Výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016

Výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
10. septembra 2017 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

V týchto dňoch dostávajú poistenci a zamestnávatelia výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016. Ako podklad pre výpočet použila zdravotná poisťovňa podané daňové priznania za rok 2016 a  mesačné výkazy od zamestnávateľov. Tento rok sa pri výpočtoch naposledy používal maximálny vymeriavací základ (51 480€). Od roku 2017 sa maximálny vymeriavací základ zruší a dotkne sa to zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov aj iných samostatne zárobkovo činných osôb.

Výsledkom ročného výpočtu môže byť preplatok, nedoplatok alebo nula. Preplatok do 5 € zdravotná poisťovňa nevracia, rovnako ani nedoplatky do 5€ sa neuhrádzajú.

Námietka
Proti oznámeniu o výsledku máte právo do 15 dní od doručenia podať námietku, nesúhlasné stanovisko, na základe ktorého je zdravotná poisťovňa povinná opätovne skontrolovať výpočet a do 15 dní Vám dať písomné vyjadrenie formou nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Proti novému oznámeniu už nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.

Preplatok
Zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť preplatok na účet klienta najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

V prípade, ak sú známe nejaké podlžnosti voči zdravotnej poisťovni, daný preplatok sa použije celkovo, resp. čiastočne na splatenie dlhu.

Podľa platnej legislatívy SR preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia podlieha zdaneniu, odvodovému systému však nie.V prípade fyzickej osoby (napr. živnostníci, zamestnanci, ktorým skončil pracovný pomer v priebehu roka 2016) posiela zdravotná poisťovňa preplatok už znížený o zrážkovú daň.Zamestnávateľ, platiteľ poistného, dostáva preplatok v plnej výške. (Pozor! Preplatok nemusí patriť celý len jemu, odporúčame skontrolovať podrobný prehľad údajov pre výpočet, nakoľko môžu mať preplatok, prípadne nedoplatok aj niektorí jeho zamestnanci). Zdaňovanie takéhoto typu príjmu dorieši zamestnávateľ vo vlastnej réžii – jeho preplatok sa bude považovať za výnos, ktorý uvedie vo  svojom daňovom priznaní za rok 2017. Zamestnanci by mali mať svoje preplatky priplatené ku mzde, znížené o preddavkovú daň. Naopak v prípade nedoplatku nad 5 € by ho mali mať zrazený zo mzdy.

Nedoplatok
Ste povinný uhradiť na účet zdravotnej poisťovne najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

Zdroje:
§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
§5 ods.1 písm. i; §35; §43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
https://www.dovera.sk/aktuality/a2210/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2016
https://www.vszp.sk/novinky/zdanovanie-preplatkov-z-rocneho-zuctovania-poistneho.html
https://goo.gl/BiQz2k
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera