Zmeny v oblasti finančného prenájmu

Zmeny v oblasti finančného prenájmu
26. augusta 2015 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vstúpili do platnosti od 1. januára 2015 zmeny v odpisovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu – lízingu. Novelou bolo zrušené zvýhodnené lízingové odpisovanie, boli zjednotené podmienky uplatnenia nákladov vo forme daňových odpisov z dlhodobého majetku rovnako ako u majetku obstaraného kúpou alebo na lízing. 

Aké zmeny nastali v oblasti finančného prenájmu?

Novelou sa zmenila definícia finančného prenájmu. Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy  s dojednaným právom kúpy  prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa  na daňovníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a doba trvania finančného prenájmu musí byť najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku.

Osobitné podmienky sa v § 2 písm. s) 3, 4 a 5 bode zákona o dani z príjmov ustanovujú pre posúdenie finančného prenájmu vzhľadom na dobu trvania prenájmu pozemku alebo pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba v závislosti od toho, v ktorej odpisovej skupine je táto budova alebo stavba zaradená.

Ďalšou významnou zmenou bolo rozšírenie odpisových skupín. Od 1. januára 2015 je počet odpisových skupín 6.

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Zmena nastala aj v možnosti rozhodovania účtovnej jednotky o tom aký druh odpisov pre jednotlivé druhy majetku využije. Od januára má účtovná jednotka možnosť rozhodnúť sa medzi rovnomerným a zrýchleným spôsobom odpisovania len pri majetku zaradenom v 2. a 3. odpisovej skupine. Vo všetkých ostatných prípadoch musí byť využitý rovnomerný spôsob odpisovania.

Spätný lízing

Od 1. januára 2015 sa novo upravuje aj spätný lízing. Súčasťou základu dane je výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, účtovaný na účet výnosov budúcich období. Následné zúčtovanie výnosov budúcich období podľa osobitného predpisu počas dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu dane nezahŕňa. K zdaneniu výnosov dochádza naraz v roku uskutočnenia spätného lízingu a v účtovníctve sa výnosy premietnu vo výsledku hospodárenia časovo rozlíšené v jednotlivých rokoch v súlade s platnou účtovnou legislatívou.

Porušenie podmienok finančného prenájmu

Pri vyčíslení a úprave základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto majetku postupuje nasledovne:

Dôvod ukončenia Uznaný daňový výdavok
Predčasný predaj – porušenie podmienok Daňová zostatková cena pri zákonom vymedzených  druhoch majetku (autá, lode, lietadlá) len do výšky príjmov z predaja.
Škoda (havária, odcudzenie) Daňová zostatková cena do výšky náhrad.
Predčasný predaj majetku vylúčeného z odpisovania – insolventnosť Vstupná cena, pri pozemkoch nedotknutých ťažbou vstupná cena len do výšky príjmov z predaja.

Ak po skončení prenájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci dôjde ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena, základ dane sa zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy, a o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.

Príklad
Účtovná jednotka obstarala osobný automobil formou finančného prenájmu v septembri roku 2012. Doba prenájmu bola stanovená na 48 mesiacov. V roku 2015 sa spoločnosť rozhodla predčasne ukončiť prenájom a osobný automobil predať. Daňová zostatková cena automobilu bola vo výške 2 500 €. Účtovná jednotka predala osobný automobil vo výške 3 000 €. Účtovná jednotka si môže zahrnúť do daňových výdavkov daňovú zostatkovú cenu v plnej výške, nakoľko je príjem z predaja vyšší ako daňová zostatková cena.

Technické zhodnotenie majetku prenajatého formou finančného prenájmu u nájomcu

Do 31. 12. 2014 sa technické zhodnotenie majetku prenajatého formou finančného prenájmu u nájomcu v obstarávacej cene vyššej ako 1 700 € považovalo za iný majetok. Od roku 2015 sa už technické zhodnotenie majetku prenajatého formou finančného prenájmu nepovažuje  za iný majetok. Po novom technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu obstarávaného majetku a z tejto navýšenej vstupnej alebo zostatkovej ceny sa počíta daňový odpis pre daňové účely.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera