VAT Refund – Žiadosť o vrátenie dane za rok 2017 treba podať najneskôr do 30.09.2018

VAT Refund – Žiadosť o vrátenie dane za rok 2017 treba podať najneskôr do 30.09.2018
6. septembra 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území SR a kúpili tovary a služby v niektorom z členských štátov s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania.

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roka a suma dane, ktorej vrátenie subjekt žiada, musí byť najmenej 50 eur (ekvivalent v národnej mene). Žiadosť je možné podať aj za kratšie obdobie, najmenej však za tri po sebe idúce kalendárne mesiace v rámci jedného kalendárneho roka. Ak sa žiadosť vzťahuje na obdobie kratšie ako je kalendárny rok, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje nesmie byť menej ako 400 eur (ekvivalent v národnej mene).

Subjekt môže podať aj viac žiadostí za rôzne obdobia a jednotlivé obdobia sa môžu aj prekrývať, musia byť však za minimálne tri po sebe idúce kalendárne mesiace (napr. žiadosť za obdobie 1-4/2017, 3-9/2017 a 9-12/2017).

Pri žiadosti o vrátenie dane je potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, orientačný zoznam podmienok je uvedený v dokumente.

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane, t.j. za rok 2017 je potrebné podať žiadosť do 30.09.2018.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva SR, na stránke finančnej správy je dostupná používateľská príručka.

Povinné náležitosti žiadosti o vrátenie dane sú:

– identifikačné údaje platiteľa dane, elektronická adresa platiteľa dane, SK NACE, obdobie, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, bankový účet žiadateľa,

– údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby,

– základ dane a suma DPH vyjadrená v peňažnej mene členského štátu (v prípade, že si platiteľ uplatňuje iba pomernú výšku odpočítateľnej dane, je potrebné v žiadosti vyplniť príslušné percento),

– číselný kód podľa článku 9 smernice Rady 2008/9/ES (§ 55b ods. 4 zákona o DPH), ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe.

Po podaní žiadosti na elektronickú podateľňu Finančného riaditeľstva SR sú kontrolované podmienky na odoslanie žiadosti do členského štátu vrátenia dane a to:

– či platiteľ v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, bol platiteľom dane a

– či nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.

Po splnení vyššie uvedených podmienok Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Členský štát po prijatí žiadosti bezodkladne oznámi subjektu dátum, kedy bola žiadosť prijatá.

Pokiaľ vyššie splnené podmienky nie sú splnené, Finančné riaditeľstvo žiadosť o vrátenie dane do členského štátu neodošle a o neodoslaní žiadosti je subjekt informovaný elektronickými prostriedkami.

Členský štát vrátenia dane oznámi subjektu rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti do štyroch mesiacov od doručenia. V prípade, že členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie, môže žiadateľa elektronicky požiadať o dodatočné informácie alebo o ďalšie dodatočné informácie. V tom prípade, sa lehota predlžuje na šesť resp. osem mesiacov.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/vratenie-dane-z-inych-clenskyc

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/Vratenie_DPH_z_inych_clenskych_statov/2015/Pouziv_prirucka_2015_vref.pdf

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera