Zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra

Zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra
26. apríla 2018 JUDR. JANA BEČKOVÁ

Register partnerov verejného sektora a povinný zápis konečných užívateľov výhod spoločností, ktoré obchodujú so štátom do tohto registra, je už všeobecne známy a máme za to, že väčšina verejnosti (podnikateľov) je o ňom riadne oboznámená.

Na druhú stranu, z našich skúseností, rokovaní a rozhovorov s klientami vyplýva, že len málokto vie o prijatej novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou bol novelizovaný aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa zaviedla povinnosť zápisu konečných užívateľov spoločností aj do Obchodného registra.

Novela stanovuje, že sa do Obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.
Údaje o konečnom užívateľovi sa nebudú zverejňovať, budú k nim však mať nepretržitý diaľkový prístup štátne úrady, orgány a inštitúcie (napr. súdy, daňové úrady, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie).

Je nevyhnutné zdôrazniť, že zápis konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri nebude nijakým spôsobom nahrádzať zápis v Registri partnerov verejného sektora. Oba registre budú existovať paralelne a subjekt, ktorý spĺňa podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora bude musieť mať konečných užívateľov zapísaných v oboch registroch.
Uvedené považujeme za zrejmý nedostatok zákona, nakoľko prepojením oboch registrov by sa dalo predísť nielen administratívnej záťaži obchodného registra a podnikateľov, ale by sa tým ušetrili nemalé finančné prostriedky na strane zapisovaných osôb.

Novela zákona nadobudla účinnosť už 15. marca 2018, avšak ustanovenia týkajúce sa zápisu konečných užívateľov výhod do Obchodného registra, nadobudnú účinnosť až 1. novembra 2018. Právnické osoby zapísané do Obchodného registra do 31. októbra 2018, sú povinné doplniť údaje o konečnom užívateľovi výhod a podať návrh na zápis takýchto údajov do konca roka 2019.

Obdobne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované aj do registra nadácií.

V prípade ak máte záujem o zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra alebo registra nadácií, kontaktujte nás na legal@atlasgroup.sk.

 

Zdroje:

Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

JUDR. JANA BEČKOVÁ
JUDR. JANA BEČKOVÁ

JUDr. JANA BEČKOVÁ

attorney-at-law / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera