Predaj liehu a povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu

Predaj liehu a povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu
5. apríla 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Podnikateľ, ktorý chce na území Slovenskej republiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti predávať lieh v spotrebiteľskom balení alebo lieh z takéhoto balenia (napr. destiláty, likéry a iné liehové nápoje) musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Z uvedeného vyplýva, že toto povolenie nie je potrebné na predaj vína a piva.

Podnikateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu (ďalej len SBL) musí spĺňať tieto podmienky:
a) „mať živnostenské oprávnenie na obchodnú činnosť,
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia, o ktoré sám požiadal, to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,
d) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.“

Ak podnikateľ spĺňa vyššie uvedené podmienky, tak musí podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj SBL, ktorá musí obsahovať: „identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho stálej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.“ Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj SBL sú:
a) zoznam dodávateľov SBL s uvedením ich identifikačných údajov (dostupný tu),
b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní.

Žiadosť môže podnikateľ miestne príslušnému správcovi dane podať:
1) elektronicky (od 1.1.2018 sú všetky právnické osoby zapísané v OR povinné komunikovať elektronicky, od 1.7.2018 budú povinne komunikovať elektronicky aj fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov) – prostredníctvom Všeobecného podania – Spotrebné dane v agende Správa spotrebných daní – Podanie pre FS, dostupné tu,
2) poštou alebo osobne, ak nemá podnikateľ povinnosť komunikovať so správcom žiadosti elektronicky, pričom žiadosť nemá predpísané štruktúrované tlačivo. Môže sa použiť rovnaké tlačivo ako v prípade elektronickej komunikácie, v tom prípade je potrebné toto tlačivo po vyplnení vytlačiť a doručiť príslušnému správcovi dane.

Colný úrad po obdŕžaní žiadosti preverí skutočnosti uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú údaje pravdivé a podnikateľ spĺňa vyššie uvedené podmienky, tak colný úrad udelí podnikateľovi povolenie na predaj SBL a vydá mu povolenie na predaj SBL do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Povinnosti, ktoré musí dodržiavať osoba, ktorá je držiteľom povolenia na predaj SBL:
a) „predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b) viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení
– počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
– počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,
– stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
– zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku,
pričom túto evidenciu je povinný držiteľ povolenia viesť tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia je povinný mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia je povinný uschovávať evidenciu päť rokov, ale nemá povinnosť zasielať uvedenú evidenciu miestne príslušnému colnému úradu,
c) skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov – teda zmenu identifikačných údajov alebo zmenu adresy prevádzky – colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a nahlásiť nových dodávateľov SBL a zmenu v živnostenskom oprávnení, zmenu v registri trestov alebo vstup do likvidácie konkurzu a pod. colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e) lieh v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.“

Viac informácii k povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu sa dozviete na stránke Finančnej správy.

Zdroje:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/cla%20a%20spotrebne%20dane/2016/2016.06.02_povol_SBL.pdf
https://liehweb.financnasprava.sk/
https://liehweb.financnasprava.sk/index.php?showreg=2&chid=clr
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.330.html

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera