Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu

Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu
11. októbra 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Pre určenie miesta dodania prepravy tovaru nezdaniteľnej osobe medzi členskými štátmi sa použije osobitné pravidlo, t.j. neposudzuje sa miesto dodania na základe § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH), ale posudzuje sa na základe § 16 ods. 5 zákona o DPH.

Znenie § 16 ods. 5 zákona o DPH je nasledovné: „Miestom dodania prepravy tovaru medzi členskými štátmi osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde sa preprava tovaru začína.“

Z uvedeného vyplýva, že nie je dôležité, kto si prepravu tovaru objedná (či občan SR alebo iného štátu), dôležitá je samotná trasa prepravy tovaru.

Príklad č. 1: Súkromná osoba zo Slovenska si objednala u slovenského platiteľa prepravu tovaru z Malaciek do Viedne.

V tomto prípade, keďže začína preprava v Malackách, je miestom dodania tuzemsko a slovenský platiteľ vystaví faktúru s tuzemskou DPH a faktúru bude uvádzať v kontrolnom výkaze aj v daňovom priznaní.

Príklad č. 2: Súkromná osoba z Českej republiky si objednala u slovenského platiteľa prepravu tovaru z Malaciek do Viedne.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je miestom dodania tuzemsko a slovenský platiteľ vystaví faktúru s tuzemskou DPH a faktúru bude uvádzať v kontrolnom výkaze aj v daňovom priznaní.

Príklad č. 3: Súkromná osoba zo Slovenska si objednala u slovenského platiteľa prepravu tovaru z Viedne do Malaciek.

V tomto prípade preprava začína vo Viedni, takže miestom dodania je Rakúsko a slovenský platiteľ by sa mal informovať o registrácii na DPH v Rakúsku.

Príklad č. 4: Súkromná osoba z Českej republiky si objednala u slovenského platiteľa prepravu tovaru z Viedne do Malaciek.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je miestom dodania Rakúsko a slovenský platiteľ by sa mal informovať o registrácii na DPH v Rakúsku.

Príklad č. 5: Zdaniteľná osoba usadená a registrovaná na DPH v Českej republike si objednala u slovenského platiteľa prepravu tovaru z Viedne do Malaciek.

V tomto prípade sa miesto dodania posudzuje na základe §15 ods. 1 zákona o DPH, a teda miestom dodania je miesto, kde má sídlo objednávateľ, t.j. Česká republika. Slovenský subjekt teda bude fakturovať služby bez dane, s uvedením prenosu daňovej povinnosti a danú faktúru uvedenie v súhrnnom výkaze (v kontrolnom výkaze ani v daňovom priznaní službu neuvádza).

Zdroje:

https://podpora.financnasprava.sk/859938-Preprava-tovaru-medzi-%C4%8Dlensk%C3%BDmi-%C5%A1t%C3%A1tmi-pre-nezdanite%C4%BEn%C3%BA-osobu—16-ods-5-

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-222

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera