Vrátenie dane z iného členského štátu

Vrátenie dane z iného členského štátu
3. septembra 2015 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
Platitelia dane, ktorí uskutočnili nákupy tovarov alebo služieb v inom členskom štáte Európskej únie, môžu požiadať o vrátenie dane za rok 2014 v prípade, ak celková suma zaplatenej dane z pridanej hodnoty v danom štáte je najmenej 50 € alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene. 

Kto môže požiadať o vrátenie dane z iného členského štátu?

Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a nakúpili tovary alebo služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného členského štátu na účely svojho podnikania.

Za aké obdobie sa podáva žiadosť o vrátenie dane?

Žiadosť sa podáva najviac za obdobie jedného kalendárneho roka a suma nárokovanej DPH musí byť najmenej 50 €. V prípade, že suma nárokovanej DPH prekročí 400 €, môže sa žiadosť o vrátenie dane vzťahovať na obdobie, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace. V taktom prípade sa neskôr môže podať aj ďalšia žiadosť o vrátenie dane za zvyšok kalendárneho roka, aj keď je toto obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace, pričom zároveň nárokovaná suma DPH musí byť minimálne 50 €.

Dokedy treba podať žiadosť o vrátenie dane?

Žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Ako sa podáva žiadosť?

Žiadosť je možné podať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva SR. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis (ZEP). Pre získanie prístupu k aplikácii pre elektronické podanie žiadosti o vrátenie dane je potrebné, aby žiadateľ, resp. jeho zástupca absolvoval dva procesy, a to: registráciu na elektronickom portáli FR SR a autorizáciu, ktorá predstavuje proces preukázania konať v mene platiteľa alebo za platiteľa.

Čo sa uvádza v žiadosti o vrátenie dane?

Okrem všeobecných náležitostí o platiteľovi by žiadosť mala obsahovať aj údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane. To znamená, že nie je možné, aby platiteľ dane pri zadávaní jednotlivých dokladov do žiadosti v aplikácii vrátenia dane sčítaval údaje z viacerých dokladov vyhotovených jedným dodávateľom tovaru alebo služby, t.j. je povinný zadávať pri vypĺňaní žiadosti každý doklad osobitne. To isté sa vzťahuje aj na prípady, ak platiteľ zadáva do žiadosti o vrátenie dane okrem faktúr aj dobropisy, čiže aj v prípade uvádzania dobropisov v žiadosti je potrebné, aby platiteľ dane osobitne uvádzal údaje z dobropisu (so znamienkom mínus). Žiadateľ môže do žiadosti o vrátenie dane za príslušné obdobie zahrnúť aj tzv. „zabudnuté“ faktúry z predchádzajúceho obdobia pod podmienkou, že sa týkajú obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane. Napr. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2014 je možné zahrnúť aj faktúry, príp. dovozné doklady z I, II. alebo III. štvrťroka 2014.

Aké sú povinné náležitosti žiadosti o vrátenie dane?

  1. priezvisko a meno alebo názov platiteľa dane (žiadateľa o vrátenie dane) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
  2. elektronickú adresu platiteľa dane,
  3. opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu,
  4. obdobie, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,
  5. vyhlásenie platiteľa dane, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH, že v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane s výnimkou dodaní uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii) smernice Rady 2008/9/ES,
  6. identifikačné číslo pre daň platiteľa dane pridelené v SR podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH,
  7. údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankové čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC).

Aká je lehota na vrátenie dane?

Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu. Ak členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie na prijatie rozhodnutia, môže elektronicky žiadateľa požiadať o dodatočné informácie alebo o ďalšie dodatočné informácie, ak dodatočné informácie neboli dostatočné. V nadväznosti na uvedené sa lehota na prijatie rozhodnutia mení na dva mesiace od prijatia požadovaných informácii, predĺžiť sa však môže najviac na šesť, resp. osem mesiacov od prijatia žiadosti. Ak členský štát vrátenia dane žiadosť schváli, vráti sumu dane najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty, alebo ak sa požadovali dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera