Úprava základu dane pri transakciách závislých osôb

Úprava základu dane pri transakciách závislých osôb
20. apríla 2016 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Od roku 2015 sa zmenili pravidlá transferového oceňovania. Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa od roku 2015 rozširuje používanie pravidiel transferového oceňovania na všetky tuzemské závislé osoby, ktoré budú musieť (rovnako ako aj zahraničné závislé osoby) používať transferové oceňovanie vzájomných transakcií v cenách zodpovedajúcich princípu nezávislého vzťahu.

O transakciách medzi závislými osobami sme písali v článku Transakcie medzi závislými osobami. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplikácii, t. j. úprave základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb.

Na aké osoby sa vzťahuje úprava základu dane?

V zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu. Túto úpravu základu dane je potrebné uplatniť u toho daňovníka, ktorý:

  1. zisťuje základ dane v sústave podvojného účtovníctva,
  2. má príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  3. má príjmy z prenájmu,
  4. má príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá má príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy.

Aké metódy použije daňovník na zistenie rozdielu?

Na zistenie rozdielu v zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa použijú metódy, ktoré vychádzajú z nezávislého porovnania ceny (§ 18 ods. 2) alebo metódy, ktoré vychádzajú z nezávislého porovnania zisku (§ 18 ods. 3) alebo ich vzájomnú kombináciu, prípadne iné metódy, ktorých použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu, ktorej obsah určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky usmernením č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona (ďalej len „usmernenie“), ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2015.

Zmluvná strana obchodnej transakcie medzi závislými osobami, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám (t. j. transakciám medzi závislými osobami) v rozsahu určenom usmernením bez ohľadu na to, či dochádza u nej k úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona alebo nie. Dokumentácia sa vedie len pre kontrolované transakcie.
Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.

Poskytnutie bezúročnej pôžičky obchodnej spoločnosti od spoločníka – konateľa

Fyzická osoba – konateľ poskytla v júni 2015 spoločnosti bezúročnú pôžičku. Na konateľa sa ustanovenie o úprave základu dane pri transakciách závislých osôb nevzťahuje. Ak by úroky z poskytnutej pôžičky predstavovali príjem z kapitálového majetku, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov, fyzickej osobe nevzniká povinnosť zvýšiť základ dane o výšku obvyklého úroku na trhu. Keďže sa jedná o obchodnú transakciu medzi závislými osobami, obchodná spoločnosť je povinná viesť transferovú dokumentáciu.

Poskytnutie bezúročnej pôžičky obchodnej spoločnosti svojmu spoločníkovi

Ak obchodná spoločnosť poskytne svojmu spoločníkovi bezúročnú pôžičku, musí postupovať v súlade s § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a vzniká jej povinnosť úpravy základu dane, ako aj povinnosť vedenia transferovej dokumentácie. Tento vzťah je klasifikovaný ako transakcia medzi závislými osobami a obchodná spoločnosť si z dôvodu použitia inej ceny v porovnateľných obchodných vzťahoch zníži základ dane alebo zvýši daňovú stratu.

U spoločníka v postavení zamestnanca spoločnosti sa poskytnutím bezúročnej pôžičky jedná o nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti povinná spoločníkovi – zamestnancovi zdaniť vo výške úrokov obvyklých na trhu, a to v mesiaci poskytnutia pôžičky.

Poskytovanie služieb medzi fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí sú manželia

Manželia vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia si medzi sebou navzájom poskytujú služby, ktoré si fakturujú. Tieto obchodné transakcie sú v zmysle tohto zákona považované za transakcie medzi závislými osobami. Na týchto manželov a na ich spoločné obchodné transakcie sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia o úprave základu dane pri transakciách závislých osôb. Obaja manželia musia viesť transferovú dokumentáciu o použitej metóde ocenenia obchodnej transakcie a upraviť základ dane.

Prenájom nehnuteľnosti od spoločníka – konateľa

Fyzická osoba, ktorá je spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, uzatvorila v roku 2015 s touto spoločnosťou nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti na obchodné účely. Príjmy z prenájmu tejto nehnuteľnosti spoločník/konateľ zdaňuje podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Pri prenájme nehnuteľnosti medzi týmito závislými osobami musia obidve osoby viesť transferovú dokumentáciu, taktiež obidve musia postupovať v zmysle § 17 ods. 5 a upraviť základ dane.

Predaj hnuteľnej veci medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou

Fyzická osoba s príjmami z podnikania vyradila z obchodného majetku osobný automobil v dôsledku jeho predaja spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom.
Na túto transakciu je potrebné uplatniť ustanovenie § 17 ods. 5 zákona a upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa cena pri tejto obchodnej transakcii medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou líši od ceny používanej medzi nezávislými osobami v porovnateľnom obchodnom vzťahu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona, a ktorá si znížila základ dane alebo zvýšila daňovú stratu. Obidve strany zmluvnej transakcie sú povinné viesť dokumentáciu v rozsahu určenom usmernením.

Predaj nehnuteľnosti spoločníkovi – konateľovi

Obchodná spoločnosť predala nehnuteľnosť svojmu jedinému spoločníkovi, ktorý je fyzickou osobou, za cenu nižšiu ako je cena obvyklá na trhu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o obchodnú transakciu medzi závislými osobami, na obchodnú spoločnosť sa vzťahuje povinnosť úpravy základu dane. Táto obchodná spoločnosť je povinná viesť aj transferovú dokumentáciu. Spoločník spoločnosti dosiahol kúpou nehnuteľnosti za cenu nižšiu, ako je cena obvyklá na trhu, nepeňažný príjem v súvislosti s výkonom závislej činnosti vo výške rozdielu medzi cenou dohodnutou v kúpnej zmluve a cenou obvyklou na trhu, pričom tento rozdiel podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) resp. písm. b) zákona. Tento nepeňažný príjem spoločníka je povinná zdaniť obchodná spoločnosť ako platiteľ dane.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera