Preventívne opatrenia zo strany zamestnávateľa a jeho možnosti

Preventívne opatrenia zo strany zamestnávateľa a jeho možnosti
20. marca 2020 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

V súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity firiem máme zo strany vlády 13 navrhovaných opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 .

Plánuje sa predovšetkým:

– rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov len pre tých, ktorí majú čistý register dlžníkov

– zabezpečiť poskytovanie krátkodobých úverov s nízkymi úrokmi pre podniky vo vybraných sektoroch upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie

– pre všetky podniky odložiť termín daňového priznania a povinnosť platenia dane z príjmu právnických osôb do 30.6.2020 – schválené

– odklad platieb a rozloženia na splátky na 18 mesiacov v prípade poistného a odvodov za obdobie troch mesiacov (marec, apríl, máj 2020) pre živnostníkov

– oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom ako náhradu za mzdu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu

– zjednodušiť by sa mohli tiež podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov

– zmeniť podmienky OČR (opatrovanie člena rodiny). Ak má dieťa dvoch rodičov, jeden z rodičov ostáva doma s tým, že na takzvanom špeciálnom PN dostane 80 percent svojho priemerného platu

Preventívne opatrenia v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia na strane zamestnávateľa môže byť zavedené formou:

  1. Prekážky na strane zamestnávateľa
  2. Nariadenia čerpania dovolenky
  3. Práce z domu
  4. Nerovnomerne rozvrhnutia pracovného času
  5. Karanténneho opatrenia
  6. Čerpania neplateného voľna

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu, že na strane zamestnávateľa vzniká prekážka, ktorá mu znemožňuje vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, ide o prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zamestnancovi sa poskytne náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku resp. len 60% jeho priemerného zárobku pod podmienkou, že existuje dohoda so zástupcami zamestnancov.

Nariadenie čerpania dovolenky, avšak je potrebné prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca a čerpanie dovolenky sa musí oznámiť minimálne 14 dní vopred. Toto obdobie však môže byť výnimočne skrátené, ale len so súhlasom zamestnanca.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce iba príležitostne alebo za mimoriadnych okolností dohodnúť na výkone práce z domu.

Práca z domu sa dá vykonávať iba po predošlej dohode alebo so súhlasom zamestnanca, druh práce musí byť vhodný na jej výkon formou práce z domu.

Môže sa rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne, teraz bude menej odpracovaných hodín, neskôr viac.

V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca má zamestnanec počas nariadeného karanténneho opatrenia nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % od štvrtého do desiateho dňa karantény (za predpokladu, že nemá príjem z uvedeného zamestnania). Od jedenásteho dňa má zamestnanec za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a poistenci v ochrannej lehote majú nárok na nemocenské za uvedených podmienok od prvého dňa nariadeného karanténneho opatrenia.

V prípade uzavretí školských alebo predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa je možné požiadať o vyplácanie dávky o ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého obdobia, kým ostávajú zariadenia zatvorené. Pri vybavovaní žiadostí s pobočkami Sociálnej poisťovne sa komunikuje elektronicky viac informácií na tejto stránke:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

Podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako vymenúva Zákonník práce v odseku 2 (prekážky v práci na strane zamestnanca), a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ sa teda môže so zamestnancom dohodnúť na tzv. neplatenom voľne, resp. s ním dohodnúť, že za čas trvania „dobrovoľnej karantény“ mu poskytne náhradu mzdy.

Zdroj:

 1. §111 a 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera