Vyplácate dividendy zo zisku za rok 2017 zamestnancovi bez účasti na základnom imaní? POZOR na sadzbu dane a odvody!

Vyplácate dividendy zo zisku za rok 2017 zamestnancovi bez účasti na základnom imaní? POZOR na sadzbu dane a odvody!
8. februára 2018 ING. IVANA JACKANINOVÁ

V zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa za príjem zo závislej činnosti považuje aj podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Z príjmu zo závislej činnosti sa v zmysle zákona o dani z príjmov vypočíta preddavková daň podľa § 35. Pri výpočte preddavku na daň zo závislej činnosti sa použije sadzba dane 19 % alebo 25 % (v závislosti od výšky zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti).

Zároveň tento príjem vstupuje do predmetu vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov je predmetom dane podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Pri týchto príjmoch sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 7 %. Do predmetu vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie nevstupujú.

Rovnako sa zdaňujú dividendy za účtovné obdobia do 31.12.2003.

Dividendám za účtovné obdobia rokov 2004 – 2016 sa budeme venovať v ďalšom článku.

Zdroj:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera