Stratégia je pre úspešný podnik nevyhnutnosťou

Stratégia je pre úspešný podnik nevyhnutnosťou
20. marca 2018 PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

Predpokladom pre zabezpečenie priaznivého postavenia podniku v odvetví a na trhu je včasné rozpoznanie a jeho aktívne pôsobenie na trendy vonkajšieho prostredia a využívanie vnútorných zdrojov a schopností na dosiahnutie reálnych dlhodobých cieľov na báze implementácie strategických nástrojov vo svojej činnosti. Dnešný štýl riadenia sa však už výrazne odkláňa od chápania stratégie len ako akéhosi nástroja či písomného dokumentu na dosiahnutie úloh a cieľov. Ide skôr o to, aby sa čo najlepšie nastavilo správne smerovanie podniku do budúcnosti. Stratégia preto nevyhnutne vyžaduje aj predvídavosť, založenú na tvorivom prístupe, strategickom myslení a kvalitných informáciách.

Strategická situačná analýza

Každý podnik, aby lepšie porozumel vplyvom, ktorým je vystavený, a ktorým musí čeliť, by mal uskutočňovať strategickú situačnú analýzu. Strategická situačná analýza konkurencie poskytuje obraz o konkurenčnej pozícii podniku. Strategická analýza vnútorných zdrojov a schopností podniku umožňuje manažérom formulovať kvalitnejšiu stratégiu. Jej cieľom je identifikovať, analyzovať a ohodnotiť všetky faktory, o ktorých sa dá predpokladať, že budú mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie podniku. Následne sa posúdia vzájomné vzťahy a súvislosti medzi týmito faktormi, na základe čoho je možné posúdiť vhodnosť súčasnej stratégie či rozhodnutia o voľbe novej stratégie. Východiskom je tu odhad budúcich trendov a javov, ktoré môžu v priebehu strategického obdobia nastať. To potom umožňuje určiť faktory, ktoré stratégiu podniku ovplyvňujú a kvantifikovať ich očakávaný vývoj a vplyv na podnik. Ak sa chcete dozvedieť viac o strategickej situačnej analýze, prosím kontaktujte nás.

Kvalitná stratégia potrebuje kvalitné disponibilné zdroje

Na formulovanie kvalitnej stratégie je potrebné analyzovať vnútorne zdroje a schopnosti podniku. Hovoríme tak o internej analýze, resp. o analýze interného prostredia podniku. Interná analýza skúma a hodnotí vnútorné prostredie podniku. Jej cieľom je identifikovať silné a slabé stránky podniku a rozpoznať, v čom je silný a v čom sa zásadne odlišuje od konkurentov. Analýzou interného prostredia sa začínajú úvahy o tom, či podnik má konkurenčnú výhodu a aké sú predpoklady pre jej dosiahnutie, resp. udržanie. Interné prostredie podniku je tvorené jeho zdrojmi, ktoré je možné deliť do nasledujúcich štyroch skupín: (1) finančné zdroje – sú charakterizované vlastnými a cudzími zdrojmi ovplyvňujú finančnú štruktúru a stabilitu podniku, (2) hmotné zdroje – ide najmä o pozemky, budovy a haly alebo dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, (3) ľudské zdroje – znamenajú počet a štruktúru zamestnancov podľa kvalifikácie; tieto údaje sa zvyknú dopĺňať ďalšími skutočnosťami o motivácii či adaptabilite a (4) nehmotné zdroje – zahrňujú jednak oblasť technológie, napr. patenty, licencie, obchodné tajomstvo, know-how a jednak oblasť zahrňujúcu povesť podniku, ochrannú známku, značku atď. Kľúčovými ukazovateľmi sú počet a význam patentov, výnosy z patentov a licencií, podiel pracovníkov vo výskume a vývoji na celkovom počte zamestnancov atď. Ak sa chcete dozvedieť viac o internej analýze, prosím kontaktujte nás.

Audit zdrojov

Na posúdenie disponibilných podnikových zdrojov, ich využiteľnosti a flexibility sa využíva audit zdrojov. Audit zdrojov umožní nájsť odpovede na nasledujúce otázky:
1. Aké zdroje máme k dispozícii?
2. Ako efektívne sa naše zdroje vyžívajú?
3. Aké flexibilné sú naše zdroje?
4. Ako sú naše zdroje navzájom vyvážené?
Zdroje podniku sú uvádzané do pohybu jeho schopnosťami. Kľúčové schopnosti podniku sa chápu ako súhrn znalostí, spôsobilostí a zručností, ktoré môžu byť zdrojom konkurenčnej výhody. Z kľúčových schopností sa môžu vyvinúť kľúčové kompetencie, t. j. oblasti výkonov, v ktorých trh priznáva podniku mimoriadnu schopnosť. Význam kľúčových schopností a kompetencií pre podnik spočíva v uvedomení si strategických schopností a v nájdení spôsobu, ako prepojiť disponibilné zdroje a ich výkon tak, aby prispievali ku konkurenčnej výhode. Ak sa chcete dozvedieť viac o audite zdrojov, prosím kontaktujte nás.

Zdroje:
LESÁKOVÁ, D. (2011). Strategický marketing. Bratislava: Sprint dva, 2011. 366 s. ISBN 978 – 80 – 89393 – 5 – 5.

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.
PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

strategies & business development / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera