Strategy

PODNIKOVÁ DIAGNOSTIKA A TERAPEUTIKA

Diagnostika je založená na dôkladnom zistení faktického stavu podniku, jeho analýze a vyhodnotení s cieľom identifikovať potrebnú zmenu. Najskôr zistíme, aký charakter má daný problém/problémy (technický, organizačný, informačný, psychologický, marketingový alebo iný), a ktorý z nich je rozhodujúci. Nasleduje syntéza výsledkov a vyvodenie záverov, ktoré sa týkajú zamerania podniku, aby sa vyriešil problém a získal požadovaný prínos. Diagnostika môže byť komplexná, môže však byť zacielená iba na jeden problém, resp. okruh problémov. Po diagnostike a stanovení diagnózy problému pripravíme návrhy na jeho riešenie (terapiu). Pracujeme s najmodernejšími poradenskými metódami, postupujeme v duchu invencie a inovácií, založených na dlhoročných skúsenostiach a bohatých poznatkoch.


DUE DILIGENCE

Potrebujete preskúmať a posúdiť špecifické oblasti s cieľom získať nezávislý a objektívny pohľad na podnik? Pripravujete väčšiu transakciu alebo plánujete zásadné rozhodnutie (predaj podniku, výber obchodného partnera, akvizíciu)? Zrealizujeme pre Vás detailný rozbor podniku, ktorý pokryje kľúčové oblasti jeho fungovania (financie, marketing, právo, ľudské zdroje, procesy a environmentálnu oblasť podnikových činností). Podnik analyzujeme a vyhodnotíme so zreteľom na jeho minulú, súčasnú, ale aj budúcu pozíciu na trhu. Metóda umožní dôkladne poznať silné aj slabé stránky budúceho partnera či odkryť riziká a príležitosti konkrétneho zámeru. Využíva aj na samohodnotenie podnikov s cieľom zistiť reálny stav, v akom sa podnik nachádza.


ANALÝZA VNÚTORNÝCH ZDROJOV A SCHOPNOSTÍ PODNIKU (INTERNÁ ANALÝZA)

Zameriame sa na interné prostredie podniku (finančné zdroje, hmotné zdroje, ľudské zdroje a nehmotné zdroje) s cieľom identifikovať silné a slabé stránky podniku a rozpoznať, v čom je silný a v čom sa zásadne odlišuje od konkurentov. Vytvoríme tak bázu pre identifikáciu konkurenčnej výhody a predpokladov pre jej dosiahnutie a najmä udržanie. Identifikujeme potenciál Vášho podniku a jeho interné predpoklady pre jeho ďalšie pôsobenie na trhu a využívanie podnikateľských príležitostí.


STRATEGICKÁ SITUAČNÁ ANALÝZA 

Identifikujeme, analyzujeme a vyhodnotíme všetky interné aj externé faktory, o ktorých sa dá predpokladať, že budú mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie podniku. Následne posúdime vzájomné vzťahy a súvislosti medzi týmito faktormi, na základe čoho je možné posúdiť vhodnosť súčasnej stratégie či rozhodnutia o voľbe novej stratégie. Východiskom je tu odhad budúcich trendov a javov, ktoré môžu v priebehu strategického obdobia nastať.


KOMPLEXNÁ ANALÝZA TRHU 

Umožňuje rozpoznať a posúdiť perspektívy trhu, na ktorom podnik pôsobí, pochopiť dynamiku vývoja trhu, identifikovať kľúčové faktory úspechu, trendy, riziká a podnikateľské príležitosti. Výstupom komplexnej analýzy trhu je určenie jeho veľkosti, hodnotenie jeho dynamiky, výskum rentability trhu, analýza distribučných systémov a predikovanie trhu, ako aj tvorba scenárov vývoja trhu. Metóda je vhodná na vytvorenie obrazu o trhu a atraktivite odvetvia, najmä v prípade plánovania významných podnikateľských zámerov alebo zmien.


MARKETINGOVÝ KONTROLING

Preveríme a posúdime základné ciele, stratégie, metódy, nástroje, procesy a pracovníkov, určených na výkon marketingových úloh. Zrealizujeme monitoring a porovnanie marketingových výsledkov (tržby, trhový podiel, známosť a iné) a porovnáme so stanovenými štandardmi. Zameriame sa na nastavenie marketingovej stratégie a všetkých aktivít pri jej realizácii, na zisťovanie sprievodných problémov zásadného významu a navrhneme uskutočnenie nevyhnutných zmien a korekcií.


MARKETINGOVÝ AUDIT

Uskutočníme kritické, komplexné, systematické, nezávislé a periodické preskúmanie všetkých marketingových aktivít, programov, nástrojov (produkt, cena, distribúcia, komunikácia, značka, ciele, stratégia). Určíme problémové oblasti, identifikujeme podnikateľské príležitosti a navrhneme akčný plán opatrení na zlepšenie marketingového výkonu firmy (rast, predaj, známosť, spokojnosť zákazníkov a pod.).


STRATÉGIE VSTUPU NA NOVÉ TRHY

Poradíme vám s nájdením novej podnikateľskej príležitosti pre váš doterajší biznis. Navrhneme spôsob, akým uviesť na trh nový produkt alebo zvýšiť známosť značky, ako zvýšiť trhový podiel, ako si poradiť s konkurenciou, ako si získať a udržať viac spokojných zákazníkov. Pripravíme pre vás na mieru šitú vhodnú rastovú stratégiu v závislosti od charakteru podnikateľského zámeru alebo produktu.


STRATÉGIE VSTUPU NA ZAHRANIČNÉ TRHY

Uplatníme dôkladnú analýzu možností podnikania na zahraničných trhoch. Na základe monitoringu rôznych vplyvov a faktorov relevantných analýz a posúdenia viacerých možností navrhneme vhodnú stratégiu vstupu na zahraničný trh.


ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI A ÚVODNÁ ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI

Pripravujete alebo uvažujete o príprave investičného zámeru? Na tento účel pre Vás vypracujeme dokument, ktorý podporí alebo nepodporí prijatie projektu alebo jeho varianty v predinvestičnej etape. V Štúdii realizovateľnosti postupne definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu a jeho variantov z hľadiska faktorov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú projekt (finančné, marketingové a technické hľadisko) a posúdime podmienky realizovateľnosti projektu so zreteľom na návratnosť vynaložených prostriedkov. Na určenie základnej orientácie a prijatie zásadných opatrení v predinvestičnej etape projektu vypracujeme Úvodnú štúdiu realizovateľnosti a odporučíme ďalší postup projektových prác so zreteľom na náklady, riziko a efektívnosť.


VZDELÁVANIE

Poradenstvo a vzdelávanie v riadení ľudských zdrojov pre spoločnosti a jednotlivcov

Rozvoj zamestnancov: Identifikujeme potenciál a talent zamestnanca a/alebo tímu, nastavíme strategicky vzdelávanie pre Vás a Vašich zamestnancov a zhodnotíme efektivitu využitých zdrojov pre rozvoj ľudí. Cieľovou skupinou sú manažérske ako aj nemanažérske pozície. Pracujeme s metódami ako je koučing, mentoring, školenia, tréningy, workshopy, diagnostika, konzultácie.

Sebapoznávanie a sebarozvoj: Naučíme a pomôžeme Vám zefektívniť manažérske zručnosti. V rámci „soft skills“ zručností ponúkame rozvoj od komunikačných, negociačných, prezentačných schopností cez riadenie seba v čase (time-manažment) a živote (work-life balance, syndróm vyhorenia, sebapoznávanie) až po riadenie ľudí svojho tímu.

Individuálne a tímové profilovanie: Odhaľte svoj potenciál a potenciál svojich zamestnancov. Prinášame vám individuálne ako aj skupinové/tímové hodnotenie a profilovanie. Pracujeme s celosvetovo uznávanou Hoganovou osobnostnou diagnostikou, ktorá odhalí silné stránky, rozvojové stránky a motiváciu u jednotlivca a tímu.

Výber zamestnancov: Zrealizujeme výberové pohovory či už skupinové alebo individuálne, strategicky nastavíme výberové procesy tak, aby boli pre Vás efektívne. Poskytneme Vám naše know-how, aby ste si tieto procesy vedeli zastrešiť vo vlastnej réžii.

BAJAN WordPress