Due Diligence

V ATLAS Group® zastávame názor, že podnikateľské výzvy, ktoré si naši klienti kladú, sa nedajú zaškatuľkovať do jasne oddelených kategórií. Preto neustále pracujeme v interdisciplinárnych tímoch pre čo najobjektívnejšie a najširšie posúdenie danej podnikateľskej situácie. Prierezové poskytovanie služieb z oblasti práva, účtovníctva, daní a strategického poradenstva pod jednou strechou nám umožňuje vykonať hĺbkovú previerku podniku, ktorej výsledkom je komplexné posúdenie právneho a ekonomického stavu obchodných spoločností a iných subjektov. Vykonanie due diligence je nutné v záujme minimalizácie rizík klienta spojených s danou operáciou, resp. dosiahnutia optimálneho východiska nášho klienta pri vyjednávaní s protistranou.

Due diligence pre klientov vykonávame v súvislosti so zamýšľanými transakciami (akvizíciami, predajmi podnikov, predajmi nehnuteľností a pod.), za účelom komplexného posúdenia zodpovednostných vzťahov alebo v rámci auditov vykonávaných na základe špecifických požiadaviek klientov.

Dôkladnou analýzou všetkých zložiek podniku získame pre klienta cenné informácie o majetkovej účasti v spoločnosti, spoločníkoch, resp. akcionároch a ich vzájomných vzťahoch, zmluvných pracovnoprávnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám a hrozbe potenciálnych súdnych sporov, sporov vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva alebo o hrozbe iných správnych alebo rozhodcovských konaní.

Na základe požiadavky klienta po vykonaní komplexného právneho, ekonomického a marketingového auditu nasleduje poradenstvo k zistenému stavu tak, aby boli minimalizované zistené riziká.

 

BAJAN WordPress