Registračné povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným

Registračné povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným
9. februára 2016 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Zakladáte spoločnosť s ručením obmedzeným? Čo všetko Vás čaká? Aké sú povinnosti pri založení novej spoločnosti? V tomto článku sa budeme venovať povinnostiam, ktoré vznikajú pri založení a vzniku novej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.“).

Čo je založenie a vznik s. r. o. a čo mu predchádza?

Prvým dôležitým krokom je založenie spoločnosti. Založenie s. r. o. nastáva podpisom spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. Spoločenská zmluva sa podpisuje v tom prípade, ak s. r. o. zakladá viacero osôb. Zakladateľská listina sa podpisuje v prípade, ak s. r. o. zakladá len jedna osoba.
Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Ešte pred vznikom spoločnosti je nutné zložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do základného imania. Peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov (väčšinou jeden zo spoločníkov) alebo bezhotovostne na osobitný účet zriadený správcom vkladov. Nepeňažné vklady musia byť splatené ešte pred zápisom základného imania do obchodného registra ich odovzdaním správcovi vkladov. Pri splatení základného imania nepeňažnými vkladmi musí byť hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom a v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve musí byť uvedené určenie sumy, v ktorej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka.

Musí mať s. r. o. živnostenské oprávnenie?

Aby mohla byť spoločnosť zapísaná do Obchodného registra, musí získať na svoj predmet podnikania príslušné oprávnenie. Väčšinou sa jedná o činnosti, ktoré sú považované za voľné, viazané alebo remeselné živnosti. Povinnosťou pre vznik je teda získanie príslušného živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorou sa plánuje nová s. r. o. zaoberať.

Aké povinnosti má s. r. o. voči daňovému úradu?

Ešte pred vznikom spoločnosti majú povinnosť zakladatelia požiadať príslušný daňový úrad o súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Daňový úrad vydáva potvrdenie o tom, že nedoplatok na dani a cle zakladateľa v úhrne nepresahuje 170 €.
Po vzniku spoločnosti, musí nová s. r. o. požiadať príslušný daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. Požiadať musí do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom spoločnosť vznikla. Túto povinnosť však môže spoločnosť splniť už pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení na jednotnom kontaktnom mieste.
V prípade, ak spoločnosť začne po svojom vzniku zamestnávať zamestnancov, vzniká jej povinnosť oznámiť správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti za zamestnanca. Toto oznámenie musí vykonať do 30 dní odo dňa, kedy nastúpi zamestnanec do zamestnania.

Aké má spoločnosť povinnosti voči zdravotnej poisťovni?

V zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je každá spoločnosť – zamestnávateľ povinná do ôsmich pracovných dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať zamestnanca, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že sa stáva platiteľom poistného. Zároveň musí poisťovni oznámiť, resp. prihlásiť zamestnancov, za ktorých bude poistné platiť.

Aké má spoločnosť povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Podľa ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) je spoločnosť, ktorá sa stala zamestnávateľom, povinná do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať zamestnanca, prihlásiť sa do registra zamestnávateľov na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Aké má spoločnosť povinnosti súvisiace s registračnou pokladňou?

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladne (ďalej len „zákon o ERP“) udáva povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu v prípade, ak prijíma tržby v hotovosti za predaj tovaru a za zákonom vymedzený okruh služieb. V prípade, ak vzniká podnikateľovi povinnosť používať ERP musí spoločnosť požiadať príslušný daňový úrad o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Okrem elektronickej registračnej pokladne, môže za zákonom stanovených podmienok podnikateľ využívať aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Viac informácií o virtuálnej registračnej pokladnici nájdete tu.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera