Projekt eKasa – 1. časť

Projekt eKasa – 1. časť
20. mája 2019 Martin Režňák

Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona“), sa zavádza pokladnica e-kasa klient, ktorou sa od 1.1.2019 rozumie online registračná pokladnica a od 1.4.2019 aj virtuálna registračná pokladnica.

Čo je projekt eKasa?

Je to online napojenie všetkých elektronických registračných pokladníc na systémy finančnej správy. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný ma centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Čo je cieľom eKasy?

Cieľom, ako ste si už určite domysleli je „ochrana“ poctivých podnikateľov a zároveň zníženie daňovej medzery na DPH v týchto hlavných sektoroch: hotely, reštaurácie, kaviarne, maloobchod a služby.

Aké typy registračných pokladníc bude možné používať od 1.7.2019?

Od 1.7.2019 bude možné evidovať tržby len prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, ktorou sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. rozumie:

  1. on – line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
  2. virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

Kto je povinný používať na evidenciu tržieb VRP/ORP?

Používanie VRP/ORP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP). Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom. Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“) uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2008/289/20180101_4321337-2.pdf

Od 1. apríla 2019 musia byť k systému pripojení podnikatelia, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Všetci ostatní podnikatelia, ktorí už tržbu pred 1. aprílom 2019 evidovali, sa môžu pripojiť postupne do 30. júna 2019. Od 1.7.2019 je už povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient.

Aké sú výhody a nevýhody používania eKasy pre podnikateľov?

Jednou z hlavných výhod pre podnikateľov je okrem automatizovaného a prehľadného systému aj to, že účely elektronickej registračnej pokladnice po novom splní aj počítač, tablet alebo mobil. Znížia sa Vám tiež náklady na prevádzku, keďže nebudú potrebné servisné organizácie a potrebná nebude už ani denná uzávierka. Dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie). Export dát – podklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania.

Nevýhodami sú finančné náklady na internetové pripojenie, upgrade aktuálne používaných ERP, či už zodpovednosť za korektné zasielanie údajov do IS eKasa.

Zdroje:

https://www.stormware.sk/podpora/legservis/otazky-tykajuce-sa-pokladnice-e-kasa-klient-a-odpovede-financnej-spravy.aspx

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/erp#PovinnostPouzivatERP

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2008/289/20180101_4321337-2.pdf

Martin Režňák
Martin Režňák

MARTIN REŽŇÁK

accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera