Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 2

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 2
27. mája 2019 MICHAL BEZNÁK

Prvú časť článku o príjmoch z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby nájdete tu.

Príjmy z  prevodu obchodného podielu nadobudnutého 1.1.2004 – 31.12.2010

Príjmy z prevodu obchodného podielu sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa pri výpočte čiastkového základu dane môžu uplatniť výdavky spojené s obstaraním podielu. Tieto výdavky môžu byť vo výške:

– Vkladu do spoločnosti

– Obstarávacej ceny podielu

– Notárom zistená cena uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve

– Súdnym znalcom určená cena podielu pri nadobudnutí darovaním v čase jeho nadobudnutia

Podľa § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov sa pri prevode obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010 môže uplatniť oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, teda suma 925,95 Eur. Ak daňovník súčasne dosiahne aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 alebo príjmy z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) uplatní najskôr oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a príjmov z príležitostnej činnosti.

Čiastkový základ dane = príjem z prevodu podielu – výdavky k nadobudnutiu podielu – 925,95

Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 01.01.2011

Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov sa pri prevode obchodného podielu nadobudnutého po 01.01.2011 môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 Eur. Ak daňovník dosiahol aj príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prenájmu nehnuteľnosti a príležitostnej činnosti uplatní sa oslobodenie spolu ku všetkým príjmom najviac do výšky 500 Eur.

Čiastkový základ dane = príjem z prevodu podielu – výdavky k nadobudnutiu podielu – 500

Zdravotné odvody pri príjmoch z prevodu obchodného podielu nadobudnutého po 01.01.2004

Z príjmov z prevodu obchodného podielu sa platia aj zdravotné odvody. Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa zisťuje zo základu dane z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, v tomto prípade z čiastkového základu dane z § 8. Výška zdravotných odvodov je 14% z vymeriavacieho základu. Zdravotná poisťovňa vypočíta pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia či vznikajú nedoplatky alebo preplatky na zdravotnom poistení. V prípade vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení, ktoré vzniknú na základe priznania príjmov z prevodu obchodného podielu, je možné uplatnenie týchto výdavkov v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za obdobie, kedy boli príjmy z prevodu obchodného podielu priznané. Následne vznikne preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby, o ktorý si môže daňovník požiadať o vrátenie. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby môže byť podané až po úhrade nedoplatku na zdravotnom poistení, ktorý mu oznámi zdravotná poisťovňa.

 

Zdroje:

http://www.health.gov.sk/?clanok-2

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

https://podpora.financnasprava.sk/692428-Pr%C3%ADjmy-z-prevodu-obchodn%C3%A9ho-podielu-nadobudnut%C3%A9ho-po-112004

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2014/2014_09_24_Nedoplatky_z_RZZP.pdf

 

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera