Výdavky daňovo uznané až po zaplatení od roku 2015

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení od roku 2015
5. decembra 2014 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

      Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov) je snahou o koncepčný  a systematický boj proti daňovým podvodom, konsolidáciu verejných financií a definovanie tých daňových a nedaňových výdavkov, ktoré sú zdrojom nielen legálnej daňovej optimalizácie, ale aj priestorom na jej zneužívanie prostredníctvom zahrňovania výdavkov do základu dane v neprimeranej výške, resp. prostredníctvom zahrňovania časti osobnej spotreby daňovníkov do základu dane.

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa zmenil okruh výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka až po zaplatení, zmenili sa podmienky pre zahrnutie výdavkov do základu dane pre výdavky na ktoré sa doteraz vzťahovala podmienka zaplatenia.

Aké zmeny nastali pri výdavkoch (nákladoch), ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení?

Novelou zákona o dani z príjmov sa určili nasledovné výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka po zaplatení:

 1. Kompenzačné platby vyplácane podľa osobitného predpisu u ich dlžníka.
 2. Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, v prípade ak budú tieto výdavky zaplatené fyzickej osobe, za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac výdavok do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie, počnú 1. januárom 2015 sa podmienka zaplatenia vzťahuje aj na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku platené právnickej osobe. Operatívny prenájom osobných automobilov je upravený osobitne. Bližšie informácie o daňovej uznatelnosti výdavkov (nákladov) na operatívny prenájom osobného automobilu sa dočítate v našom článku Zmeny v odpisovaní majetku od roku 2015.

Príklad:

Spoločnosť si v januári 2015 prenajala garáž od fyzickej osoby – nepodnikateľa, na obdobie 18 mesiacov. Za prenájom zaplatila pri podpise zmluvy celú dohodnutú sumu 1800 €.

V roku 2015 si spoločnosť bude môcť znížiť základ dane o sumu prislúchajúcu na príslušné zdaňovacie obdobie t. j. 1200 €. Zvyšok si spoločnosť uplatní ako daňový výdavok v nasledujúcom zdaňovacom období.

 1. Výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady.
 2. Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. S účinnosťou od 1. januára 2015 sa  odplaty (provízie) za sprostredkovanie môžu do základu dane zahrnúť  v stanovenej výške až po zaplatení a to bez ohľadu na to či sú uhrádzané fyzickej alebo právnickej osobe.

Príklad:

            Spoločnosť uzatvorí zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, na sprostredkovanie predaja výrobkov spoločnosti. Zmluvne dohodnutá provízia je vo výške 25 000 € a vzťahuje sa k objemu sprostredkovaného obchodu, ktorý bol zmluvne dohodnutý vo výške 90 000 €. Spoločnosť províziu zaúčtovala do nákladov, avšak k úhrade dohodnutej provízie v danom zdaňovacom období nedošlo.

Vzhľadom k tomu, že v danom zdaňovacom období nedošlo k úhrade nemôže si daňovník uplatniť províziu ako daňový výdavok a musí dosiahnutý základ dane navýšiť o výšku provízie. V období, v ktorom príde k úhrade provízie je nutné posúdiť či provízia neprevyšuje limit 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Ak by v nasledujúcom období prišlo k úhrade celej sumy 25 000 € daňovník si môže znížiť základ dane avšak len do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu teda 18 000 €. Zvyšná suma bude aj napriek tomu, že bola uhradená považovaná za výdavok, o ktorý nie je možné znížiť základ dane.

 1. Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu, a to len po splnení aj druhej podmienky a to zraziť zrážkovú daň vo výške 35 % a oznámiť príslušnému daňovému úradu, že zrážková daň bola zrazená a suma zrážkovej dane odvedené daňovému úradu alebo zraziť zabezpečenie dane vo výške 35 % a oznámiť príslušnému daňovému úradu, že zabezpečenie dane bolo zrazené a suma na zabezpečenie dane bola odvedená príslušnému daňovému úradu.
 2. Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby. Príjmy (výnosy) budú zahrnuté do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom budú poskytnuté.
 3. Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.

Príklad:

Stavebná spoločnosť si nechala v certifikovanej skúšobni overiť pevnosť špeciálne vyvinutého betónu, ktorý používa na jednej zo svojich stavieb. Certifikovaná skúšobňa vyhotovila certifikát v januári 2015 s dobou platnosti 48 mesiacov. Skúšobňa fakturovala spoločnosti za certifikát sumu 10 080 € bez DPH, ktorú spoločnosť v danom zdaňovacom období uhradila v plnej výške.

Spoločnosť bude zahrňovať náklady do základu dane nasledovne:

Obdobie Počet mesiacov Časť zahrnutá do základu dane Vplyv na výsledok hospodárenia Pripočítateľná/odpočítateľná položka
2015 12 3360 – 10 080 + 6720
2016 12 3360 0 – 3360
2017 12 3360 0 – 3360

Aké výdavky (náklady), ktoré boli súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení už od roku 2015 nie sú daňovo uznané?

Novelou zákona o dani z príjmov boli zo zákona vyňaté nasledovné výdavky (náklady), ktoré boli súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení a od roku 2015 sa už nebudú považovať za daňovo uznané, a to ani v prípade ich zaplatenia:

 1. zmluvné pokuty,
 2. poplatky z omeškania,
 3. paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 4. úroky z omeškania.

Príjmy (výnosy) z týchto zmluvných, resp. zákonných sankcií zahrnie veriteľ do základu dane v čase ich vzniku.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera