Optimalizačné procesy

Využitím potenciálu odborníkov ATLAS Group® z oblastí daní, účtovníctva, práva, ale aj marketingu a personálneho manažmentu vám môžeme pomôcť zefektívniť vaše podnikanie vo všetkých jeho aspektoch, od daňovej až po marketingovú a personálnu optimalizáciu, čo vám umožní investovať viac do rozvoja podnikania, čo má ďalšie synergické efekty.

Pod pojmom daňová optimalizácia môžeme rozumieť legálny proces hľadania optimálneho spôsobu podnikania a zdanenia dosiahnutých príjmov, a to za využitia všetkých do úvahy prichádzajúcich zvýhodnení ponúkaných platnou legislatívou s cieľom minimalizovať daňovú povinnosť. Naši daňoví poradcovia majú bohaté skúsenosti s hľadaním ideálnej daňovej stratégie a štruktúry klientov a sú pripravení využiť vo váš prospech všetky možnosti, ktoré právna úprava ponúka. Samozrejme, nejde o to ako neplatiť dane, daňová optimalizácia je určená na to, aby ste platili len toľko, koľko naozaj musíte. V rámci daňovej optimalizácie vám vieme ponúknuť nasledovné služby:

 poradenstvo týkajúce sa medzinárodných daňových štruktúr (vrátane offshore riešení) s dôrazom na súlad s relevantnými slovenskými a medzinárodnými právnymi predpismi;
 zakladanie spoločností v rôznych jurisdikciách, vrátane tzv. daňových rajov.

Čo sa týka marketingovej optimalizácie a optimalizácie obchodnej a podnikateľskej činnosti, tu je nevyhnutné v prvom rade identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť všetky interné aj externé faktory, o ktorých sa dá predpokladať, že budú mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie podniku. Následne je potrebné posúdiť vzájomné vzťahy a súvislosti medzi týmito faktormi, na základe čoho je možné posúdiť vhodnosť súčasnej stratégie či prijať rozhodnutia o voľbe novej stratégie. Východiskom je tu odhad budúcich trendov a javov, ktoré môžu v priebehu strategického obdobia nastať.

Naši marketingoví špecialisti sú taktiež pripravení uskutočniť pre vás audit všetkých marketingových a obchodných aktivít, programov, nástrojov (produkt, cena, distribúcia, komunikácia, značka, ciele, stratégia) a na jeho základe určiť problémové oblasti, identifikovať nové podnikateľské a obchodné príležitosti a navrhnúť vám optimalizačné opatrenia na zlepšenie marketingového a podnikateľského výkonu firmy (tržby, rast, predaj, známosť, spokojnosť, lojalitu, preferencie zákazníkov a pod.).

BAJAN WordPress