Zmeny v zákone o ERP od 1. júla 2015

Zmeny v zákone o ERP od 1. júla 2015
18. augusta 2015 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Zákonom č. 130/2015 Z. z.  sa s účinnosťou od 1. júla 2015 mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“).

Nová definícia tržieb

Novelou sa v § 2 písm. i) spresnila definícia tržieb. Doteraz bolo v zákone vymedzené, ktoré platby sa na účely zákona o ERP považujú za tržbu. Novelou sa vymedzili aj platby, ktoré sa za tržbu nepovažujú. Platby prijaté bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa t. j. platba uskutočnená platobným príkazom alebo poštovým poukazom sa nepovažujú za tržbu.

Čo musí obsahovať žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice?

Zmena nastala aj v procese pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice a začatí používania virtuálnej registračnej pokladnice. Písomnú žiadosť o pridelenie virtuálnej registračnej pokladnice predloží podnikateľ na ktorýkoľvek daňový úrad. Žiadosť môže podať aj elektronickými prostriedkami, a to v predpísanej forme podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Žiadosť o pridelenie kódu musí obsahovať v prípade podnikateľa – fyzickej osoby nasledovné údaje:

– obchodné meno a adresa trvalého pobytu,

– miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania,

– daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

– identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

– odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú,

– podpis podnikateľa.

V prípade, ak ide o právnickú osobu, musí žiadosť obsahovať nasledovné údaje:

– obchodné meno a sídlo,

– meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu,

– predajné miesto, ak je odlišné od sídla,

– identifikačné číslo organizácie,

– daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

– identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

– odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú,

– podpis štatutárneho orgánu alebo zástupcu.

Daňový úrad po overení údajov bez zbytočného odkladu udelí  kód spolu s prihlasovacími údajmi a doručí ich podnikateľovi. V prípade ak sa v žiadosti vyskytnú nedostatky, daňový úrad vyzve podnikateľa na ich odstránenie v lehote určenej podľa daňového poriadku. Súčasne podnikateľa poučí, že ak nedostatky v lehote určenej daňovým úradom neodstráni, daňový úrad kód nepridelí.

Podnikateľom v zmysle tohto ustanovenia vzniká aj nová oznamovacia povinnosť pri zmene predajného miesta. Každú zmenu predajného miesta (ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla) musí ohlásiť podnikateľ daňovému úradu. Na základe oznamovacej povinnosti daňový úrad vykonáva zmeny tohto údaja vo svojej evidencií.

Ako sa ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice?

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice podaním písomného oznámenia, ktoré môže podať ktorémukoľvek daňovému úradu, a to najneskôr do troch dní od ukončenia používania. Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice na základe písomného oznámenia bez zbytočného odkladania.

Novelou boli stanovené dôvody ukončenia používania virtuálnej registračnej pokladnice:

– pri výmaze podnikateľa z obchodného registra alebo z iného obdobného registra,

– z dôvodu oznámenia straty, zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov alebo ak stratu, zneužitie alebo odcudzenie zistí daňový úrad alebo colný úrad, v týchto prípadoch daňový úrad umožní podnikateľovi opätovný prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici, a to zaslaním nových údajov.

Kniha elektronickej registračnej pokladne

S účinnosťou od 1. júla 2015 musia byť v knihe elektronickej registračnej pokladne evidované v časti Identifikačné údaje okrem daňového identifikačného čísla servisnej organizácie aj údaje o servisnej organizácií. Údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, sú obchodné meno, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo.
Ak používa podnikateľ knihu elektronickej registračnej pokladne vydanú podľa právnej úpravy platnej do 30. júna 2015, je postačujúce ak budú do knihy popisy doplnené rukou resp. pôvodné znenie bude prelepené novým – úplným znením.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera