Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Technické zhodnotenie prenajatého majetku
4. mája 2020 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Jednou z najčastejšie diskutovaných tém v súvislosti s využívaním majetku na podnikanie je situácia, keď podnikateľský subjekt má majetok v prenájme a má záujem (potrebuje) ho technicky zhodnotiť.

Nájomný vzťah upravujú najmä dve zákony, a to Občiansky zákonník č. 40/1964 v § 51, § 663 až 670, § § 151n až 151p a zákon č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v § 6.

Technickým zhodnotením sa v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,  rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Technické zhodnotenie sa môže odpisovať samostatne, ak je zostatková cena majetku, na ktorom sa technické zhodnotenie vykonalo, nulová; alebo bude súčasť vstupnej ceny tohto majetku. Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Dôležitým aspektom je, aby nájomca mal dohodnuté v zmluve, kto môže technicky zhodnocovať majetok a kto bude technické zhodnotenie odpisovať. Odpisovať technické zhodnotenie môže len jeden z účastníkov nájomnej zmluvy. Nájomca môže odpisovať technické zhodnotenie len počas doby nájmu daného majetku.

V prípade ukončenia nájomného vzťahu sa môže nájomca dohodnúť s prenajímateľom, že prenajímateľ odkúpi technické zhodnotenie v zostatkovej cene. Ak prenajímateľ odmietne túto možnosť a nájomca neuvedie majetok do pôvodného stavu, je zostatková hodnota technického zhodnotenia pre nájomcu nedaňovým výdavkom a pre prenajímateľa nepeňažným príjmom. Ak nájomca vráti majetok do pôvodného stavu, zostatková cena technického zhodnotenia aj náklady na uvedenie majetku do pôvodného stavu, sú daňovým výdavkom.

Zdroje:

  1. Občiansky zákonník č. 40/1964
  2. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990
  3. Stavebný zákon č. 50/1976
  4. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003
  5. www.financnasprava.sk
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera