Vyplácanie podielov na zisku v roku 2015

Vyplácanie podielov na zisku v roku 2015
31. augusta 2015 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Vyplatené podiely spoločníkom z čistého zisku (dividend) nie sú predmetom dane z príjmov. Poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava a odvádza.

Čo sa považuje za dividendu?

– podiel na zisku vyplácaný osobám podieľajúcim sa na základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu,

– podiel na zisku vyplácaný zamestnancom bez účasti na základnom imaní,

– vyrovnávací podiel (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára v komanditnej spoločnosti) – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti,

– podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára v komanditnej spoločnosti) – pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu,

– podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára v komanditnej spoločnosti).

Koho sa poistné z dividend týka?

Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku platia fyzické osoby, ktoré sú v deň inkasa podielov na zisku zdravotne poistené na Slovensku.

Príklad
Akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike má troch akcionárov. V roku 2015 vyplatila všetkým trom akcionárom dividendy za účtovné obdobie 2014. Prvý akcionár A má trvalý pobyt na Slovensku a je v tuzemsku aj zdravotne poistený. Za akcionára A bude spoločnosť povinná vysporiadať preddavok na zdravotné poistenie. Akcionár B má trvalý pobyt na Slovensku avšak je zamestnancom v pracovnom pomere u zamestnávateľa so sídlom v Českej republike, kde je aj v deň výplaty dividend zdravotne poistený. Akcionár C má trvalý pobyt v Rakúsku, kde je aj v deň výplaty dividend zdravotne poistený. Za akcionára B a C spoločnosť preddavky na zdravotné poistenie neplatí.

Koho sa poistné z dividend netýka?

Poistné na zdravotné poistenie sa vôbec netýka poberateľov podielov na zisku, ak nimi sú:

  1. právnické osoby,
  2. fyzické osoby, ktoré nie sú zdravotne poistené na Slovensku, t. j. platia verejné zdravotné poistenie v inom štáte. Pri posudzovaní či sa musí alebo nemusí platiť poistné z podielov na zisku je rozhodujúce, či v deň, kedy budú dividendy prijaté (na účet alebo v hotovosti) je fyzická osoba zdravotne poistená na Slovensku alebo v inom štáte.

Príklad
Spoločnosť s ručením obmedzeným má jedného spoločníka. Spoločnosť sa rozhodla v roku 2015 vyplatiť spoločníkovi podiel na zisku za účtovné obdobie 2014 v dvoch splátkach. Spoločník má trvalý pobyt v tuzemsku, kde je aj zdravotne poistený. Prvá splátka bola vyplatená spoločníkovi v mesiaci máj, spoločnosť zároveň zrazila a odviedla preddavok na zdravotné poistenie. Druhá splátka bola uhradená spoločníkovi v mesiaci júl. Spoločník sa od mesiaca jún zamestnal v Českej republike, kde mu vzniklo aj zdravotné poistenie. V období vyplatenia druhej časti nebol poistencom v tuzemsku a preto spoločnosť nezrazila a neodviedla preddavky na zdravotné poistenie.

Aké povinnosti vznikajú pri výplate dividend?

Platiteľ dividend je právnická osoba – obchodná spoločnosť alebo družstvo. Na platiteľa dividend sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné z dividend. Zákon o zdravotnom poistení ukladá platiteľovi podielu na zisku povinnosť vypočítať, odviesť a zraziť príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné na zdravotné poistenie, za poistenca ktorý má príjem z dividend. Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. V prípade, ak vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný výkaz zaslať len elektronicky.

Aká je výška poistného z dividend?

Z dividend vyplácaných za účtovné obdobie ktoré začalo v období od 1. januára 2013 a neskôr, je platiteľ dividend povinný odvádzať preddavky vypočítané sadzbou poistného vo výške 14 % zo sumy dividendy vyplatenej v kalendárnom mesiaci, najviac zo sumy maximálneho vymeriavacieho základu. Maximálny vymeriavací základ (ročný) je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období, vrátane iných príjmov. V roku 2015 je stanovený maximálny vymeriavací základ vo výške 49 440 €. Ak sa dividendy budú vyplácať po častiach, platiteľ je povinný platiť preddavky za každý mesiac a zohľadniť pri výpočte preddavkov vždy maximálny ročný vymeriavací základ. Poisťovňa v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia zistí úhrn čiastkových vymeriavacích základov a poistencovi sa zohľadní maximálny vymeriavací základ 49 440 €/rok. Ak vznikne preplatok, príslušná zdravotná poisťovňa ho vráti poistencovi v rámci vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera