Accounting

SPRACOVANIE / SUPERVÍZIA ÚČTOVNÍCTVA 

Jedným zo sprievodných znakov každej úspešnej spoločnosti je neustále rastúci objem spracúvaných dokumentov a náročnosť účtovnej agendy. Nakoľko podnikáme na otvorenom trhu a čoraz častejšie máme možnosť stretávať sa so zahraničnými partnermi, správne posudzovanie hospodárskych operácií a nákladové plánovanie je často významnou podmienkou úspechu.

V turbulentnom podnikateľskom prostredí slovenskej legislatívy existuje kritická hranica, za ktorou spoločnosť potrebuje zveriť svoje účtovníctvo profesionálom. A to nielen kvôli zvyšujúcej sa administratívnej záťaži, ale predovšetkým z dôvodu minimalizácie nákladov a finančných úspor, ktoré súvisia s chybovosťou a nevyužitými príležitosťami.

Či už sa rozhodnete pre úplný outsourcing vašich účtovných procesov a obehu dokladov, alebo máte vlastné účtovné oddelenie a hľadáte profesionálnu supervíziu spracovaných dokladov vo vašom vlastnom informačnom systéme, ATLAS Group® ponúka riešenie priamo pre vás.

Moderným vedením účtovníctva a kvalitným reportingom výsledkov vás odbremeníme od administratívnych povinnostía vytvoríme jedinečný model spolupráce podľa vašich požiadaviek, čo znamená:

    nezávislý pohľad na hospodárske operácie v súlade s požiadavkami platnej tuzemskej i nadnárodnej legislatívy,
   dostupnosť moderných a praktických riešení pre efektívne nastavenie procesov a riadenie obehu dokladov,
   individuálny prístup ku klientovi a ku každej hospodárskej operácii využitím dostupných nástrojov a skúseností,
   digitálna forma spracovania a vyťažovania dokumentov a maximálna automatizácia účtovníctva,
   aktívny prístup k informáciám z vášho účtovníctva prostredníctvom reportovania výsledkov,
   odborné konzultácie pred akýmkoľvek národným či nadnárodným podnikateľským rozhodnutím,
   príprava minimálne dvoch riešení zadaného problému s praktickým odôvodnením a definovaním možných rizík a prínosov,
   plynulý chod podporných administratívnych a poradenských činností, ktorý vám umožní zacieliť sa na váš hlavný predmet podnikania a jeho trvalý rozvoj,
   úzka spolupráca s daňovými poradcami a audítormi,
   znalosť a aktívna skúsenosť so súčasnými online trendami a pojmami ako: youtube, CMS, PayPal, Bitcoin, digitálne platformycezhraničné operácielicenčné príjmy za vývoj aplikácií a hier a ďalšie.


KONTROLA A REKONŠTRUKCIA

Nezávislý pohľad na finančné a prevádzkové operácie a dokumenty spoločnosti dokáže odhaliť mnohé nedostatky. Nejde len o ich odstránenie, ale aj o ďalšie nastavenie správnych procesov, maximalizáciu ich efektivity a s tým spojené zníženie výdavkov a zlepšenie profitability spoločnosti.

ATLAS Group® realizuje kontroly a rekonštrukcie účtovníctva, investícií, nákladov či dokladov s tým spojených. Výsledkom je vnesenie jasných pravidiel do všetkých oblastí finančného fungovania spoločnosti, ktoré zodpovedajú aktuálne platným legislatívnym požiadavkám.

Pri klientmi požadovaných cielených kontrolách a rekonštrukciách účtovníctva sa zameriavame na mnohé kľúčové oblasti, ako sú:

  kontrola formálnej správnosti predložených dokladov a dokumentov,
  kontrola správnosti zaúčtovania predložených dokladov a dokumentov,
  kontrola posúdenia oprávnenosti nároku na daňové náklady či odpočty DPH,
  rekonštrukcia účtovníctva a DPH z predchádzajúcich období prevzaté od predchádzajúcej účtovnej spoločnosti,
  rekonštrukcia dane z príjmov a posúdenie správnosti vykonaného transferu výsledku hospodárenia na základ dane,
  opravy chýb minulých období,
  reporting výsledkov kontroly či rekonštrukcie a pravidelná komunikácia so spoločníkmi.


SPRACOVANIE MIEZD A PERSONALISTIKA

Mzdy a odvody patria k najvýznamnejším nákladom zamestnávateľov, a preto by ich správa mala byť v rebríčku priorít spoločnosti na rovnakej úrovni ako daňová a účtovná agenda. Bez dokonalého poznania platnej legislatívy a z nej vyplývajúcich povinností a možností sa vystavuje hrozbe, že bude čeliť sankciám zo strany štátnych úradov a vynakladať svoje peniaze neefektívne. V neposlednom rade hrozia aj zbytočné konflikty s pracovníkmi spoločnosti.

ATLAS Group® dokáže všetkým týmto problémom predchádzať. Naši odborníci majú detailný prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Majú skúsenosti s riešením štandardných aj mimoriadnych prípadov, týkajúcich sa mzdovej a odvodovej agendy a s komunikáciou s príslušnými úradnými autoritami. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na personálnu agendu, čo zahŕňa nielen samotné administratívne činnosti spojené so spracúvaním miezd, ale aj pracovno-právne poradenstvo spočívajúce v optimalizácii pracovných podmienok a ich premietnutí v pracovných zmluvách.

Sme pripravení prevziať celú vašu mzdovú a personálnu agendu so všetkými jej súčasťami, ako sú:

  mesačné spracovanie dochádzok a miezd,
  elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a správcovi dane,
  ročné zúčtovanie daní zamestnancov,
  pracovno-právne poradenstvo, príprava a audit pracovno-právnych dokumentov,
  optimalizácia pracovných a platových podmienok,
  príprava dokumentácie a zastupovanie klienta v prípade kontrol z Národného inšpektorátu práce alebo Sociálnej poisťovne,
  cezhraničný tok zamestnancov,
  personálny a mzdový audit,
  administratívne úkony spojené s fluktuáciou zamestnancov.

BAJAN WordPress