Transakcie medzi závislými osobami

Transakcie medzi závislými osobami
3. júna 2015 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa od roku 2015 rozširuje používanie pravidiel transferového oceňovania na všetky tuzemské závislé osoby, ktoré budú musieť (rovnako ako aj zahraničné závislé osoby) používať transferové oceňovanie vzájomných transakcií v cenách zodpovedajúcich princípu nezávislého vzťahu.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny a s tým súvisiaca dokumentácia uplatňovaná medzi zahraničnými závislými osobami, sa použijú aj v prípade úpravy základu dane tuzemských závislých osôb. Cieľom je obmedzenie presúvania zisku medzi prepojenými osobami v rámci jednej podnikateľskej skupiny.

Primárnym predpokladom pôsobenia práva transferového oceňovania na konkrétne obchodné vzťahy daňových subjektov je naplnenie predpokladov jeho osobnej pôsobnosti, a teda kvalifikácia dotknutých daňových subjektov ako závislých osôb. Určenie závislosti, resp. nezávislosti dotknutých daňových subjektov je preto základnou otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať. Za týmto účelom je nevyhnutné skúmať každú zákonom predvídanú formu závislosti a podmienky ich uplatnenia na dotknutú transakciu. Z tohto pohľadu je táto problematika základným východiskom akýchkoľvek úvah v oblasti transferového oceňovania a vyžaduje si náležitú pozornosť tak daňových subjektov, ako aj správcov dane.

Čo znamená pojem „závislá osoba“ ?

Pojem závislá osoba je v zákone o dani z príjmov definovaný ako blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.
Pojem blízka osoba nie je v zákona o dani z príjmov definovaný. Pojem blízka osoba je definovaný v § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka je blízka osoba príbuzný v priamom rade (teda osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej – rodičia a deti, prarodičia a vnuci), ďalej súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu – napr. osoby zdieľajúce spoločnú domácnosť, teda osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

– majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 %

– priamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach,

– nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov;

– nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

Obchodný podiel predstavuje výšku majetkovej účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Podiel na základnom imaní (obchodný podiel) určuje aj hodnotu hlasovacieho práva spoločníka. Podiel na základnom imaní sa však nemusí zhodovať s výškou hlasovacích práv.

Vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Samotná definícia tzv. iného prepojenia smeruje k postihnutiu tých transakcií, ktoré by mohli umelo znižovať základ dane, resp. zvyšovať daňovú stratu. Táto definícia dáva správcovi dane priestor takmer vždy povedať, že daňový subjekt je závislou osobou z dôvodu iného prepojenia.

Čo znamená pojem „zahraničná závislá osoba“ ?

Zahraničnou závislou osobou je blízka alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená tuzemská fyzická osoba alebo právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou. Rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

Čo patrí medzi transakcie medzi závislými osobami?

Transakcia je obchodný alebo finančný vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. V transferovom oceňovaní rozlišujeme dva druhy transakcií kontrolované a nekontrolované transakcie. Kontrolované transakcie transakcie zahraničných závislých osôb, tzn. transakcie osôb so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky s blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.

Nekontrolované transakcie transakcie uskutočňované medzi nezávislými osobami.
Vzájomne porovnávať môžeme len transakcie, ktoré majú porovnateľné všetky ekonomicky významné charakteristiky.
Ak zahraničná závislá osoba vykonáva porovnateľnú transakciu so závislou aj s nezávislou osobou, potom môžeme na porovnávanie použiť túto internú nekontrolovanú transakciu. Ak zahraničná závislá osoba nevykonáva porovnateľnú transakciu s nezávislou osobou, potom na porovnávanie musíme použiť porovnateľnú transakciu uskutočňovanú medzi nezávislými osobami, t.j. externú nekontrolovanú transakciu.

Zistenie okruhu závislých osôb je prvým krokom pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania a vymedzuje hranicu uplatňovania nezávislého vzťahu. Určenie závislých osôb je základným východiskom akýchkoľvek úvah v oblasti transferového oceňovania a vyžaduje si náležitú pozornosť tak daňových správcov ako i správcov dane.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera