Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 1

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 1
14. mája 2019 MICHAL BEZNÁK

V súčasnej dobe je trendom, že živnostníci prechádzajú na podnikanie prostredníctvo obchodnej spoločnosti. Aké daňové a odvodové povinnosti ich čakajú keď sa rozhodnú svoj obchodný podiel v spoločnosti previezť na inú osobu? Na túto otázku nájdete odpoveď v nasledujúcich článkoch.

Pri prevode obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri prevode členských práv družstva je najdôležitejším kritériom dátum nadobudnutia spomínaných podielov.

  1. V obchodnej spoločnosti môže spoločník nadobudnúť podiel:

– Dňom vzniku spoločnosti, teda dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra

– Dňom účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu

2.  V družstve môže členský podiel nadobudnúť:

– Dňom splatenia členského vkladu, ktorým vzniklo členstvo v družstve

– Dňom uvedeným v zmluve o prevode členských práv

Podľa Obchodného zákonníka § 114 ods. 2, môže mať spoločník v spoločnosti iba jeden obchodný podiel, tento podiel sa môže zvyšovať, ale nikdy nevznikne druhý. Pre daňové účely sa dátum nadobudnutia priraďuje k prvému nadobudnutiu obchodného podielu.

Podľa Obchodného zákonníka § 223 až § 230, môže každý člen družstva mať len jeden členský podiel. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného v stanovách družstva.

Podľa dátumu nadobudnutia obchodných podielov poznáme tri daňové režimy pre zdaňovanie príjmov z prevodu obchodných podielov:

  1. Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého pred 1.1.2004
  2. Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého 1.1.2004 – 31.12.2010
  3. Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého od 1.1.2011 až súčasnosť

 

Príjmy z prevodu obchodného podielu nadobudnutého pred 1.1.2004

Príjmy z prevodu obchodného podielu sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f. Podľa § 52 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú príjmy z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva nadobudnuté do 31.12.2003 oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o dani z príjmov účinnom do 31.12.2003 od dane z príjmov za podmienok, že doba medzi nadobudnutím a prevodom obchodného podielu presahuje päť rokov a daňovník o týchto podieloch neúčtoval, ak o nich účtoval oslobodené budú po piatich rokoch od skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Z príjmov z prevodu obchodného podielu sa platia taktiež zdravotné odvody. Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa zisťuje zo základu dane z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, v tomto prípade z čiastkového základu dane z § 8.

Ak spomínané príjmy spĺňajú podmienky oslobodenia od dane, tak základ dane z týchto príjmov je nula a vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je tiež nula. Ak nespĺňajú podmienky na oslobodenie, tak sa základ dane vypočíta ako rozdiel medzi príjmom za obchodný podiel a nadobúdacou cenou podielu. Zdravotné poistenie vypočíta zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vo výške 14% z vymeriavacieho základu, resp. základu dane.

Zdroje:

https://podpora.financnasprava.sk/459001-Pr%C3%ADjmy-z-prevodu-obchodn%C3%A9ho-podielu-nadobudnut%C3%A9ho-pred-1-1-2004

http://www.health.gov.sk/?clanok-2

https://podpora.financnasprava.sk/768136-Oslobodenie-pr%C3%ADjmov-z-prevodu-obchodn%C3%A9ho-podielu

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákon č. 366/1999 Z. z. o dani z príjmov účinný do 31.12.2003

Obchodný zákonník

 

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera