Princíp zdanenia príjmov zo závislej činnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Princíp zdanenia príjmov zo závislej činnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
12. februára 2018 ING. IVANA JACKANINOVÁ

V zmysle Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 238/2003 Z. z., (ďalej len „ZMLUVA“) sú základne výrazy pre zdanenie príjmov zo závislej činnosti zadefinované nasledovne.

Výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa súvislosti Slovenskú republiku alebo Českú republiku.

Výraz „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v tomto štáte z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria. Tento výraz však nezahŕňa žiadnu osobu, ktorá podlieha zdaneniu v tomto štáte iba z dôvodu príjmov zo zdrojov v tomto štáte alebo majetku umiestneného v tomto štáte.

Určenie rezidencie
Ak je fyzická osoba podľa vyššie uvedených kritérií rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej postavenie týmto spôsobom:
a) táto osoba sa bude považovať za rezidenta len toho štátu, v ktorom má k dispozícii stály byt; ak má k dispozícii stály byt v oboch štátoch, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
b) ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ak nemá k dispozícii stály byt v žiadnom štáte, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c) ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
d) ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

Princíp zdanenia príjmov zo závislej činnosti
V zmysle článku 14 – Príjmy zo závislej činnosti ZMLUVY platí všeobecný princíp zdanenia, a to taký, že platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa takéto odmeny zdaniť v druhom zmluvnom štáte. (t.j. princíp zdanenia v štáte výkonu závislej činnosti)
Výnimka zo všeobecného princípu zdanenia, kedy príjmy podliehajú zdaneniu v štáte rezidencie príjemcu, sa uplatní pri splnení všetkých nasledovných podmienok:
a) príjemca je v druhom štáte zamestnaný menej ako 183 dní v príslušnom daňovom roku, a
b) odmeny sú vyplácané zamestnávateľom, ktorý nie je rezidentom druhého štátu, a
c) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte.

Zamedzenie dvojitého zdanenia
Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy, ktoré môže byť v súlade s ustanoveniami ZMLUVY zdanené v druhom zmluvnom štáte, tak prvý zmluvný štát povolí znížiť daň z príjmov tohto rezidenta o sumu zaplatenú v druhom zmluvnom štáte, a to metódou zápočtu dane.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so ZMLUVOU a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

 

Zdroj: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 238/2003 Z. z.

ING. IVANA JACKANINOVÁ
ING. IVANA JACKANINOVÁ

ING. IVANA JACKANINOVÁ

tax assistant / accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera