Tuzemský prenos daňovej povinnosti

Tuzemský prenos daňovej povinnosti
30. augusta 2018 MICHAL BEZNÁK

Čo znamená pojem  prenos daňovej povinnosti

Keď dodávateľ – platiteľ DPH prenesie daňovú povinnosť na odberateľa – platiteľa DPH. Povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb vzniká odberateľovi a zároveň má odberateľ nárok na odpočet DPH, pri splnení podmienok v § 49 až 51 zákona o DPH.

Aké sú podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti

  1. Dodávateľ aj odberateľ musia byť registrovaný platitelia DPH v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6
  2. Na vystavenej faktúre nie je vyčíslená suma DPH, zároveň je na faktúre uvedená informácia „Prenesenie daňovej povinnosti“
  3. Miesto dodania tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10-12 zákona o DPH je v tuzemsku

Pri ktorých dodaniach tovarov a služieb sa uplatňuje tento režim?

– § 69 ods. 10 zákona o DPH – Dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo viac, ak dodanie zlata prebieha formou sprostredkovania, osobou povinnou platiť daň je príjemca sprostredkovateľskej služby

– § 69 ods. 11 zákona o DPH – Dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm a), teda zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac, platiteľom, ktorý využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4, je povinný platiť daň platiteľ, ktorému bolo zlato dodané. Ak dodanie zlata prebieha formou sprostredkovania, osobou povinnou platiť daň je príjemca sprostredkovateľskej služby

– § 69 ods. 12 písm. a) – Dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov

– § 69 ods. 12 písm. b)Prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku

– § 69 ods. 12 písm. c) – Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1

– § 69 ods. 12 písm. d) – Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji

– § 69 ods. 12 písm. e) – Dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky, pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky

– § 69 ods. 12 písm. f) – Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (spoločný colný sadzobník v prílohe č. 1)

– § 69 ods. 12 písm. g) – Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako uvedených v písmene a)

– § 69 ods. 12 písm. h) – Dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5.000 Eur a viac

– § 69 ods. 12 písm. i) – Dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5.000 Eur a viac§ 69 ods. 12 písm. j) – Dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F (príloha č. 2)

Prílohy:

  1. Spoločný colný sadzobník https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura
  2. Štatistická klasifikácia produktov CPA https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Zatried_CPA.pdf

Poznámka: Spoločný colný sadzobník a Štatistická klasifikácia produktov CPA sa postupne aktualizujú, treba sledovať aktuálne znenie.

 

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera