Pripravované zmeny v Zákonníku práce a v súvisiacej legislatíve

Pripravované zmeny v Zákonníku práce a v súvisiacej legislatíve
22. septembra 2017 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

V súčasnosti je minimálna mesačná mzda 435 EUR. Od Januára 2018 by sa mala zvýšiť na 480 EUR a v roku 2019 by mala dosiahnuť, resp. prípadne aj prekonať hranicu 500 EUR.

Zamestnanci by sa však nemali radovať predčasne. Spôsob, akým chce vláda zvýšiť minimálnu mzdu je taký, že v konečnom dôsledku z toho bude profitovať viac štát, finančná správa, Sociálna a zdravotné poisťovne, zamestnanec zo zvýšenej minimálnej mzdy (zvýšených mzdových nákladoch zamestnávateľa) dostane menej ako polovicu.

2. Zavedenie platenej otcovskej dovolenky

Momentálne majú otcovia nárok na 28-týždňovú materskú dovolenku v čase do 3 rokov veku dieťaťa. Čerpať ju však môžu len v prípade, ak nie je na materskej dovolenke matka dieťaťa. Vláda navrhuje zaviesť platenú tzv. otcovskú dovolenku na obdobie dvoch týždňov, teda 10 pracovných dní, ktorú si otcovia budú môcť vyčerpať do jedného mesiaca po narodení dieťaťa. Nárok budú mať otcovia len v prípade, ak budú bývať s dieťaťom aj jeho matkou v spoločnej domácnosti, pričom však rodičia nebudú musieť byť zosobášení.

3. Zavedenie / zvýšenie príplatku za prácu cez víkendy, prácu počas sviatkov a nočnú prácu

Čo sa týka práce cez víkend, Zákonník práce doteraz žiadny povinný príplatok alebo povinnosť poskytnúť náhradné voľno neustanovoval. Po novom však vláda navrhuje zaviesť 100-percentný príplatok z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 2,50 eura na hodinu.

Pokiaľ ide o prácu cez sviatok, tu Zákonník práce už dnes stanovuje, že zamestnancovi pracujúcemu cez sviatok patrí príplatok vo výške 50 percent svojho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce počas sviatku hodina náhradného voľna. V takom prípade nemá nárok na mzdový príplatok. Po novom vláda navrhuje príplatok za prácu vo sviatok zvýšiť na 100 percent priemerného zárobku daného zamestnanca. Počet sviatkov, cez ktoré je zákaz maloobchodného predaja, sa od júna tohto roku zvýšil. To znamená, že príplatky za prácu vo sviatok sa síce zvýšia, ale počet sviatkov bude nižší ako doteraz.

Čo sa týka nočnej práce, za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v rozmedzí od 22.00 do 6.00 h. Ak zamestnanec pracuje napríklad od 19.00 do 7.00, za nočnú prácu sa považuje len osem hodín, ktoré spĺňajú základnú podmienku. V súčasnosti má zamestnanec nárok na príplatok za každú hodinu nočnej práce najmenej vo výške 20 percent minimálnej hodinovej mzdy, čo je 0,5 eura. Po novom sa má príplatok zvýšiť o viac než 100 percent a to z 0,5 na 1,25 eura. Zamestnancovi by to mohlo pridať od 320 do 500 eur ročne.

4. Zákaz sociálneho dumpingu

Sociálnym dumpingom označujeme poskytovanie nerovných podmienok v práci pre domácich zamestnancov alebo zamestnancov z krajín EÚ a občanom z tretích krajín. V súčasnosti zákonník práce zakazuje znevýhodňovať uchádzača o zamestnanie podľa jeho národnosti, náboženstva alebo podľa toho, z akého štátu prišiel. Inak Zákonník práce sociálny dumping, nerieši. Po novom sa má do Zákonníka práce dostať ustanovenie zakazujúce zamestnávateľovi dať cudzincom horšiu pracovnú zmluvu ako slovenským zamestnancom.

5. Zmeny v príspevkoch na dochádzanie za prácou a na presťahovanie za prácou

Už istý čas sa prejavuje nesúlad ponuky a dopytu práce v jednotlivých regiónoch. Vláda si stanovila za úlohu zaviesť účinné nástroje, ktoré by zlepšili mobilitu pracovných síl. Za týmto účelom sa vláda rozhodla zefektívniť a posilniť príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie za prácou. Na konkrétne návrhy sa však ešte čaká.

V súčasnosti je príspevok na dochádzanie za prácou stanovený zákonom o službách zamestnanosti v maximálnej výške 135 eur mesačne – v závislosti od vzdialenosti. Môžu oň požiadať tí, ktorí boli pred nástupom do nového zamestnania v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Príspevok na podporu mobility za prácou (príspevok na sťahovanie za prácou) sa momentálne sa poskytuje jednorazovo raz za dva roky, a to vo výške najviac 1327,76 eur. O príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

6. Zavedenie preddôchodku

Preddôchodok by mal byť novým sporiacim opatrením v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení. Preddôchodok má pomôcť pri preklenutí obdobia vo veku blízkom dôchodkovému veku, keď si ľudia ťažšie hľadajú prácu. Zamestnanec si nasporí určitú sumu aby v čase, keď by chcel ísť skôr do dôchodku, sa mu nemusel predčasný dôchodok krátiť. Na Slovensku sa momentálne pri možnom odchode do predčasnej penzie musí senior zmieriť s tým, že za každý neodpracovaný mesiac pred dovŕšením penzijného veku stráca pol percenta z dávky vyplácanej z prvého piliera. Ako preddôchodcovi, by sa mu však penzia rátala rovnako, ako keby splnil vekovú podmienku. Mierne nižšia by bola len v súvislosti s tým, že by na preddôchodku už nepracoval, a teda zrejme ani neodvádzal poistné, čo ovplyvní výpočet jeho dôchodku.
Preddôchodok sa bude hradiť z tretieho piliera, do ktorého bude prispievať aj zamestnávateľ aj zamestnanec. Ak napríklad príde o prácu, tretí pilier bude slúžiť na hradenie sociálneho poistenia, aby nemal zamestnanec nižší dôchodok.

7. Ročné zúčtovanie odvodov

Účinnosť zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení sa predpokladá od januára 2019. Zavedením tohto zúčtovania by sa malo zamedziť nežiaducej optimalizácii na odvodoch vo forme akumulácie vysokých jednorazových odmien v jednotlivých mesiacoch s cieľom prekročenia maximálneho vymeriavacieho základu v danom mesiaci. Sociálne odvody majú odrážať príjmy jednotlivcov za celý rok.

 

Zdroje:
z.č. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
http://hnonline.sk/expert/1003332-desat-noviniek-ktore-zmenia-pracu

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera