Zápis konečného užívateľa výhod aj do Obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod aj do Obchodného registra
20. júna 2018 JUDR. JANA BEČKOVÁ

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa jednak zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ale taktiež aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza povinnosť právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, a ktoré nie sú subjektom verejnej správy, alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zapísať do obchodného registra taktiež osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod.

Kto je konečným užívateľom výhod?
Každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí osoba, ktorá:
• má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
• má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
• ovláda právnickú osobu iným spôsobom,
• má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Spôsob a lehota na zápis konečného užívateľa do obchodného registra
Spôsob zápisu konečného užívateľa výhod od obchodného registra záleží od toho, či sa plán postupnej elektronizácie služieb naplní ešte tento rok. Ak sa tak stane, zápis bude možný iba podaním elektronického formulára. Ak nie, k dispozícii bude formulár v listinnej podobe.

Elektronický formulár na zápis konečného užívateľa výhod má byť doplnený k ostatným formulárom návrhov na zápis, zmeny či výmaz údajov z obchodného registra.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra však nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS). V praxi to znamená, že každá právnická osoba v zmysle prvého odseku tohto článku je povinná v neverejnej časti uviesť všetkých konečných užívateľov výhod, a v prípade, že je povinná zapísať sa do RPVS, je nutné vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod opakovane pre tento register. O povinnosti registrácie do RPVS sme vás informovali tu.

Lehota na podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod závisí od toho, či spoločnosť už existuje, alebo sa ju chystáte založiť po 1.11.2018. V prvom prípade, teda ak sa jedná o spoločnosti, ktoré budú do obchodného registra zapísané do 31.10.2018, máte povinnosť zápis vykonať najneskôr do 31.12.2019. Pri založení spoločnosti od 1.11.2018 musia byť súčasťou návrhu na prvozápis novej spoločnosti aj údaje o každom konečnom užívateľovi výhod.

Ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nezodpovedajú skutočnosti, alebo návrh nebol podaný v danej lehote, súd môže uložiť pokutu do výšky 3 310€.

V prípade otázok k tejto problematike nás neváhajte kontaktovať na legal@atlasgroup.sk.

 

Zdroje:
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDR. JANA BEČKOVÁ
JUDR. JANA BEČKOVÁ

JUDr. JANA BEČKOVÁ

attorney-at-law / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera