Zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj od 01.01.2018

Zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj od 01.01.2018
11. júna 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

V zdaňovacom období začínajúcim najskôr 01.01.2018 sa odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zvyšuje z 25% na 100% výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj.

Základnou sumou na odpočet u daňovníka, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, je 100 % zaúčtovaných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj po úprave podľa § 30c ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov (ďalej len ZDP).

Finančná správa v informácii o novele zákona č. 595/2003 uvádza: „Takto upravenú sumu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj možno podľa § 30c ods. 2 ZDP zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených v:

a) zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne prechádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a

b) dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

Tzn., že prírastok výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa nezisťuje len ako medziročný prírastok, ale prostredníctvom priemerných výdavkov (nákladov) sa zohľadňujú až dve bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Zároveň sa do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj nebudú duplicitne zahrnovať, ani z časti, výdavky (náklady) na mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky mladých zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii predmetného projektu výskumu a vývoja, t.j. tie výdavky (náklady), ktoré sa do odpočtu zahrnovali v súlade s § 30c ods. 1 písm. b) ZDP v znení do 31.12.2017.“

Aby subjekt mohol uplatniť odpočet výdavkov musí mať vypracovaný projekt výskumu a vývoja v písomnej podobe, v ktorom je vymedzení predmet výskumu a vývoja. Tento dokument musí obsahovať:

– základné údaje o daňovníkovi (názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo),
– údaje o projekte (dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, celkové predpokladané výdavky a na realizáciu projektu aj podľa jednotlivých rokov).

Projekt musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie a pri daňovej kontrole je správca dane alebo finančné riaditeľstvo oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie výskumu a vývoja.

Finančná správa zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet na stránke finančnej správy.

Ďalšou zmenou pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj je, že odpočet od 01.01.2018 možno uplatniť aj na výdavky (náklady) na licencie na počítačový program (softvér), ktorý je priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja aj v prípade, že bol obstaraný od iných osôb (a nie vytvorený vlastnou činnosťou).

Zdroje:
Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.01.05_novele_ZDP.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-subjektov-kto

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera