Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov od 1.1.2020

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov od 1.1.2020
17. januára 2020 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Platenie preddavkov na daň z príjmov je uvedené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len zákon o dani z príjmov), kde v odseku 1) je uvedené nasledovné: „Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.“

Z uvedeného vyplýva, že v prípade ak daňovník za rok 2020 dosiahne daňovú povinnosť nižšiu ako 5 000€, tak preddavky na daň z príjmov neplatí.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa posunula aj hranica na platenie štvrťročných preddavkov a to tak, že daňovníkovi vzniká povinnosť platenia štvrťročných preddavkov pokiaľ daňová povinnosť presiahla 5 000€ a nepresiahla 16 000€. Tak ako doteraz, sú štvrťročné preddavky splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. Limit na mesačné preddavky sa nezmenil, t.j. ak daňovník dosiahne daňovú povinnosť vyššiu ako 16 000€, tak mu vzniká povinnosť platenia mesačných preddavkov so splatnosťou do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ďalšou zmenou v  platení preddavkov je zaokrúhľovanie preddavkov – tie sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.

Zmenil sa, pre účely preddavkov na daň z príjmov, aj spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti a dane za pred. zdaňovacie obdobie. Na stránke finančnej správy je uvedené nasledovné: „daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP právnických osôb) uvedeného v DP podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu , na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie , ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy na dani uvedené na riadku 610 tlačiva.“

V zmysle prechodného ustanovenia uvedeného v §52zza ods. 21 zákona o dani z príjmov sa zmeny použijú už pri platení preddavkov od 1.1.2020.

V platnosti taktiež ostáva, v zmysle § 34 ods. 4 zákona o dani z  príjmov, možnosť daňovníka požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak– „v odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.“

Zdroje:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595

https://podpora.financnasprava.sk/159650-V%C5%A1eobecne-o-preddavkoch-pr%C3%A1vnick%C3%BDch-os%C3%B4b

 

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera