Vyplácanie dividend za účtovné obdobia rokov 2004 – 2016 (2. časť)

Vyplácanie dividend za účtovné obdobia rokov 2004 – 2016 (2. časť)
13. apríla 2018 ING. IVANA JACKANINOVÁ

Prinášame Vám druhú časť článku ohľadom vyplácania podielov na zisku (dividend). V prvom článku sme sa venovali povinnostiam spojeným s vyplácaním dividend zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva za účtovné obdobia do 31.12.2003 a od 1.1.2017. Nasledovný článok sa venuje dividendám vyplácaným zo zisku za účtovné obdobia rokov 2004 až 2016.

1. Dividendy za účtovné obdobia rokov 2004 – 2010
V zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) podiel na zisku (dividenda) vyplatený zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva za účtovné obdobia rokov 2004 až 2010 nie je predmetom dane.

Vyplatený príjem nevstupuje do predmetu vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie vstupuje len taký podiel na zisku, ktorý je vyplatený zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

2. Dividendy za účtovné obdobia rokov 2011 – 2012
V zmysle zákona o dani z príjmov podiel na zisku (dividenda) vyplatený zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva za účtovné obdobia rokov 2011 až 2012 nie je predmetom dane.

Do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie vstupuje len taký podiel na zisku, ktorý je vyplatený zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie vstupuje príjem presahujúci minimálny vymeriavací základ roka, v ktorom bola dividenda vyplatená (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2018 je to suma 456,00 eur.

Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni príjemca dividend prostredníctvom Oznámenia o príjmoch najneskôr do 31. mája roku nasledujúceho po roku vyplatenia dividend. Poistné vypočíta zdravotná poisťovňa, ktorá je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného zo všetkých príjmov, ktoré poistenec v danom roku dosiahol. Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).


POZNÁMKA:
Poistné platí len príjemca dividend, ktorý je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike. (Napríklad, ak spoločník patrí pod zdravotného poistenia v inom štáte, zdravotné poistenie na Slovensku neplatí.)

3. Dividendy za účtovné obdobia rokov 2013 – 2016
V zmysle zákona o dani z príjmov podiel na zisku (dividenda) vyplatený zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva za účtovné obdobia rokov 2013 až 2016 nie je predmetom dane.

Do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie vstupuje len taký podiel na zisku, ktorý je vyplatený zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

Na účely zdravotného poistenia z takýchto príjmov v tomto prípade rozlišujeme, či platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území SR alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR.

Dividendy vyplatené právnickou osobou so sídlom na území SR
Poistné na zdravotné poistenie sa platí preddavkovo. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného na zdravotné poistenie je 14 %. Preddavok vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend a zároveň je platiteľ dividend povinný vykázať výplatu dividend osobitným Výkazom platiteľa dividend, a to do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Do tohto dňa je zároveň splatný aj preddavok.

Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend, ale najviac do výšky maximálneho vymeriavacieho základu platného v roku, v ktorom bola dividenda vyplatená (maximálnym základom je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2018 je to suma 54 720 eur.

Celoročné poistné z príjmov, ktoré poistenec v danom roku dosiahol a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné vykoná zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní. Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR
Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend, ale najviac do výšky maximálneho vymeriavacieho základu platného v roku, v ktorom bola dividenda vyplatená (maximálnym základom je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2018 je to suma 54 720 eur.

Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni príjemca dividend prostredníctvom Oznámenia o príjmoch najneskôr do 31. mája roku nasledujúceho po roku vyplatenia dividend. Poistné vypočíta zdravotná poisťovňa, ktorá je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného zo všetkých príjmov, ktoré poistenec v danom roku dosiahol. Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

 

Zdroje:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. – Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera