

Čo bude pre daňovníka znamenať pridelenie konkrétnej kategórie?

Finančná správa na svoje stránke 4 uvádza len obmedzené výhody a obmedzeniapre daňový subjekt na základe prideleného indexu daňovej spoľahlivosti.Ak bude daňový subjekt vyhodnotený ako nespoľahlivý, tak bude môcť správca daneuplatniť len obmedzenie uvedené v zákone, a to je v súčasností len jediné obmedzenie -lehota 8 dní na splnenie povinností v súvislostí s vykonávaním daňovej kontroly, miestnehozisťovania alebo vyrubovacieho konania.

Naopak, ak subjektu bude hodnotený ako vysoko spoľahlivý, tak bude môcť využívať napríklad nasledovné benefity:

  • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo  jeho časti,
  • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontrolyalebo výkonom miestneho zisťovania,
  • zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
  • zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnejmetódy určenia základu dane stálej prevádzkarne na polovicu.

Ďalšie benefity a možnosť ich využitia v závislosti od indexu daňovej spoľahlivosti by malibyť zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva (zatiaľ nie je známy dátum zverejnenia).

Mgr. JITKA BOŽEKOVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

[sf_modal header="" link_type="button" link_text="Prihláste sa do newslettera" btn_colour="pink" btn_type="standard" btn_size="standard" btn_icon="ss-star" btn_text="Prihláste sa do newslettera"]
[mc4wp_form id="196"]
[/sf_modal]