Účinná ľútosť

Účinná ľútosť
11. októbra 2017 ING. JANA RAGAČOVÁ

Stretli ste sa už s pojmom účinná ľútosť? Čo to vlastne je, kedy ju možno uplatniť a za akých podmienok?

Účinnú ľútosť upravujú §85-86 Trestného zákona. Podľa §86 ods. 1 písm. e) trestného zákona trestnosť trestného činu zaniká ak ide o trestný čin skrátenia, neodvedenia alebo nezaplatenia dane a poistného, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami.

Uvedené neplatí, ak ide o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich 24 mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu.

Podstatou inštitútu účinnej ľútosti je skutočnosť, že sa dáva prednosť dodatočnému splneniu daňových povinností, z nesplnenia ktorých vznikli štátu alebo osobám podlžnosti pred potrestaním páchateľa. Je to posledná možnosť pre páchateľa ako sa vyhnúť trestnoprávnemu postihu.

Ak daňová kontrola odhalí podvodníka, ktorý vedome spácha trestný čin skrátenia, neodvedenia alebo nezaplatenia dane a poistného a páchateľ dodatočne zaplatí splatnú daň alebo poistné vrátane príslušenstva a samozrejme pokuty v celom rozsahu najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami, tak sa vyhne trestu.


 

 

Zdroje:
http://www.epi.sk/zz/2005-300/znenie-20170101#cast1
http://www.epi.sk/odborny-clanok/ucinna-lutost-danove-trestne-ciny-vyvoj-pravnej-upravy.htm
http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a395-ucinna-lutost-a-trestny-cin-skratenia-dane
http://www.opytajsauctovnika.sk/ucinna-lutost/

ING. JANA RAGAČOVÁ
ING. JANA RAGAČOVÁ

Ing. JANA RAGAČOVÁ

accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera